De Psychology fan dyn Taal

Tinksto der by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Dat alles giet de workshop 'Psychology fan dyn taal' oer.

Taalgedrach en -gewoantes

De workshop biedt ynsjoch yn ‘taalgedrach en – gewoantes’ fan minsken yn it algemien. Dêrneist jout de workshop hanfetten om keuzes te meitsjen yn dyn eigen taalgedrach yn it bysûnder.

Net omdat it moat, mar omdat it nijsgjirrich is. Fleurich, mei ynhâld en foar elkenien te folgjen.


Listen

Wy binne de Fryske partner yn it Europeesk Erasumus+ taalprojekt LISTEN.

LISTEN giet oer it fenomeen datst as minderheidstaalsprekker faak en meastal ûnbewust oerskeakelest nei de mearderheidstaal. Of datst bewust of ûnbewust al yn de mearderheidstaal begjinst. Dat is in universeel fenomeen.

Binnen LISTEN ûntwikkelje wy trenings om dit ûnder de oandacht te bringen. Want wêrom soest switche as de oar dy begrypt of sels deselde taal praat as dy? Oare partners yn LISTEN binne de Universiteit fan Valencia (Katalaansk), IAITH (Welsk), Conradh na Gaeilge (Iersk) en de Universiteit Sapientia (Hongaarsk yn Roemenië), ELEN (European Language Equality Network), CNDR (Pisa, Italië).

 

Wy sykje minsken dy’t dizze trening yn de provinsje jaan wolle.

Hast ûnderfining mei groepen, niget oan taal, bist net benaud foar wat nijs en bist fleksibel yn te setten? Nim dan kontakt mei ús op. Wy litte sgm wat fan ús hearre en fertelle dy wat de folgjende stappen binne.

Nim kontakt mei ús op

Nijs

  • Workshop 'Psychology fan dan dyn taal': nijsgjirrich en leuk om te dwaan
    Goed nijs: yn febrewaris én april 2023 organisearje wy wer op ferskillende plakken yn de provinsje workshops 'Psychology fan dyn taal'! Fynsto it nijsgjirrich om mear te witten oer (dyn) taalgedrach en - gewoantes? Doch dan mei oan de workshop Psychology fan dyn taal op ien fan ûndersteande data. Febrewaris 2023 Woansdei 15 febrewaris, Bûtenpost, 19.30-22.00 oere Sneon 18 febrewaris, Ljouwert, 10.00-12.30 oere Tongersdei 23 febrewaris, Boalsert, 19.30-22.00 oere April 2023 Woansdei 12 april, Balk, 19.30-22.00 oere Woansdei 19 april, Drachten, 19.30-22.00 oere Sneon 22 april, Frjentsjer, 10.00-12.30 oere Meidwaan is foar partikulieren fergees. Oanmelde dochst fia de reade oanmeld-button of fia opjaan@afuk.frl (dyn namme, wenplak, telefoannûmer en fansels it kursusplak). Wolsto mei dyn kollega's of team ris yn de psychology fan jim taal dûke? Nim dan kontakt mei ús op foar mear ynformaasje.
  • Nije trening foar treners
    Op freed 24 septimber sette wy wer útein mei in trening foar treners foar de workshop Psychology fan dyn Taal. De trening bestiet út 2 dielen en sil jûn wurde yn Loft yn Boksum. De 2e treningsdei is op freed 1 oktober. Beide dagen duorje fan ca. 9.00 - 14.00 oere, lunsj ynbegrepen. De trening is fergees. Hast ûnderfining mei groepen, niget oan taal, bist net benaud foar wat nijs en bist fleksibel yn te setten? Dan is dizze trening miskien wat foar dy! Hast belangstelling? Nim dan kontakt mei ús op.
  • Ynterview mei Gerda Cuperus yn de Bildtse Post oer ús trening
    Yn de Bildtse Post fan 13 jannewaris 2021 stiet in grut ynterview mei Gerda Cuperus oer de trening Psychology fan Taal. Gerda fertelt dêryn oer har eigen ûnderfiningen en oer de trening. Belangstellenden kinne har fanôf no ek opjaan. Sjoch de link foar de PDF fan it artikel. BP13012021-Psychologyfandyntaal
mear nijs »

Aginda

Gjin items fun.