It Praat mar Frysk mûlkapke!

Se binne der! De ienige echte Praat mar Frysk mûlkapkes. Ideaal foar yn de bus, de trein, de boat nei Skylge en op oare plakken dêr’t frege wurdt om in mûlkapke. It Praat mar Frysk-mûlkapke is te keap yn de Afûk-websjop foar mar €2,50 it stik! Gau hinne, want der is mar in beheinde foarrie! […]Praat mar Frysk yn ‘e soarch!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by soarchgroep Noorderbreedte. Oer it Frysk yn ‘e soarch en hoe fijn it wêze kin ast dy yn dyn memmetaal útdrukke kinst. (Dizze fideo is opnommen foar’t de RIVM-maatregels fan krêft wienen)Praat mar Frysk en it Bijepakt

Yn novimber 2019 hat de Afûk it Bijepakt tekene. Dat hâldt yn dat der no in krúsbestowing plak fine sil tusken bioferskaat en de Fryske taal. Wy fan Praat mar Frysk fine bioferskaat en taalferskaat ek belangryk en wurkje mei oan it bijepakt fan de Afûk. Der komme in pear leuke Praat mar Frysk-aksjes oan!Earste Frysktalige supermerken iepene

Yn oktober die de Afûk in oprop oan supermerkûndernimmers yn Fryslân om it Frysk yn harren winkels mear sichtber te meitsjen. Meardere ûndernimmers hawwe dêrop reagearre en nei oanlieding dêrfan waarden ein desimber 2019 de earste twa Frysktalige supermerken offisjeel iepene. ‘Alles ûnder ien dak’ yn Eastermar en de Albert Heijn yn Damwâld binne fan […]‘By inoar socht soadsje’ wint de Praat mar Frysk Kroechkwis op De Jouwer!

Lokwinske team ‘By inoar socht soadsje’! Sy winne mei mar 17 flaters de Fryske Kroechkwis yn kafee ‘t Hert op De Jouwer! Ofrûne sneon yn it stampfol kafee ‘t Hert op De Jouwer waard ûnder lieding fan presintator Habtamu de Hoop alwer de lêste kroechkwis fan dit jier holden. Wy hawwe in prachtige jûn hân! Mei tank […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graach mear fan it Frysk lere. En hoopje sa myn omjouwing ek oan te moedigen.
Wilco / FRANEKER op snein 21 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wurkje by de AH yn Drachten, en ik wol graach myn klanten op hun gemak fiele litten. Minsken tinken faak net dat ik Frysk praten kin, troch myn uterlik en namme. Mei in sticker op myn nammeplaatsje, wol ik dan ek dúdlik meitsjen dat ik fansels wol Frysk praat. Dus dêrom😉
Carlo / Drachten op tiisdei 23 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlSpreekbeurt yn de klasse oer it Frysk. It leafst hie ik wat mear mei’k wol oer stikkers om út te dielen 🙂
Sierd / Rottevalle op tiisdei 23 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlUs bern wolle mear frysk prate. Us dochter har freondin ek. Sy wûrt snein 9.
thekla / Heerenveen op tongersdei 28 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlpromoasje foar de fryske taal! En in leuk kaartsje foar myn collega dy't als Grinzer ferhuze is nei it moaie Fryslân
F / Groningen op freed 5 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFolle minsten dy’t by us kampeare hawwe ei interesse yn de Fryske taal. It is in moaie taal en dat litte wy graach hearre. (Skriuwe lear ik noch)
Anke / Oudemirdum op moandei 8 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDizze sticker soe hartstikke mooi stean op ûse stickermourre ien de keet.
Akkestien / Marsum op moandei 8 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlTakom simmer sil ik (as it allegear mooglik is fanwege corona) nei Malawi om ûntwikkelingswurk te dwaan. Graach soe ik as grutske Fries ûnderweis dizze stikkers hjir en dêr opplakke. No koe ik der net mear as 5 tagelyk oanfreegje, mar as ik der aardich wat mear krije kinne soe: graach! Fêst tige tank.
Pieter / Damwâld op tongersdei 30 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWerkzaam als arts in het MCL, waar veel artsen alleen Nederlands spreken. Veel patiënten schakelen daarom automatisch om naar het Nederlands, terwijl dat niet altijd hoeft. Sommige artsen kunnen het Fries namelijk prima verstaan.
Hendrik / Leeuwarden op woansdei 6 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMien freonen bin helemaal gek fon de “praat mar Frysk stickers” en ik zelf ek natuurlijk dus toen sei ik tsjin Mien freonen litte we mar gewoan stickers bestellen.
Mirthe / Feanwalden op tiisdei 28 april

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!