Wy dogge it even oars!


Ja, wy dogge it even oars! Ferline jier alle dagen in wurd fan ’e dei, dit jier it wurd fan ’e wike! Mar wat dogge wy dan op dy oare dagen? Op tiisdei in siswize, op woansdei in gedicht, op tongersdei in leuk frisisme en op freeds Frysk op ’e Dyk!

Dat pak de aginda der mar by! Moandeis it wurd fan ’’e wike, Siswize-tiisdei, poëzij-woansdei, Frisisme-tongersdei en Frysk op ’e Dyk-freed! Hast tips foar ien fan dizze dagen? Mail nei: praatmarfrysk@gmail.com! Hoi!
0 Reaksjes
85 Views