Slagge? De Slagge-Flagge!

De eksamens sitte der hast wer op en noch eefkes en de útslaggen binne bekend. Bist slagge? Wy hawwe yn gearwurking mei de Dokkumer Vlaggen Centrale foar dy de ienige echte Fryske Slagge-flagge meitsje litten! Dus bist slagge? Of kinst ien dy’t ynkoarten slagget of al slagge is? Hingje de Slagge-flagge út en meitsje tagelyk it […]Wy sykje ‘fergetten’ wurden!

Us Praat mar Frysk-kollega Mirjam fertelt alle moannen yn it programma ‘Muzyk yn bedriuw’ op Omrop Fryslân radio oer ‘fergetten’ wurden. Wêr komme se wei en wat betsjutte se? Wurden dy’t wy hjoeddedei hast net mear brûke lykas ‘ornaris’ en ‘kerbûstich’. En sa binne der fansels noch folle mear. Hasto ek sa’n wurd? Lit it […]Blide bijen yn Blije!

Om’t it offisjeel maitiid is en om’t wy fan Praat mar Frysk it tiid fûnen om wat leuks te dwaan, hawwe wy alle ynwenners fan Blije ferrast mei in hânskreaune kaart mei in gedicht fan Nyk de Vries (Dichter fan Fryslân) en blommesied fan Cruydt-Hoeck! Hûs oan hûs, bij foar bij Mear as 400 adressen […]Kadootsje fan Praat mar Frysk! #FryskSichtber

Fan 21 oant 26 febrewaris fiere wy Ynternasjonale Memmetaaldei mei #FryskSichtber. Wy wolle it Frysk sa sichtber mooglik meitsje yn dy wike. Om’t wy tsjintwurdich in soad efter skermkes sitte, yn Teams of Zoom of oare omjouwingen, hawwe wy 4 digitale eftergrûnskermen makke dy’tst brûke kinst yn dyn oerlizzen en bykletsmominten mei freonen en famylje. […]Praat mar Frysk yn bedriuw: op ‘e kofje by ‘Gjin Drokte’ yn Balk!

Wy gienen op ‘e kofje by partyservice ‘Gjin Drokte’ yn Balk! Wat hawwe sy mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe brûke sy dat yn harren bedriuw? Erik Mennega fan ‘Gjin Drokte’ fertelt deroer!De fernijde Praat mar Frysk-app: altyd in Frysk wurdboek by dy!

Hasto de nije Praat mar Frysk-app al? Hy wachtet op dy yn dyn appstore! In handich Frysk wurdboek mei audio, Fryske GIFkes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Hielendal fergees!Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Elkenien dy’t it Frysk ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus folgje by de Afûk. De kursussen sette alle jierren útein yn jannewaris en yn septimber. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Dat kin no ek online mei in groep en in lesjouwer. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm it Frysk te promoten yn de saak. Protte minsken witte net dat wy Frysk ferstean by New York Pizza!
Tjebbe / Franeker op moandei 10 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol der mei op de foto foar op de webside sadot minsken witte dat ik Fries kin.
Jellie / Drachten op moandei 17 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar de promoasje fan myn provinsje!!
Ruerd / Drylts op freed 21 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk zou het graag willen promoten bij de studentenvereniging waar ik bij zit op mijn opleiding in Leeuwarden
Christiaan / Alkmaar op moandei 24 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graach dat mear minsken yn Fryslân Frysk prate, en de taal as memmetaal sjogge. Ik fyn dat heul wichtich. Ik tink dat it spitich is dat in soad minsken it petear yn it Nederlânsk begjinne as se Frysk binne. Ik sil de stickers safolle mooglik plakke en sjen litte.
Hiske / Oosthem op tiisdei 25 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik as Fries om útens sa stommegraach Frysk prate bliuwe wol!
Sara / Alphen aan den rijn op snein 11 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlBy ús op skoalle kin wol mear Frysk praat wurde.
Jelle / Goutum op tongersdei 22 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik straks yn in vinex wyk wenje wêr’t ik graach kleur bekenne wol tusken alle Hollanders yn Ljouwert. Trou bliuwe oan myn taal en ynspireerje.
Yldau / Leeuwarden op snein 25 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlAs grutske Fries wol ik dizze stickers graach brûke om kenber te meitsjen oan myn learlingen dat se my altyd yn it Frysk oansprekke meie.
Lysbeth / Groningen op moandei 26 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOp ús basisskoalle yn Warns wurkje we oan de sichtberens fan it Frysk . We wolle graach útstriele dat we in protte mei it Frysk dwaande binne en dat we minsken yn it Frysk te wurd stean kinne.
Grytsje / Oudemirdum op woansdei 31 maart

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!