Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters

Op tongersdei 19 jannewaris 2023 is de oanmoedigingskampanje foar nije Fryskpraters fan start gien. Bewustwurding, begryp en kompliminten binne de haadyngrediïnten fan de online kampanje dy’t troch Praat mar Frysk yn gearwurking mei Mercator ûntwikkele is .Elke twadde freed is Fryske Freed!

Elke twadde freed fan de moanne fiere wy #FryskeFreed! En dêrom is it freed 10 febrewaris wer tiid foar in nije Fryske Freed! It doel? It Frysk sichtberder en hearberder meitsje rûnom yn de Provinsje en dêrbûten en minsken oanmoedigje it Frysk faker te brûken.  Dêrom roppe wy partikulieren, bedriuwen en organisaasjes – jim dus! […]Dokter, mei it ek yn it Frysk?

Fan hjoed ôf – Fryske Freed − krije pasjinten yn de Fryske sikehuzen op in oantal ôfdielingen de pasjinteynformaasje sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk oanbean. It Ljouwerter bedriuw Indiveo ûntwikkelet foar ûnder oaren de Fryske sikehuzen pasjinteynformaasje yn de foarm fan animaasjefideo’s, saneamde divi’s. Yn gearwurking mei de Afûk is in earste […]It Frysk is ekstra reklame en tomkes omheech!

Spesjaal foar #FryskeFreed gienen wy op ‘e kofje by Salon de Spiegel yn it sintrum fan Ljouwert om te hearren wat it #Fryskharren opsmyt! Sy hawwe al jierren de measte moaie Fryske teksten op harren stoepboerd stean en dat smyt in soad ekstra reklame en tomkes omheech op! Tsjek de fideo!Net dreech, wol hiel leuk: workshop Taalpsychology

Taal. Brûkst it alle dagen mar stiest der net sa faak by stil. Wat betsjut taal eins foar dy? Wannear brûksto hokker taal? Nijsgjirrich? Meld dy dan oan foar de workshop Psychology fan dyn Taal: in nijsgjirrige trening oer ‘taalgedrach en -gewoantes’ yn  teory én praktyk. Foar elkenien en krekt ék foar dyjingen dy’t der net sa […]In nije oerset-app: de Oersetter-app!

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette. Download ‘m hjir foar iOS en hjir foar Android! Wolst noch mear taalhelp, gean dan nei Frysker.nl. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear. […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Elkenien dy’t it Frysk ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus folgje by de Afûk. De kursussen sette alle jierren útein yn jannewaris en yn septimber. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Dat kin no ek online mei in groep en in lesjouwer. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol de button drage sadat minsken Frysk prate tsjin my just omdat se dat net fan my tinke fanwege myn dunkere hûdskleur
Saīda / Drachten op moandei 19 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy fine it leuk om ús gasten mei it Frysk yn oanrekking te bringen!
Wiepkje / OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN op woansdei 21 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm nog beter mijn patiënten van dienst te kunnen zijn in het MCL
Marieke / Assen op freed 23 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOp 8 febrewaris haw wy us Iepen Dei. We soenen graach sjen litte dat wy de Fryske taal machtich binne troch in pear buttons. Tige tank!
Wimke / Sneek op tongersdei 12 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk ha een hollanske freondin, en die wol ek graach Frysk leare! Hoe makkelik is et dan at der een envelopke bestiet mei de moaiste wurden byien. At jimme fierder noch tips hawwe jerre wy et graach!
Colin / West-Terschelling op tongersdei 12 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMyn skoansuske ferstiet wol Frysk mar wol net Frysk prate. Mei help fan disse materialen wol ik har graach motiveare om mear it Frysk te gebruken.
Elske / Ferwert op tiisdei 1 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlI am someone who travels a lot and I enjoy new languages. I would like to use the stickers, for example, to stick it to my laptop so everyone can see it
Nieves / Bilthoven op tiisdei 6 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin omtinker Frysk bij de gemeente Achtkarspelen en sa kin ik it Frysk wer wat mear sichtber meitsje.
Folkje / Buitenpost op woansdei 7 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm onze nieuwe woning op te leuken, wij zijn aan het verhuizen. En mijn echtgenote komt niet uit Friesland en ze leert graag Frysk en daarbij helpen jullie mooie producten erg goed! De moaie wurden ga ik ook gebruiken als de schoonfamilie op bezoek komt om ze steeds een mooi woordje bij te brengen. Bedankt voor wat jullie doen! Alfêst Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier
Simkje Roelofke / Appelscha op woansdei 7 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDe Sinterklaastiid komt er wer oan en ik sil dit brûke foar in surprise.
Mandy / Drachten op woansdei 16 novimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!