PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

Winkelwein “Moai plak om te te tútsjen” is tafoege oan jo winkelwein.
mei-ik-wol-oer

Mei-ik-wol-oer-stikkers

Gratis

Lekker plakke mei PraatmarFrysk

Plak dizze stikers op al dyn favorite dingen (minsken mei ek) en meitsje der in foto of filmke fan. Diele? Graach!
Dat kin fia Facebook, Twitter, YouTube of Tumblr. Of stjoer dyn foto of filmke nei ús brievebus: praatmarfrysk@gmail.com

Maximum quanity for this product is: 5

Winkelwein

Yn de etalaazje