PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

tempImage7DZ4Mf

Moaie wurden!

Gratis

Tag: .
Maximum quanity for this product is: 1

Produktbeskriuwing

In setsje fan 20 moaie Fryske wurden! Foar dysels, in oar, foar dyn leafste, om stikem by ien yn ‘e jas te triuwen en om fuort te jaan oan mei wa’tsto mar in moai wurd diele wolst!

Moaie wurden om te koesterjen, oer te praten, kado te dwaan, fan te genietsjen, immen mei te ferrassen … Moai om te krijen, noch moaier om te jaan. Diel dyn moaiste wurd ek mei #praatmarfrysk!

Winkelwein

Yn de etalaazje