PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

Hjir kinst ek Frysk prate – Wobblers_5teksten_def-2

Hjir kinst ek Frysk prate – wibelder (foar saaklike merk)

Gratis

Maximum quanity for this product is: 1

Produktbeskriuwing

Is it Frysk by jim yn ’e winkel of op it bedriuw ek wolkom? Bestel fergees de ‘Hjir kinst ek Frysk prate!’ wibelder! Malik op te plakken en sa wit elk dat er by jim ek yn it Frysk wolkom is!

Materiaal: natuerkarton
Trochsneed: 135mm

NB. De wibelders binne allinnich te bestellen foar bedriuwen yn de detailhannel, organisaasjes en ynstellings dy’t graach sjen litte dat it Frysk ek by harren wolkom is.

Winkelwein

Yn de etalaazje