PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

Praat mar Frysk – Wobblers_5teksten_def-1

Praat mar Frysk – wibelder (allinnich foar saaklike merk)

Gratis

Maximum quanity for this product is: 1

Produktbeskriuwing

Is it Frysk by jim yn ’e winkel of op it bedriuw ek wolkom? Bestel fergees de ‘Praat mar Frysk!’ wibelder! Malik op te plakken en sa wit elk dat er by jim ek yn it Frysk wolkom is!

Materiaal: natuerkarton
Trochsneed: 135mm

NB. De wibelders binne allinnich te bestellen foar bedriuwen yn de detailhannel, organisaasjes en ynstellings dy’t graach sjen litte dat it Frysk ek by harren wolkom is.

Winkelwein

Yn de etalaazje