Earste Frysktalige supermerken iepene

Yn oktober die de Afûk in oprop oan supermerkûndernimmers yn Fryslân om it Frysk yn harren winkels mear sichtber te meitsjen. Meardere ûndernimmers hawwe dêrop reagearre en nei oanlieding dêrfan waarden ein desimber 2019 de earste twa Frysktalige supermerken offisjeel iepene. ‘Alles ûnder ien dak’ yn Eastermar en de Albert Heijn yn Damwâld binne fan […]‘By inoar socht soadsje’ wint de Praat mar Frysk Kroechkwis op De Jouwer!

Lokwinske team ‘By inoar socht soadsje’! Sy winne mei mar 17 flaters de Fryske Kroechkwis yn kafee ‘t Hert op De Jouwer! Ofrûne sneon yn it stampfol kafee ‘t Hert op De Jouwer waard ûnder lieding fan presintator Habtamu de Hoop alwer de lêste kroechkwis fan dit jier holden. Wy hawwe in prachtige jûn hân! Mei tank […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk soe graach de praat mar frysk stikkers ha wolle!! ik ryd geregeld s mei de trein en bus. en dan kin ik moai reclame meitsje troch se op te plakken op het station en yne trein en bus! sa hoop ik dat minsken der wat van mei krije en ek frysk praatte!!
Hessel / workum op snein 19 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik ha dit spûl besteld omdot ik ien Greenslân graag Frysk promote wol op een kamping oan de Dútse greens. De misken voenen dit namelijk de vorige keer ek ol machtig mooi om te sjen. Se wienen don ek ferbjustere dot wy dit sa promote.
Wietske / HARKEMA op moandei 20 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk jouw cursussen oan alders yn bernegebaren. Disse jouw ik ek yn it Frysk. Tidens de cursus promoot ik dermei ek de Fryske taal en stean ik op in beurs dan witte minsken ek dat se yn it Frysk tsjin my begjinne meie yn plak fan it Hollansk.
Anna / Stiens op tiisdei 21 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin IT consultant en wurkje troch hiel nederlan. Ik litgraach sjen dat ik Fries om utens bin en dit hat my al hiel wat fryske gesprekken oplevere, Sels yn braban en limburg.
Popke / Zoetermeer op moandei 6 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk nim ze mei nei Duitsland, dêr hawwe freonen wenjen die hartstikke intreseert binne ien de Fryske taal.
Wietske / HARKEMA op woansdei 1 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDe minsken dy't us foariche hus kocht hawwe, komme fan Zandvoort. Sy wolle graach dat de minsken Frysk tsjin harren praette, mar yderien begjint gewoan yn it Hollansk. Dus as se de button draage, praette de minsken fan Kollum miskien Frysk mei harren.
Geartsje / Kollum op woansdei 1 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk soe it graach ha wolle, omdat ik Fryske lessen jou. Moai foar de learlingen, no.
Geeske / Kootstertille op freed 22 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat veel van mijn medewerkers denken dat ik geen Fries versta, maar dat kan ik wel en daarom wil ik ze even zo'n button en sticker geven
rozina / smallebrugge op woansdei 4 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wil graag een plek maken voor mij en mijn vriend (en anderen natuurlijk!) Om terug te kunnen komen om elkaar daar een kus te geven. Op een van onze eerste dates kwamen we zo'n sticker tegen en we vonden dit super leuk!
Jitske / Dronrijp op tongersdei 5 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlUs bern en wy brûke de stickkers oeral op. Tassen, Fytsen, tillefoans, keamerkes….ensfh.. Benammen de bern binnne dr gek op.
Anneke / Raard op woansdei 20 novimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!