PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

shop-vergroting-boomerangkaart

Boomerangkaart mei Stikkers

Gratis

Boomerangkaart mei PraatmarFrysk-stikkers.. Kinst de kaart fansels ek wer oan ien ferstjoere, mar meist ‘m sels ek hâlde. De foarkant fan dizze kaart is in stikkerfel. Mei dy stikker litst sjen dat it Frysk wolkom is by dy.

Maximum quanity for this product is: 5

Winkelwein

Yn de etalaazje