Praat mar Frysk-TV!


Ja! Set de sjips en kola mar klear! Praat mar Frysk-TV is der wer! Alle dagen op Omrop Fryslân tillefyzje! De earste wike fan middeis tweintich oer fiven ôf yn Bynt en dêrnei fanôf fiif oere yn de reguliere programmearring: bysûndere Fryske wurden dy’t wy net alle dagen mear brûke! Gau sjen dus!
Fia dizze link hast fuort in oersjoch fan alle filmkes dy’t al op de Omrop west hawwe. Boppedat sil de playlist de kommende fif wike alle dagen oanfolle wurde mei de aldernijste filmkes! Doech!