Net dreech, wol hiel leuk: workshop Taalpsychology

Taal. Brûkst it alle dagen mar stiest der net sa faak by stil. Wat betsjut taal eins foar dy? Wannear brûksto hokker taal? Nijsgjirrich? Meld dy dan oan foar de workshop Psychology fan dyn Taal: in nijsgjirrige trening oer ‘taalgedrach en -gewoantes’ yn  teory én praktyk. Foar elkenien en krekt ék foar dyjingen dy’t der net sa […]Populêre taalspultsjes Wordle en Wurdian no ek yn it Frysk

Sûnt hjoed, Ynternasjonale dei fan de Memmetaal, binne de it populêre wurdspultsjes Wordle en Wurdian ek offisjeel yn it Frysk te spyljen. Yn gearwurking mei de Afûk ûntwikkelen Jelle Besseling en Ronald van den Berg fan beide taalspultsjes in offisjele Fryske fariant.   Wordl yn it Frysk It online wurdspul Wordle is yn koarte tiid […]Nij yn de Praat mar Frysk-webwinkel!

Om’t it op 21 febrewaris ynternasjonale dei fan de memmetaal is en om’t lang om let de winkels wer iepen meie, hawwe wy fan Praat mar Frysk spesjaal foar de detailhannel wat moais yn de oanbieding: Frysktalige wibelders! De wibelders (ek bekend as wobblers of schapstoppers) litte dyn winkelskap, kassa of baly ekstra opfalle. En […]Moaie wurden foar dy fan Praat mar Frysk

Praat mar Frysk hat wat nijs! Moaie wurden. Foar dysels, in oar, foar dyn leafste, om stikem by ien yn ‘e jas te triuwen, om ien in hert ûnder de riem te stekken, om fuort te jaan oan mei wa’tsto mar in moai wurd diele wolst. Mar leafst 20 moaie Fryske wurden hat Praat mar […]In nije oerset-app: de Oersetter-app!

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette. Download ‘m hjir foar iOS en hjir foar Android! Wolst noch mear taalhelp, gean dan nei Frysker.nl. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear. […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Elkenien dy’t it Frysk ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus folgje by de Afûk. De kursussen sette alle jierren útein yn jannewaris en yn septimber. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Dat kin no ek online mei in groep en in lesjouwer. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIn moaie bykomstighyd dat it fergees is want ik woe best betelje! Moai foar op myn wurkbus en foardoar en musykkoffer!
Hindrik / Drachten op woansdei 23 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin grutsk op de fryske taal, en in grapke mei ik wol oer 😉 dus ik plak de stikker op myn fyts. En myn tillefoan. En myn etwy. Sadwaande 😜
Bianca / Oudemirdum op woansdei 2 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm't ik ferkiesber bin foar de gemeenteriedsferkiezings yn Achtkarspelen en it tige wichtich fyn dat it Frysk goed sichtber is. Dit materiaal kin my dêr by stypje.
Anne Douwe / Twizelerheide op tiisdei 8 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk mei dêr wol oer
Tijn / Terherne op moandei 7 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlAls Fries om útens kan ik hier mooi mijn huis in Groningen mee opleuken 🙂
Bob / Groningen op freed 11 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlKado foar myn broer yn quarantaine
Cornelis / Eastermar op freed 11 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIt Frysk is in moaie taal en wurdt as memmetaal sjoen yn Theaterkerk Nes. Omdat der ek in soad oarstalige gasten komme wol ik sjen litte dat it Frysk gewoan syn plak hat
Anke / Nes op moandei 7 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol de minsken hijr yn "Overijssel" de moaie fryske wurden sjen litte. Mei de button wol ik sjen litte dat men frysk tsjin my prate kin.
Sita / Rouveen op freed 11 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlSjûnt us bedriuw mear ynternationaal en diels yn Hilversum opereard is us bedriuw harstikke meartalich allinich misse wy sa no en dan de ynteraksje wannear us kollegas ut Hilversum lâns komme dat sy daadwerkelijk net yn Grins as Drinthe binne mar noch binnen de grinsen fan it Frysk taalgebied. Mei disse stickers is it moai toanbaar. Moai ynitiatief.
Jort / Gorredijk op moandei 14 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk hald fan de fryske taal. Mei dizze kaartsjes kin ik us bern en prachtige echte fryske wurden lere.
Marieke / Balk op tongersdei 17 febrewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!