Praat mar Frysk yn bedriuw!


Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Anne Bekkema fan Fotoshop Bekkema yn Drachten. Anne is in echte Fries en hat as ienige fotosaak yn ‘e wrâld in Frysk ’ynteekstasjon’! Ek foar te gekke Fryske siswizektegels moatst by Anne wêze. Benijd wat it Frysk him opsmyt of wat in ’ynteekstasjon’ is? Tsjek de fideo!