Us Praat mar Frysk-kollega Mirjam fertelt alle moannen yn it programma ‘Muzyk yn bedriuw’ op Omrop Fryslân radio oer ‘fergetten’ wurden. Wêr komme se wei en wat betsjutte se? Wurden dy’t wy hjoeddedei hast net mear brûke lykas ‘ornaris’ en ‘kerbûstich’. En sa binne der fansels noch folle mear.

Hasto ek sa’n wurd? Lit it ús witte fia praatmarfrysk@gmail.com en wa wit hearsto dyn fergetten wurd werom op Omrop Fryslân radio!