PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

praat mar frysk sticker

Praat mar Frysk-stikker

Gratis

Mei dizze PraatmarFrysk-stikker kinst fansels sjen litte datst Frysk praatst en dat oaren dat ek tsjin dy dwaan kinne. Hy kin oer min waar, dat hy is ek ferrekte handich foar op it rút, de doar, dyn fyts, dyn auto, dyn tas, dyn aginda, dyn dinges …

Maximum quanity for this product is: 3

Winkelwein

Yn de etalaazje