Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Elkenien dy’t it Frysk ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus folgje by de Afûk. De kursussen sette alle jierren útein yn jannewaris en yn septimber. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Dat kin no ek online mei in groep en in lesjouwer. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde […]Wy sykje ‘fergetten’ wurden!

Us Praat mar Frysk-kollega Mirjam fertelt alle moannen yn it programma ‘Muzyk yn bedriuw’ op Omrop Fryslân radio oer ‘fergetten’ wurden. Wêr komme se wei en wat betsjutte se? Wurden dy’t wy hjoeddedei hast net mear brûke lykas ‘ornaris’ en ‘kerbûstich’. En sa binne der fansels noch folle mear. Hasto ek sa’n wurd? Lit it […]Blide bijen yn Blije!

Om’t it offisjeel maitiid is en om’t wy fan Praat mar Frysk it tiid fûnen om wat leuks te dwaan, hawwe wy alle ynwenners fan Blije ferrast mei in hânskreaune kaart mei in gedicht fan Nyk de Vries (Dichter fan Fryslân) en blommesied fan Cruydt-Hoeck! Hûs oan hûs, bij foar bij Mear as 400 adressen […]Kadootsje fan Praat mar Frysk! #FryskSichtber

Fan 21 oant 26 febrewaris fiere wy Ynternasjonale Memmetaaldei mei #FryskSichtber. Wy wolle it Frysk sa sichtber mooglik meitsje yn dy wike. Om’t wy tsjintwurdich in soad efter skermkes sitte, yn Teams of Zoom of oare omjouwingen, hawwe wy 4 digitale eftergrûnskermen makke dy’tst brûke kinst yn dyn oerlizzen en bykletsmominten mei freonen en famylje. […]Praat mar Frysk yn bedriuw: op ‘e kofje by ‘Gjin Drokte’ yn Balk!

Wy gienen op ‘e kofje by partyservice ‘Gjin Drokte’ yn Balk! Wat hawwe sy mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe brûke sy dat yn harren bedriuw? Erik Mennega fan ‘Gjin Drokte’ fertelt deroer!De fernijde Praat mar Frysk-app: altyd in Frysk wurdboek by dy!

Hasto de nije Praat mar Frysk-app al? Hy wachtet op dy yn dyn appstore! In handich Frysk wurdboek mei audio, Fryske GIFkes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Hielendal fergees!Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin in échte (de) Fries en brûk it sa no en dan ris. Recent op ús ferhúskaartsjes in sticker plakt. In protte moaie reaksjes hân! No mat de foarried wer anvult.
Sanne / Zwolle op sneon 17 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik als frys om ûitens het helemaal geweldig vind om frys te kunnen spreken en daar ben ik trots op
Hillie / Tegelen op snein 30 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk fyn t prachtich dat dr noch Frysk praat en skrieuwn wurt, skrieuwe kin ik self net hiel goed, en lear ik fan myn collega's. Ik wol de stikkers yn t doarp plakke, sa dat de minsken witte dat frysk noch oerol praat wurt jir.
K / Makkum fr op freed 18 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk ben sinds kort verhuisd vanuit Sneek naar de randstad en wil graag laten zien hoe trots ik op m’n roots ben
Bo / Hoofddorp op freed 25 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlZe gaan op de auto waarmee we Meedoen met de Budapest rally. De "mei ik wol oer" gaan we gebrûken voor andere auto's. Stiekem opplakken!
Niels / Drachten op moandei 28 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin dol op taalkunde
Pavel / Mozyr op moandei 5 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nl1 van myn freonen seit dit de hiele tiid tsjin my en toen seach ik dizze stikker en fûn it wol bypassend:)
famke / Jorwert op tiisdei 6 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm it Frysk te promoten yn de saak. Protte minsken witte net dat wy Frysk ferstean by New York Pizza!
Tjebbe / Franeker op moandei 10 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol der mei op de foto foar op de webside sadot minsken witte dat ik Fries kin.
Jellie / Drachten op moandei 17 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar de promoasje fan myn provinsje!!
Ruerd / Drylts op freed 21 maaie

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!