Fijne konijntjedagen allegaar!

Ja! Wij hebben de put er even uit, de eend in de bek, tijd voor de konijntjedagen! Dat wij pijken even uit, zie! Vanzelfs zijn wij er inkorten gewoon weer, dat niet guilen, lief zijn en aant ziens!Praat mar Frysk by de dokter!

Praat mar Frysk op besite by Mark Esinger, húsdokter yn Tsjummearum! In pear jier lyn kaam hy fanút Heemstede nei Fryslân om te wurkjen. Wy woenen wolris mei him yn petear oer wêrom’t hy in kursus Frysk docht. Húsdokter Mark oer de mearwearde fan it Frysk en wêrom’t it belangryk is foar in dokter dat dy […]Workshop Twatalige Konversaasjes

Do hast it sels grif ek ris meimakke: dejinge dy't tsjinoer dy sit hat al in pear kear oanjûn dat er wol Frysk ferstiet, mar it net praat en dochs skeakelest hieltyd wer oer nei it Nederlânsk sûnder datst dêr suver erch yn hast.Taalhelp nedich?

Op Taalhelp.frl fynst alle fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol. Apps, games, wurdboeken en oare handige digitale taalhelpmiddels.‘Leaver in Droegehamster as in wiete poes?’

Feest yn Droegeham! Nei Terherne ferline jier, wie it no de beurt oan Droegeham! Op nei de Wâlden mei in part fan it Praat mar Frysk-team en fansels in kofferbak fol Fryske ferkearsbuorden! Benijd nei it resultaat? Tsjek de fideo! Hasto se al sjoen? Wa wit komme wy dit jier ek noch by jim yn ‘e buert!Praat mar Frysk by it Wetterskip

Hoe giet it Wetterskip om mei it Frysk op kantoar? En wêrom is in kursus Frysk foar harren meiwurkers sa handich? Tsjek it filmke! Praat mar Frysk, ek by it Wetterskip! Ek in bedriuwsfideo? Lit it ús witte en stjoer in mailtsje nei: praatmarfrysk@gmail.com!Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk had een Friese pake en beppe. Ik versta het Fries goed, schrijven is lastiger. Ik bestel een setje stickers voor mezelf en een setje foar myn mem.
Linda / Den Haag op woansdei 31 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin mei de Fryske taal grutbrocht, mar wurkje en wenje hjoed-de-dei yn ' e rânestêd. Ik soe it aardich fine om oare Friezen te treffen, mar omdat it werkennen fan elkoar wat lestich is, tocht ik dat sa'n button wol in aardich oansprekpunt wêze koe. Fandêr de bestelling : D Tige tank!
Ineke / Utrecht op freed 2 augustus

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlBy us komme gauris minsken del ( ek wol fakânsjegongers) , dan is it fansels praktysk om te witten dat se frysk prate kinne. Graach sels !!
Simen / Oudega op snein 28 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlSchiermonnikoog is friesland, maar iedereen spreekt automatisch Nederlands. Ik werk op een camping en zou graag de klanten duidelijk willen maken dat ik fries spreek
Focco / Schiermonnikoog op sneon 27 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar de fekânsje ha ik nije koffers kocht en der moat fansels wer fryske stickers op.
Jeltsje / Vegelinsoard op sneon 29 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik wil deze stickers graag hebben om ze op school uit te delen aan mijn leerlingen
Joshua / Midsland op woansdei 3 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk vind praat mar frysk een goede site en ik zou deze stickers graag met meer mensen willen delen omdat ik van friesland hou!
christiaan / WORKUM op woansdei 3 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik wil ze hebben om mensen to moti veren om fries te praten en als ze dat niet doen plak ik hun voordeur vol.
thijs / sneek op woansdei 3 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik mat op skoalle in presentaasje halde en wol graag wat stickers en buttons uitdelen.
Pyke / Weidum op woansdei 3 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk heb vrienden die uit Friesland komen en nu tijdelijk in Amerika wonen. Ik ga ze verassen met deze stickers omdat ik weet dat ze erg veel van Friesland houden.
Annalies / Dokkum op tongersdei 11 july

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!