PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

Oanbieding – Wobblers_5teksten_def-5

Oanbieding – wibelder (allinnich foar saaklike merk)

Gratis

Maximum quanity for this product is: 1

Produktbeskriuwing

Hasto in eigen saak of wurkest yn in winkel en hast wat yn ’e oanbieding? Bestel fergees de ‘Oanbieding’ wibelder en hast fuort noch mear oandacht foar dyn oanbieding!

Materiaal: natuerkarton
Trochsneed: 135mm

NB. De wibelders binne allinnich te bestellen foar bedriuwen yn de detailhannel, organisaasjes en ynstellings dy’t graach sjen litte dat it Frysk ek by harren wolkom is.

Winkelwein

Yn de etalaazje