Wy sykje ‘fergetten’ wurden!

Us Praat mar Frysk-kollega Mirjam fertelt alle moannen yn it programma ‘Muzyk yn bedriuw’ op Omrop Fryslân radio oer ‘fergetten’ wurden. Wêr komme se wei en wat betsjutte se? Wurden dy’t wy hjoeddedei hast net mear brûke lykas ‘ornaris’ en ‘kerbûstich’. En sa binne der fansels noch folle mear. Hasto ek sa’n wurd? Lit it […]Blide bijen yn Blije!

Om’t it offisjeel maitiid is en om’t wy fan Praat mar Frysk it tiid fûnen om wat leuks te dwaan, hawwe wy alle ynwenners fan Blije ferrast mei in hânskreaune kaart mei in gedicht fan Nyk de Vries (Dichter fan Fryslân) en blommesied fan Cruydt-Hoeck! Hûs oan hûs, bij foar bij Mear as 400 adressen […]Kadootsje fan Praat mar Frysk! #FryskSichtber

Fan 21 oant 26 febrewaris fiere wy Ynternasjonale Memmetaaldei mei #FryskSichtber. Wy wolle it Frysk sa sichtber mooglik meitsje yn dy wike. Om’t wy tsjintwurdich in soad efter skermkes sitte, yn Teams of Zoom of oare omjouwingen, hawwe wy 4 digitale eftergrûnskermen makke dy’tst brûke kinst yn dyn oerlizzen en bykletsmominten mei freonen en famylje. […]Praat mar Frysk yn bedriuw: op ‘e kofje by ‘Gjin Drokte’ yn Balk!

Wy gienen op ‘e kofje by partyservice ‘Gjin Drokte’ yn Balk! Wat hawwe sy mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe brûke sy dat yn harren bedriuw? Erik Mennega fan ‘Gjin Drokte’ fertelt deroer!Meitsje it Frysk sichtber op Ynternasjonale Memmetaaldei

#FryskSichtber Op 21 febrewaris is it Ynternasjonale Memmetaaldei. Dizze dei is op inisjatyf fan Unesco yn it libben roppen en bestiet dit jier 20 jier. Om dat te fieren hawwe wy in spesjale aksje betocht dy’t ekstra omtinken jout oan de sichtberheid fan ús memmetaal, it Frysk. En do kinst fansels meidwaan. Hasto in moaie […]Op ‘e kofje by Klean & sa

Wat hat in kleanwinkel mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe wurdt it brûkt yn de ferkeap? De froulju fan Klean & sa yn Twizelerheide fertelle dy persys wat it Frysk harren opsmyt!Praat mar Frysk by Rispens Totaalservice!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Birhanu Rispens fan Rispens Totaalservice út Metslawier. Wat hat hy mei it Frysk en wat smyt it him op?Praat mar Frysk by de ortodontist!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Daniël van der Meulen fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat hat hy mei it Frysk en wêrom is it sa fijn dat je Frysk prate kinne by him yn ‘e praktyk? En wêrom wie Berneboekeambassadeur Lida Dijkstra by him op besite?De fernijde Praat mar Frysk-app: altyd in Frysk wurdboek by dy!

Hasto de nije Praat mar Frysk-app al? Hy wachtet op dy yn dyn appstore! In handich Frysk wurdboek mei audio, Fryske GIFkes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Hielendal fergees!Taalpsychology: earste treningen foar treners

De earste treningen Psychology fan Taal foar treners binne dit seizoen hâlden yn Loft yn Boksum. De 6 dielnimmers krigen ynformaasje oer de opbou fan de trening en de teoretyske eftergrûn fan psychologyske fenomenen dy’t mei it switchen fan de iene taal nei de oare taal te krijen hawwe. Want wannear skeakelest oer fan dyn […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik as Fries om útens sa stommegraach Frysk prate bliuwe wol!
Sara / Alphen aan den rijn op snein 11 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlBy ús op skoalle kin wol mear Frysk praat wurde.
Jelle / Goutum op tongersdei 22 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik straks yn in vinex wyk wenje wêr’t ik graach kleur bekenne wol tusken alle Hollanders yn Ljouwert. Trou bliuwe oan myn taal en ynspireerje.
Yldau / Leeuwarden op snein 25 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlAs grutske Fries wol ik dizze stickers graach brûke om kenber te meitsjen oan myn learlingen dat se my altyd yn it Frysk oansprekke meie.
Lysbeth / Groningen op moandei 26 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOp ús basisskoalle yn Warns wurkje we oan de sichtberens fan it Frysk . We wolle graach útstriele dat we in protte mei it Frysk dwaande binne en dat we minsken yn it Frysk te wurd stean kinne.
Grytsje / Oudemirdum op woansdei 31 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy wolle dat minsken har thús fiele yn ús bedriuw
Klaas / De Harkema op tiisdei 9 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDizze hingje ik yn 'e garaazje, dêr't kofje en tee stiet foar foarbygongers, fytsers en kuierders.
TR / Tjerkwerd op woansdei 24 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol de posters graach op myn wurk ophingje. Ik wurkje by it klantekontaktsintrum fan de gemeente yn Damwâld.
Monique / Ferwert op woansdei 24 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDe posters gean nei myn soan yn syn studenten hûs yn Gelderlan De sticker praat mar Frysk die plak ik op de container de oare mat ik underweis utsiekje
Hermien / Tytsjerk op tongersdei 25 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMyn motivaasje om dizze spullen te krijen is dat it my leuk lieket om dit yn ús kroegje te hingjen. Dêrneist komt de button oan myn skuollepûde, tegjerre mei myn oare buttons fan in festival, Sziget.
Geriena / Boelenslaan op tongersdei 25 febrewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!