PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

Dit kin ek yn it Frysk sticker

Dit kin ek yn it Frysk stikker

Gratis

De ienige echte ‘Dit kin ek yn it Frysk’-stikker! Gratis en fergees! Foar op alle oarstalige uterings dy’tst tsjinkomst! Want alles kin dochs yn it Frysk?

Tag: .

Winkelwein

Yn de etalaazje