Hûnetonge en Blauwe skoentsys yn Frjentsjer en Sint Anne!

Tegearre mei de Gemeente Waadhoeke en Silence of the Bees hawwe wy ferline wike yn Frjentsjer en Sint Anne Fryske en Bildtse buordsjes mei krûdenammen pleatst om sjen te litten hokker krûden dêr nei it oanpaste meanbelied groeie sille. Bioferskaat is taalferskaat De nammen op de buordsjes binne bewust yn it Frysk en it Bildtsk. […]Fijne konijntjedagen allegaar!

Ja! Wij hebben de put er even uit, de eend in de bek, tijd voor de konijntjedagen! Dat wij pijken even uit, zie! Vanzelfs zijn wij er inkorten gewoon weer, dat niet guilen, lief zijn en aant ziens!Praat mar Frysk op de kemping!

Anke fan kemping De Wigwam yn Aldemardum bestelde Praat mar Frysk-materiaal om har Fryske gasten sjen te litten dat se har ek op harren fakânsjeadres gewoan yn harren memmetaal uterje kinne. Mar ék om gasten fan bûten Fryslân yn ‘e kunde komme te litten mei it Frysk. Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd nei […]It Praat mar Frysk mûlkapke!

Se binne der! De ienige echte Praat mar Frysk mûlkapkes. Ideaal foar yn de bus, de trein, de boat nei Skylge en op oare plakken dêr’t frege wurdt om in mûlkapke. It Praat mar Frysk-mûlkapke is te keap yn de Afûk-websjop foar mar €2,50 it stik! Gau hinne, want der is mar in beheinde foarrie! […]Praat mar Frysk yn ‘e soarch!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by soarchgroep Noorderbreedte. Oer it Frysk yn ‘e soarch en hoe fijn it wêze kin ast dy yn dyn memmetaal útdrukke kinst. (Dizze fideo is opnommen foar’t de RIVM-maatregels fan krêft wienen)Praat mar Frysk en it Bijepakt

Yn novimber 2019 hat de Afûk it Bijepakt tekene. Dat hâldt yn dat der no in krúsbestowing plak fine sil tusken bioferskaat en de Fryske taal. Wy fan Praat mar Frysk fine bioferskaat en taalferskaat ek belangryk en wurkje mei oan it bijepakt fan de Afûk. Der komme in pear leuke Praat mar Frysk-aksjes oan!Earste Frysktalige supermerken iepene

Yn oktober die de Afûk in oprop oan supermerkûndernimmers yn Fryslân om it Frysk yn harren winkels mear sichtber te meitsjen. Meardere ûndernimmers hawwe dêrop reagearre en nei oanlieding dêrfan waarden ein desimber 2019 de earste twa Frysktalige supermerken offisjeel iepene. ‘Alles ûnder ien dak’ yn Eastermar en de Albert Heijn yn Damwâld binne fan […]‘By inoar socht soadsje’ wint de Praat mar Frysk Kroechkwis op De Jouwer!

Lokwinske team ‘By inoar socht soadsje’! Sy winne mei mar 17 flaters de Fryske Kroechkwis yn kafee ‘t Hert op De Jouwer! Ofrûne sneon yn it stampfol kafee ‘t Hert op De Jouwer waard ûnder lieding fan presintator Habtamu de Hoop alwer de lêste kroechkwis fan dit jier holden. Wy hawwe in prachtige jûn hân! Mei tank […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk gean oar jier op keamers en der wol ik graach sjen litte dat ik een echte fryske meid bin. Kest it famke wol ut Fryslân helje, mar Fryslân net ut het famke
Sigrid / Koudum op moandei 3 augustus

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk woon al heel lang in Gelderland en wil graag de Friese taal uitdragen
Corine / Arnhem op moandei 3 augustus

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWij binne faak op de camping yn Drenthe en der fine die drinten it ek wol nijsgierig. Die minsken hawwe ek net folle oars as in pear grutte stiennen op in bult (hunebedden)
Gerlof / Joure op sneon 18 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk ben een kwart Fries (en spreek het niet) maar versta het wel, als mijn oma tegen me praat. Zij zou het leuk vinden om een button te krijgen met 'Ik praat Frysk'.
Jules / Sittard op tiisdei 7 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar de Fryske les op skoalle by de beukers en yn groep 4/5 TIGE TANK!
B / Lemmer op freed 10 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlNou, sinds een paar maanden heb ik een Friese vriendin en ik praat beetje bij beetje Fries met haar. En jullie app helpt hierbij. Hoe leuk zou het zijn om dan ook stickers te krijgen 😉
Wilco / Tilburg op freed 3 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graach mear fan it Frysk lere. En hoopje sa myn omjouwing ek oan te moedigen.
Wilco / FRANEKER op snein 21 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wurkje by de AH yn Drachten, en ik wol graach myn klanten op hun gemak fiele litten. Minsken tinken faak net dat ik Frysk praten kin, troch myn uterlik en namme. Mei in sticker op myn nammeplaatsje, wol ik dan ek dúdlik meitsjen dat ik fansels wol Frysk praat. Dus dêrom😉
Carlo / Drachten op tiisdei 23 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlSpreekbeurt yn de klasse oer it Frysk. It leafst hie ik wat mear mei’k wol oer stikkers om út te dielen 🙂
Sierd / Rottevalle op tiisdei 23 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlUs bern wolle mear frysk prate. Us dochter har freondin ek. Sy wûrt snein 9.
thekla / Heerenveen op tongersdei 28 maaie

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!