Hûnderten reaksjes en reaksjes en reaksjes op reaksjes en in heel soad ergernissen oer Hollanismen en tiidwurden dy’t omdraaid wurde, mar de top 5 fan meast ferskriklike Fryske wurden fan 2016 is:

– Koarje
– Nútsjesmoar
– Wiif
– Iepenbierferfier
– Pjutteboartersplak

En niiskrekt tidens ús Taalpraatsje op Omrop Fryslân is bekend wurden dat it wurd ‘wiif’ it meast ferskriklike Fryske wurd fan 2016 is!

Wolst it ien en oar weromlêze? Tsjek ús Facebook-side! En ja, takom jier wer in meast ferskriklike wurd-ferkiezing!

De ferkiezing yn it nijs:

Omrop Fryslân
Leeuwarder Courant
Taalbaas