Taal yn bedriuw

It Frysk skept in bân en bringt jo tsjinst of produkt tichter by de klant!

Frysk
Mear as de helte fan de Friezen praat fan hûs út Frysk. Yn ’e plattelânsgemeenten leit dat persintaazje sels noch in stik heger: sa’n 70%. Boppedat kin sawat 80 % fan de ynwenners fan Fryslân Frysk lêze en kin 98 % fan de ynwenners Frysk ferstean. Sawat elkenien dus. Lit jo klant dêrom witte dat njonken it Nederlânsk it Frysk ek wolkom is.

Klanten
Klanten stelle it op priis dat sy te wurd stien wurde yn harren memmetaal. It skept in bân en bringt jo tsjinst of produkt tichter by jo klant. Ek minsken fan bûten stelle it tige op priis dat se wat fan de Fryske taal en it Frysk eigene meikrije as dat op in leechdrompelige, gastfrije en orizjinele wize dien wurdt.

Europa
Yn tal fan lannen wurde meardere talen neist elkoar brûkt. Yn totaal prate der yn Europa mear as 50 miljoen minsken in minderheidstaal. Hieltyd mear bedriuwen en organiaasjes brûke yn harren tsjinstferliening dat ferskaat oan talen om’t it emosjonele en dêrtroch kommersjele mearwearde hat. It jout oan wa’t jo binne en wêr’t jo foar steane.

taalynbedriuw