Kadootsje fan Praat mar Frysk! #FryskSichtber

Fan 21 oant 26 febrewaris fiere wy Ynternasjonale Memmetaaldei mei #FryskSichtber. Wy wolle it Frysk sa sichtber mooglik meitsje yn dy wike. Om’t wy tsjintwurdich in soad efter skermkes sitte, yn Teams of Zoom of oare omjouwingen, hawwe wy 4 digitale eftergrûnskermen makke dy’tst brûke kinst yn dyn oerlizzen en bykletsmominten mei freonen en famylje. […]Praat mar Frysk yn bedriuw: op ‘e kofje by ‘Gjin Drokte’ yn Balk!

Wy gienen op ‘e kofje by partyservice ‘Gjin Drokte’ yn Balk! Wat hawwe sy mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe brûke sy dat yn harren bedriuw? Erik Mennega fan ‘Gjin Drokte’ fertelt deroer!Meitsje it Frysk sichtber op Ynternasjonale Memmetaaldei

#FryskSichtber Op 21 febrewaris is it Ynternasjonale Memmetaaldei. Dizze dei is op inisjatyf fan Unesco yn it libben roppen en bestiet dit jier 20 jier. Om dat te fieren hawwe wy in spesjale aksje betocht dy’t ekstra omtinken jout oan de sichtberheid fan ús memmetaal, it Frysk. En do kinst fansels meidwaan. Hasto in moaie […]Op ‘e kofje by Klean & sa

Wat hat in kleanwinkel mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe wurdt it brûkt yn de ferkeap? De froulju fan Klean & sa yn Twizelerheide fertelle dy persys wat it Frysk harren opsmyt!Praat mar Frysk by Rispens Totaalservice!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Birhanu Rispens fan Rispens Totaalservice út Metslawier. Wat hat hy mei it Frysk en wat smyt it him op?Praat mar Frysk by de ortodontist!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Daniël van der Meulen fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat hat hy mei it Frysk en wêrom is it sa fijn dat je Frysk prate kinne by him yn ‘e praktyk? En wêrom wie Berneboekeambassadeur Lida Dijkstra by him op besite?De fernijde Praat mar Frysk-app: altyd in Frysk wurdboek by dy!

Hasto de nije Praat mar Frysk-app al? Hy wachtet op dy yn dyn appstore! In handich Frysk wurdboek mei audio, Fryske GIFkes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Hielendal fergees!Taalpsychology: earste treningen foar treners

De earste treningen Psychology fan Taal foar treners binne dit seizoen hâlden yn Loft yn Boksum. De 6 dielnimmers krigen ynformaasje oer de opbou fan de trening en de teoretyske eftergrûn fan psychologyske fenomenen dy’t mei it switchen fan de iene taal nei de oare taal te krijen hawwe. Want wannear skeakelest oer fan dyn […]Hûnetonge en Blauwe skoentsys yn Frjentsjer en Sint Anne!

Tegearre mei de Gemeente Waadhoeke en Silence of the Bees hawwe wy ferline wike yn Frjentsjer en Sint Anne Fryske en Bildtse buordsjes mei krûdenammen pleatst om sjen te litten hokker krûden dêr nei it oanpaste meanbelied groeie sille. Bioferskaat is taalferskaat De nammen op de buordsjes binne bewust yn it Frysk en it Bildtsk. […]It Praat mar Frysk mûlkapke!

Se binne der! De ienige echte Praat mar Frysk mûlkapkes. Ideaal foar yn de bus, de trein, de boat nei Skylge en op oare plakken dêr’t frege wurdt om in mûlkapke. It Praat mar Frysk-mûlkapke is te keap yn de Afûk-websjop foar mar €2,50 it stik! Gau hinne, want der is mar in beheinde foarrie! […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDizze hingje ik yn 'e garaazje, dêr't kofje en tee stiet foar foarbygongers, fytsers en kuierders.
TR / Tjerkwerd op woansdei 24 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol de posters graach op myn wurk ophingje. Ik wurkje by it klantekontaktsintrum fan de gemeente yn Damwâld.
Monique / Ferwert op woansdei 24 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDe posters gean nei myn soan yn syn studenten hûs yn Gelderlan De sticker praat mar Frysk die plak ik op de container de oare mat ik underweis utsiekje
Hermien / Tytsjerk op tongersdei 25 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMyn motivaasje om dizze spullen te krijen is dat it my leuk lieket om dit yn ús kroegje te hingjen. Dêrneist komt de button oan myn skuollepûde, tegjerre mei myn oare buttons fan in festival, Sziget.
Geriena / Boelenslaan op tongersdei 25 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik op een school werk en het lijkt me leuk om hier en daar een poster op te plakken.
Evelyne / Joure op tongersdei 25 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDisse stickers meie gewoan net untbrekke bij in echte fries. Omdat ik dr nog net een pear ha wurdt it heech tiid. Straks komme der hopelijk snel wer feestjes en wat soe it toch moai wese als ik der sa'n pracht sticker achter litte kin. En heb ik gjin geduld mear? dan plak ik se moai yn us eigen hok.
Hieke / Tirns op tiisdei 16 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmt ik wiis mei taal (en mei nammen it Frysk) bin en ik dit noch mear sjen litte wol. Omt ik it miskien wol brûke kin yn myn ynfal wurk op basisskoallen (ek yn Grinslân). Omt ik graach bydrage wol oan it yn stân hâlden fan it 'sa geef mogelike' Frysk, ens.
Jolanda / Boelenslaan op tiisdei 2 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat er hiel folle meesken op de campus van Skylge nederlans binne en ik wol graag mei stickers sjen litte dat ze yn Fryslân binne
Herre / WEST TERSCHELLING op woansdei 3 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlmyn man hat in autoriidskoalle, mei sa'n button is it fuort dudlik dat de learlingen har net hoege te ferbrekken.
M / Butenpost op woansdei 3 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlSûnt koart bin ik ferhuze fan it moaie Fryslân nei Eindhoven om dêr te studearjen. Graach soe ik dizze stickers hawwe wolle om op myn laptop te plakke en om se te jaan oan oare Friezen yn Brabân. Op dizze manier besykje ik dochs noch goeie freonen te finen yn dizze slimme tiid!
Geert / Eindhoven op snein 7 febrewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!