PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

buttons

Buttons

Gratis

Wat in leaf lyts buttontsje. Bestel der hjoed noch ientsje… Wurkesto mei minsken? En wa docht dat no net? Lit dan sjen datsto Frysk ferstiest of prate kinst en doch de Praat mar Frysk-button op! Draag de button ook als je graag Fries wilt leren en nodig iedereen uit om Fries tegen je te spreken!

Tags: , .
Maximum quanity for this product is: 5

Winkelwein

Yn de etalaazje