Set it Frysk mar oan ’e dyk!


Ja! Fryske kontenerstikkers! Sykje mar út, fleur Fryslân in bytsje op en set it Frysk mar oan ’e dyk! Leuk foar dyn eigen kontener, mar fansels ek as kadootsje! Sjoch gau yn de webshop en plak ’m op! Oh en stjoer ús even in foto, wy binne heel benijd hoe’t dy fan dy der by stiet!
Mei dizze prachtige kontenerstikkers wolle wy tegearre mei jim it Frysk mear sichtber meitsje, ek lâns de dyk! Dochst mei?