Meitsje it Frysk sichtber op Ynternasjonale Memmetaaldei

#FryskSichtber Op 21 febrewaris is it Ynternasjonale Memmetaaldei. Dizze dei is op inisjatyf fan Unesco yn it libben roppen en bestiet dit jier 20 jier. Om dat te fieren hawwe wy in spesjale aksje betocht dy’t ekstra omtinken jout oan de sichtberheid fan ús memmetaal, it Frysk. En do kinst fansels meidwaan. Hasto in moaie […]Op ‘e kofje by Klean & sa

Wat hat in kleanwinkel mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe wurdt it brûkt yn de ferkeap? De froulju fan Klean & sa yn Twizelerheide fertelle dy persys wat it Frysk harren opsmyt!Praat mar Frysk by Rispens Totaalservice!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Birhanu Rispens fan Rispens Totaalservice út Metslawier. Wat hat hy mei it Frysk en wat smyt it him op?Praat mar Frysk by de ortodontist!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Daniël van der Meulen fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat hat hy mei it Frysk en wêrom is it sa fijn dat je Frysk prate kinne by him yn ‘e praktyk? En wêrom wie Berneboekeambassadeur Lida Dijkstra by him op besite?De fernijde Praat mar Frysk-app: altyd in Frysk wurdboek by dy!

Hasto de nije Praat mar Frysk-app al? Hy wachtet op dy yn dyn appstore! In handich Frysk wurdboek mei audio, Fryske GIFkes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Hielendal fergees!Taalpsychology: earste treningen foar treners

De earste treningen Psychology fan Taal foar treners binne dit seizoen hâlden yn Loft yn Boksum. De 6 dielnimmers krigen ynformaasje oer de opbou fan de trening en de teoretyske eftergrûn fan psychologyske fenomenen dy’t mei it switchen fan de iene taal nei de oare taal te krijen hawwe. Want wannear skeakelest oer fan dyn […]Hûnetonge en Blauwe skoentsys yn Frjentsjer en Sint Anne!

Tegearre mei de Gemeente Waadhoeke en Silence of the Bees hawwe wy ferline wike yn Frjentsjer en Sint Anne Fryske en Bildtse buordsjes mei krûdenammen pleatst om sjen te litten hokker krûden dêr nei it oanpaste meanbelied groeie sille. Bioferskaat is taalferskaat De nammen op de buordsjes binne bewust yn it Frysk en it Bildtsk. […]It Praat mar Frysk mûlkapke!

Se binne der! De ienige echte Praat mar Frysk mûlkapkes. Ideaal foar yn de bus, de trein, de boat nei Skylge en op oare plakken dêr’t frege wurdt om in mûlkapke. It Praat mar Frysk-mûlkapke is te keap yn de Afûk-websjop foar mar €2,50 it stik! Gau hinne, want der is mar in beheinde foarrie! […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Elkenien dy’t it Frysk ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus folgje by de Afûk. De kursussen sette alle jierren útein yn jannewaris en yn septimber. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Dat kin no ek online mei in groep en in lesjouwer. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMijn fries is niet geweldig. Maar het is ene geweldige taal die verspreid moet worden.
Bram / Leeuwarden op tongersdei 31 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWe sturen het naar een Friestalige vriend die in Duitsland woont. Hij wil graag zo'n sticker op de auto.
Erna / Leeuwarden op tiisdei 5 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlk bin krekt begûn it Frysk te learen en wol mei de button minsken der ta motivearje mei my yn it Frysk te praten
Manfred / Neuwied op tiisdei 24 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik ha fan myn studentehûs yn grins een frysk Bernlef hûs make en no matte der fansels al wat mooie stikkers komme sa dat de besite wit dat se yn een Bernlef hûs binne.
Tjitte / Groningen op woansdei 4 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk ben zelf dit jaar Fries aan het leren dus het is een leuke motivatie voor me!
Frans / Groningen op woansdei 4 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm te brûken yn de húsdokterpraktyk.
Vera / Drachten op tongersdei 5 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk zit in de vijfde klas van de HAVO op het Dockinga College, in dit jaar moeten wij ons profielwerkstuk schrijven. Reclames en campagnes heb ik altijd al interessant gevonden, maar aangezien dit een te breed onderwerp was moest ik een specifieke campagne kiezen. Ik dacht gelijk aan de Praat Mar Frysk campagne!
Nynke / Dokkum op freed 6 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol hiel graag de praat mar frysk button hawwe omdat ik no in Stienwiek wenje en graag in 't Fean wurkje wol. Ik ha 12 jier in Driebergen wenne, en der miste ik de Fryske taal hiel bot! Elke kans om Frysk te praten pak ik no dus grif oan!
Lyan / Steenwijk op sneon 7 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlYn myn wurk as ferpleechkundiche ha ik pasjinten hân dy't Frysk as memmetaal hiene, en ik ha merkt dat it foar harren hiel noflik wêze kan as't se frysk praten kinnen. Ik kin it net spreken, mar ferstean giet prima! Mei de buttons wil ik 'advertearje' foar it frysk. En ek hoopje ik, dat't de Friezen mear frysk mei my praten kinne as ik in Fryslân bin. Heal leaf dat't se Nederlânsk praten, mar ik wil graach oefenen! Bedankt voor dit prachtige initiatief!
Emma / Stompetoren op sneon 17 oktober

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlomdat ik nu net in Groningen studeer en helemaal nog niets uit Friesland in mijn kamer heb. Dit is natuurlijk wel jammer. Daarom zou het vet leuk zijn als ik wat stikkers op kan plakken en bvb een button op mijn tas kan doen!!
Elske / Groningen op freed 25 septimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!