Wat en wêrom

De Praat mar Frysk-kampanje is fierwei de leukste kampanje fan Fryslân en bestiet al sûnt 2007. Mei de Praat mar Frysk-kampanje wolle wy it brûken fan it Frysk stimulearje en Friezen en oaren bewustmeitsje fan de twataligens yn ús provinsje.

Jitiizer yn aksje foar Praat mar Frysk

De Praat mar Frysk-kampanje gie yn 2009 los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa, yn ‘e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan ‘e opblaaslippen! Dat ek op ‘e Jouwer: Praat mar Frysk!

Oer Praat mar Frysk

De Praat mar Frysk-kampanje is fierwei de leukste kampanje fan Fryslân en bestiet al sûnt 2007. Mei de Praat mar Frysk-kampanje wolle wy it brûken fan it Frysk stimulearje en Friezen en oaren bewustmeitsje fan de twataligens yn ús provinsje. Tegearre mei ús community bouwe wy oan in sterker imago foar it Frysk. Want op it Frysk en ús twataligens meist bêst wol grutsk wêze!

Wy meitsje it Frysk op in hiel soad plakken sichtber: op digitale platfoarmen as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn en Tumblr, mar ek yn winkelstrjitten, sikehuzen, gemeenten en by de minsken thús. Dat dogge wy mei de bekende tútsjes fan ús ambasadrise en topmodel Doutzen Kroes, mei de Praat mar Frysk-stikkers, de Mei’k wol oer-stikkers en noch folle mear.

Dêrneist organisearje wy yn gearwurking mei it bedriuwslibben, gemeentes en oare ynstellings gauris Praat mar Frysk-aksjes yn doarpen en stêden om it Frysk op in útnûgjende wize yn it ljocht te setten. Tink bygelyks oan de Praat mar Fryk-kroechkwizzen en de útdielaksjes.

De Fryske Kroechkwis fan Praat mar Frysk reizget twa kear per jier Fryslân troch. Fan Brantgum oant Sint Nyk en fan De Rottefalle oant Easterein, wy komme oeral! Wolst ús ek ris op besite? Mail nei: praatmarfrysk@gmail.com!

Fryske Twitterdei! Alwer sa’n leuke aksje fan Praat mar Frysk! De tredde tongersdei yn april is it Fryske Twitterdei! Wêrom? Gewoan, om’tst it Frysk ek brûke kinst op social media! #Frysk

Praat mar Frysk mei my!

Praat mar Frysk mei my! Mei Jelle B. en ús eigen leave Rimke fan ‘Boer zoekt vrouw’! Sjong mar Frysk no?

Doutzen Kroes praat ek Frysk!

Doutzen Kroes praat ek Frysk! Us alderearste ambassadeur dy’t yn 2007 har meiwurking oan de kampanje tasei! Hoi Doutzen!

Froeger wie alles minder

Praat mar Frysk bestiet al sûnt novimber 2007. Wy binne doe út ein set mei aksjes yn Tytsjerksteradiel. Yn desimber dat jier hawwe wy in Hyves-side oanmakke om te sjen oft it ek wat wie om it Frysk op social media in plak te jaan. En fansels sei ús Doutzen ‘ja’ tsjin de kampanje en waard sa ús earste ambassadrise.

Doe giet it rap, nei Doutzen folgen hieltyd mear bekende Friezen dy’t harren namme oan de kampanje ferbine woenen. Yn rap tempo groeiden ús Hyves-side út ta ien fan de grutste digitale communities Frysk.

Neist de aksjes yn Tytsjerksteradiel hiene wy begjin 2008 ús earste útdielaksje yn Ljouwert en al gau folgen oare stêden en doarpen dêr’t it stintrum read kleure fan de Praat mar Frysk-opblaaslippen en oar promoasjemateriaal.

Op ’t heden hawwe wy mei ús Twitter en Facebook-side noch altyd ien fan de aldergrutste Fryske digitale communities dêr’t alle dagen wat te belibjen is en dêr’t elkenien it fanselssprekkend fynt om it Frysk te brûken. En net allinnich op social media, ek yn de kroech, op skoalle, yn de supermerk en op it sportfjild: Praat mar Frysk!