Praat mar Frysk yn ‘e soarch!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by soarchgroep Noorderbreedte. Oer it Frysk yn ‘e soarch en hoe fijn it wêze kin ast dy yn dyn memmetaal útdrukke kinst. (Dizze fideo is opnommen foar’t de RIVM-maatregels fan krêft wienen)Praat mar Frysk en it Bijepakt

Yn novimber 2019 hat de Afûk it Bijepakt tekene. Dat hâldt yn dat der no in krúsbestowing plak fine sil tusken bioferskaat en de Fryske taal. Wy fan Praat mar Frysk fine bioferskaat en taalferskaat ek belangryk en wurkje mei oan it bijepakt fan de Afûk. Der komme in pear leuke Praat mar Frysk-aksjes oan!Earste Frysktalige supermerken iepene

Yn oktober die de Afûk in oprop oan supermerkûndernimmers yn Fryslân om it Frysk yn harren winkels mear sichtber te meitsjen. Meardere ûndernimmers hawwe dêrop reagearre en nei oanlieding dêrfan waarden ein desimber 2019 de earste twa Frysktalige supermerken offisjeel iepene. ‘Alles ûnder ien dak’ yn Eastermar en de Albert Heijn yn Damwâld binne fan […]‘By inoar socht soadsje’ wint de Praat mar Frysk Kroechkwis op De Jouwer!

Lokwinske team ‘By inoar socht soadsje’! Sy winne mei mar 17 flaters de Fryske Kroechkwis yn kafee ‘t Hert op De Jouwer! Ofrûne sneon yn it stampfol kafee ‘t Hert op De Jouwer waard ûnder lieding fan presintator Habtamu de Hoop alwer de lêste kroechkwis fan dit jier holden. Wy hawwe in prachtige jûn hân! Mei tank […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlTakom simmer sil ik (as it allegear mooglik is fanwege corona) nei Malawi om ûntwikkelingswurk te dwaan. Graach soe ik as grutske Fries ûnderweis dizze stikkers hjir en dêr opplakke. No koe ik der net mear as 5 tagelyk oanfreegje, mar as ik der aardich wat mear krije kinne soe: graach! Fêst tige tank.
Pieter / Damwâld op tongersdei 30 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWerkzaam als arts in het MCL, waar veel artsen alleen Nederlands spreken. Veel patiënten schakelen daarom automatisch om naar het Nederlands, terwijl dat niet altijd hoeft. Sommige artsen kunnen het Fries namelijk prima verstaan.
Hendrik / Leeuwarden op woansdei 6 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMien freonen bin helemaal gek fon de “praat mar Frysk stickers” en ik zelf ek natuurlijk dus toen sei ik tsjin Mien freonen litte we mar gewoan stickers bestellen.
Mirthe / Feanwalden op tiisdei 28 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk fien jim stickers machtich!! En wol ze graach op mien skoalle spul dwan. Tige tank Dirk-jan
Dirk-jan / Harlingen op snein 5 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol it graach op myn gitaar plakke, neist myn 'alwer in Fries' sticker. Kin de wrâld sjen da ik in echte Fries bin, wannear ik an et sjonge bin foar it grutte publyk.
Nathasja / ‘s-gravenhage op freed 10 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk ha hjerd dat minsken fan myn leeftiid steeds minder Frysk praten en op dizze manier kin ik der in myn eigen omjouwing seker wat oan dwan! Bij my thûs mar ek bij myn freonen sille dizze stickers een plakje krije.
Ruben / Sneek op tiisdei 14 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk voeng het san mooi idee ik tocht godverdikke dit muk hebbe
Beau / Joure op sneon 18 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk haw dizze stickers besteld om Frysk praten en skriuwen oan te moedigjen.
Willem / Leeuwarden op snein 19 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlhoi, ik bin mien caravan oant opknappen foar it festivalseizoen, ik wol jim stickers achter de ruten hawwe ot dat mei. Tige tank, Carmen
Carmen / Pietersbierum op snein 22 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol jimme stickers graach hawwe omdat ik de stickers oppe koffer wol dwan foar vakansje. Tige tank, Carmen
Carmen / Pietersbierum op tiisdei 17 maart

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!