Social Media

Praat mar Frysk is oeral op social media te finen. Wy sitte op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube en Tumblr!

Facebook Fansels sitte wy ek op Facebook! Ien fan de grutste Fryske Facebook-siden! Alle dagen wer wat nijs. It wurd fan ‘e wike, Fryske siswizen, de leukste Frisismen en noch folle mear! Meisto dêr ek wol oer? Like ús en bliuw op ‘e hichte!

Instagram It ynternet is net kompleet as Praat mar Frysk net op Instagram sit. Bist benijd nei Praat mar Frysk achter de skermen? Krekt even wat oars sjen as dat wy op Twitter en Facebook dogge? Tsjek ús op Instagram, dan witst noch mear!

Linkedin Fansels sitte wy ek op it grutste saaklik netwurk fan ‘e wrâld! Wy binne like professional as dy en wy prate dy graach by oer hoe’t it Frysk foar dyn bedriuw ynsetten wurde kin!

Tumblr Hasto ek in Tumblr-account? Wy wol! Dêr sammelje wy al ús Frysk op ‘e dyk-foto’s dy’t wy tastjoerd krije. Stiet dyntes der al tusken? Dochst mei? Hasto ek in Tumblr-account en wolst sjen wat foar prachtige Frysk op ‘e dyk-foto’s wy tastjoerd krije? Tsjek ús op Tumblr!

Twitter Hast salang as Twitter bestiet, hawwe wy ek in Twitter-account. Alle dagen it hytste Praat mar Frysk-nijs en fansels lekker fluch kontakt mei ús ast in idee hast of in fraach. En fansels ien kear jiers de Fryske Twitterdei! Folgesto ús al?

YouTube Benijd nei al ús Praat mar Frysk-fideo’s? Ferrassingspoëzij, bedriuwsfilmkes, Praatpealfilmkes, ynterviews en noch folle mear! Bliuw op ‘e hichte ek fia YouTube en abonnearje dy op ús kanaal! Dan hasto as earste de nijste fideo’s sjoen!