Earste Frysktalige supermerken iepene

Yn oktober die de Afûk in oprop oan supermerkûndernimmers yn Fryslân om it Frysk yn harren winkels mear sichtber te meitsjen. Meardere ûndernimmers hawwe dêrop reagearre en nei oanlieding dêrfan waarden ein desimber 2019 de earste twa Frysktalige supermerken offisjeel iepene. ‘Alles ûnder ien dak’ yn Eastermar en de Albert Heijn yn Damwâld binne fan […]‘By inoar socht soadsje’ wint de Praat mar Frysk Kroechkwis op De Jouwer!

Lokwinske team ‘By inoar socht soadsje’! Sy winne mei mar 17 flaters de Fryske Kroechkwis yn kafee ‘t Hert op De Jouwer! Ofrûne sneon yn it stampfol kafee ‘t Hert op De Jouwer waard ûnder lieding fan presintator Habtamu de Hoop alwer de lêste kroechkwis fan dit jier holden. Wy hawwe in prachtige jûn hân! Mei tank […]De leukste kroechkwis fan Fryslân komt nei Tsjerkwert!

It is wer feest yn Fryslân! De leukste kroechkwis fan 'e provinsje strykt del yn Wergea en op De Jouwer!Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlhoi, ik bin mien caravan oant opknappen foar it festivalseizoen, ik wol jim stickers achter de ruten hawwe ot dat mei. Tige tank, Carmen
Carmen / Pietersbierum op snein 22 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol jimme stickers graach hawwe omdat ik de stickers oppe koffer wol dwan foar vakansje. Tige tank, Carmen
Carmen / Pietersbierum op tiisdei 17 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFryslan boppe! Foar op skoalle
Chris / Nijega op freed 13 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk soe se hiel graach ha wolle foar de beppesizzers en op'e rúten te plakken de posters, want ik fyn dat de skoallen der fjirstente min oan dogge om de bêrn it Frysk by te bringen. Tige tank alfêst.
J / Ternaard op woansdei 11 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy hawwe stickers nedig foar het versiere van us caravan die mei giet op reis nei dûtslân
Carmen / Pietersbierum op tongersdei 5 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm meesken te litte sjin hoe moai Frysk nou is
Demi / Holwerd op tongersdei 5 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm de minsken yn Grinslân te bekeerjen ❤️
Evely / Damwâld op freed 6 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlBin een echte Fryske jongen en heb meidien mei it lyts Frysk diktee
Jelle / Terkaple op freed 6 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlEen kennis van mij zag de sticker op mn laptop en wilde hem ook graag hebben.
Cees / Wolvega op freed 6 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik as Fries om utens graag myn trots op Fryslan utdraagje wol tidens de Vastenavend yn myn wenplak Bergen op Zoom. Ik ha hjir tal fan freonen die 't ik oanstutsen haw mei Fryslân leafde. Sy komme tsjinwurdig jierliks mei nei it Heitelân foar it Skutsjesilen by Langwar en Thialf ensafoarthinne
Jan Cees / Bergen op Zoom op snein 23 febrewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!