Ofrûne freed yn in grôtfol doarpshûs ‘De Golle’ yn Wurdum waard alwer de lêste Praat mar Frysk kroechkwis fan dit jier holden. Sa’n 20 teams hienen har opjûn foar in jûn fol fragen oer Fryslân, it Frysk en Wurdum en omstreken. En úteinlik wûn team ‘Swichum Aktyf’! Lokwinske!

Wy hawwe in prachtige jûn hân! Mei tank fansels ek oan ‘De Golle’, Weidenaar Worst, Douwe Gerlof Heeringa, Sonnema, de Afûk en Drukkerij Van der Eems.

Wolle jiim ek ris in Frysk Kroechkwis by jim yn it doarp? Mail nei praatmarfrysk@gmail.com en wa wit komme wy takom jier by jim del om in bierke en de leukste kroechkwis fan Fryslân!