Us Praat mar Frysk-kollega Mirjam besprekt alle moannen yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op de webside fan Afûk by ‘fergetten wurden‘.

Hasto ek sa’n wurd? Lit it ús witte fia praatmarfrysk@gmail.com en wa wit hearsto dyn fergetten wurd werom op Omrop Fryslân radio!