Ynfo foar treners

Jo moatte as trener oanmeld wêze om dizze side te besjen

Ynfo foar treners

Hjir fynst oanfoljende materialen, de aginda, nijs en ynformaasje oer de treningen.  Dêrneist kinst hjir mei dyn kollega-treners ûnderfiningen útwikselje en fragen stelle.

Wy sykje minsken dy’t dizze trening yn de provinsje jaan wolle.

Hast ûnderfining mei groepen, niget oan taal, bist net benaud foar wat nijs en bist fleksibel yn te setten? Nim dan kontakt mei ús op. Wy litte sgm wat fan ús hearre en fertelle dy wat de folgjende stappen binne.

Nim kontakt mei ús op

Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

mear nijs »

Aginda

Gjin items fun.