Ja! Gesellich! Praat mar Frysk sit ek op WhatsApp! Hast in taalfraach ûnder it ‘appen’? In geweldich Praat mar Frysk idee? Of hast in moaie Frysk op ‘e dyk foto? Dan kinst ús no ek fia WhatsApp berikke! Wat in feest net?

Stjoer dyn berjochtsje, taalfraach, Frysk op ‘e dyk-foto fia WhatsApp nei 06 27 44 04 94 en wy appe! Oant apps!