De Psychology fan dyn Taal

Wy hawwe in trening ûntwikkele oer ‘taalgedrach en -gewoantes’ dy’t in kombinaasje is fan teory en praktyk. In ‘oars as oars’ trening, foar elk dy’t nijsgjirrich is nei de kant fan taal dêrst net by stil stietst.

Taalgedrach en -gewoantes

De teory giet oer de psychology achter taal, oer taalgedrach en switche as gewoante. Sa krijst mear ynsjoch yn dyn eigen taalgedrach en dyn eigen gewoantes. Gewoantes kinst feroarje, ast dat wolst. Dêr geane we mei oan de slach. Dêrby is der romte foar dyn spesifike sitewaasje en dyn ferhaal.

 

Listen

Wy binne de Fryske partner yn it Europeesk Erasumus+ taalprojekt LISTEN.

LISTEN giet oer it fenomeen datst as minderheidstaalsprekker faak en meastal ûnbewust oerskeakelest nei de mearderheidstaal. Of datst bewust of ûnbewust al yn de mearderheidstaal begjinst. Dat is in universeel fenomeen.

Binnen LISTEN ûntwikkelje wy trenings om dit ûnder de oandacht te bringen. Want wêrom soest switche as de oar dy begrypt of sels deselde taal praat as dy? Oare partners yn LISTEN binne de Universiteit fan Valencia (Katalaansk), IAITH (Welsk), Conradh na Gaeilge (Iersk) en de Universiteit Sapientia (Hongaarsk yn Roemenië), ELEN (European Language Equality Network), CNDR (Pisa, Italië).

 

Wy sykje minsken dy’t dizze trening yn de provinsje jaan wolle.

Hast ûnderfining mei groepen, niget oan taal, bist net benaud foar wat nijs en bist fleksibel yn te setten? Nim dan kontakt mei ús op. Wy litte sgm wat fan ús hearre en fertelle dy wat de folgjende stappen binne.

Nim kontakt mei ús op

Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

  • Memmetaal Waadhoeke benammen yn ynformele situaasjes
    Ut in ûndersyk fan studinten fan NHL-Stenden yn opdracht fan de gemeente Waadhoeke, docht bliken dat de ynwenners fan dy gemeente harren eigen memmetaal benammen yn de ynformele sfear brûke. Sagau't de omjouwing formeler wurdt, lykas by de dokter of by in ynstânsje, skeakelje se oer op it Nederlânsk. Se skeakelje ek gau oer as de petearpartner in oare taal praat; út fatsoen of om't se tinke dat dan de kommunikaasje better ferrint. Oan dat flugge oerskeakeljen wol de gemeente wat dwaan. De Afûk hat al kontakt mei de gemeente Waadhoeke oer dit fenomeen en wol de wurksjops Psychology fan Taal ek oanbiede yn de gemeente. Mear hjiroer yn de Leeuwarder Courant.  
  • Slagge earste trening Psychology fan Taal foar treners
    Op tongersdei 2 july is de earste trening Psychology fan Taal foar treners hâlden yn Loft yn Boksum. De 6 dielnimmers krigen ynformaasje oer de opbou fan de trening en de teoretyske eftergrûn fan psychologyske fenomenen dy't mei it switchen fan de iene taal nei de oare taal te krijen hawwe. Want wannear skeakelest oer fan dyn taal (yn dit gefal it Frysk of it Biltsk) nei it Nederlânsk, en wêrom? Watfoar oannames spylje dêryn in rol? Watfoar ferhaal fertelst dysels en hoe reagearresto op de reaksje fan dyn petearpartner? De dielnimmers krigen hanfetten om dêr mear ynsjoch yn te krijen en dêr ek konkreet mei oan de slach te gean. Op 11 septimber sil it twadde diel fan dizze trening plakfine. Dan sil prof.dr. Ferran Suay, psycholooch oan de Universiteit fan Valencia mear teoretyske eftergrûn jaan en yngean op fragen en ûnderfiningen fan de dielnimmers. De trening en workshop Psychology fan Taal is ûnderdiel fan it LISTEN-projekt.  
  • Mirjam Günther: "Meardere talen yn ien petear is net asosjaal, Frysk kin ek in 'luistertaal' wêze"
    Yn in ynterview mei Omrop Fryslân fertelt Mirjam Günther, assistint lektor Meertaligheid en Geletterdheid oan de Ljouwerter hegeskoalle NHL Stenden, oer it brûken fan meardere talen yn ien petear. Hjirûnder in pear sitaten út dat ynterview. Sjoch hjir foar it folsleine petear. "In soad minsken yn Nederlân binne net wend oan de meartalige situaasje sa't wy dy yn Fryslân kenne. Sy fine dat je yn in petear altyd deselde taal prate moatte, om mei-inoar kommunisearje te kinnen. Dat hoecht lykwols hielendal net, as je inoar mar ferstean. Dan kinne je ek in begryplik petear hawwe en dogge je rjocht oan alle talen." Günther fertelt dat út ûndersyk bliken docht dat 94 persint fan de Friezen de Fryske taal ferstiet. "Dus hast eltsenien begrypt it as je Frysk prate. It liket my dan ek gjin probleem as elts syn memmetaal praat, as eltsenien inoar ferstean kin. Dat hjit ek wol it brûken fan in 'luistertaal', kommunisearje yn je eigen taal en harkje nei de taal, dy't je wol ferstean, mar sels net floeiend prate." Neffens Günther moatte minsken faak in drompel oer om in oare taal as 'luistertaal' te brûken. "It is miskien spannend, mar as je wolle dan kin der in soad. It hat allegear mei je taalhâlding te krijen. Foar myn wurk haw ik ek in soad kontakt mei minsken yn Drinte en Dútslân. Sy prate dan gewoan Drintsk en Dútsk en ik Frysk of Nederlânsk. Wy ferstean inoar, om't we in soad wurden fan inoar ek wol werkenne. Lûk gewoan de registers iepen. Hokker wurden lykje op de wurden yn je eigen taal. Wat kinne je liede út oare talen. Je sille sjen dat je in soad ûnbewuste taalkennis hawwe."
mear nijs »

Aginda

Gjin items fun.