Op ‘e kofje by de bistedokter yn Grou!

Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd wêrom’t se by de bistedokter yn Grou in Praat mar Frysk-stikker op ‘e doar plakt hawwe. Benijd nei it ferhaal derachter? En wat in bistedokter no eins mei it Frysk kin yn de praktyk? Tsjek de fideo!Op ‘e kofje yn Bûtenpost!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op’e kofje yn Bútenpost. Machtich moai fan Joop, Sita en dy oaren, dat se mear dwaan wolle mei de sichtberens fan de Fryske taal op harren bedriuwspân. En fansels hiel leuk dat se ús fan Praat mar Frysk frege ha om mei te tinken. Wolsto no ek mear dwaan […]Op ’e kofje by Jacob Mannenmode!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Jacob Mannenmode om te hearren wat it Frysk him opsmyt. En dat smiet moai wat tips op! Benijd? Tsjek de fideo!Serious gaming yn it Frysk by 8D-games!

Wy fan Praat mar Frysk gienen diskear op ‘e kofje by 8D-games. Wat hawwe sy mei it Frysk en hoe brûke sy it Frysk by it meitsjen fan serious games? En wat smyt it Frysk harren op? Tsjek de fideo!Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters

Op tongersdei 19 jannewaris 2023 is de oanmoedigingskampanje foar nije Fryskpraters fan start gien. Bewustwurding, begryp en kompliminten binne de haadyngrediïnten fan de online kampanje dy’t troch Praat mar Frysk yn gearwurking mei Mercator ûntwikkele is .Elke twadde freed is Fryske Freed!

Elke twadde freed fan de moanne fiere wy #FryskeFreed! En dêrom is it freed 14 april wer tiid foar in nije Fryske Freed! It doel? It Frysk sichtberder en hearberder meitsje rûnom yn de Provinsje en dêrbûten en minsken oanmoedigje it Frysk faker te brûken.  Dêrom roppe wy partikulieren, bedriuwen en organisaasjes – jim dus! […]Dokter, mei it ek yn it Frysk?

Fan hjoed ôf – Fryske Freed − krije pasjinten yn de Fryske sikehuzen op in oantal ôfdielingen de pasjinteynformaasje sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk oanbean. It Ljouwerter bedriuw Indiveo ûntwikkelet foar ûnder oaren de Fryske sikehuzen pasjinteynformaasje yn de foarm fan animaasjefideo’s, saneamde divi’s. Yn gearwurking mei de Afûk is in earste […]It Frysk is ekstra reklame en tomkes omheech!

Spesjaal foar #FryskeFreed gienen wy op ‘e kofje by Salon de Spiegel yn it sintrum fan Ljouwert om te hearren wat it #Fryskharren opsmyt! Sy hawwe al jierren de measte moaie Fryske teksten op harren stoepboerd stean en dat smyt in soad ekstra reklame en tomkes omheech op! Tsjek de fideo!Net dreech, wol hiel leuk: workshop Taalpsychology

Taal. Brûkst it alle dagen mar stiest der net sa faak by stil. Wat betsjut taal eins foar dy? Wannear brûksto hokker taal? Nijsgjirrich? Meld dy dan oan foar de workshop Psychology fan dyn Taal: in nijsgjirrige trening oer ‘taalgedrach en -gewoantes’ yn  teory én praktyk. Foar elkenien en krekt ék foar dyjingen dy’t der net sa […]In nije oerset-app: de Oersetter-app!

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette. Download ‘m hjir foar iOS en hjir foar Android! Wolst noch mear taalhelp, gean dan nei Frysker.nl. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear. […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy hawwe yn juni een projectwike Frysk en Sport mei de bern op skoalle, klasse 1 en 2 van !mpulse Kollum. Graach wol ik de lokalen ek wat oankleie en ien en al Frysk útstriele en ik soe graach yn elke klasse wat ophingje wolle.
Jorrit / KOLLUM op tiisdei 4 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFanút de gemeente Opsterlân binne wy dwaande mei de tarieding foar mear sichtberens fan it Frysk. Dizze stikkers wolle wy graach brûke yn de lobby fan it gemeentehûs. Dêr sille wy ek oandacht foar meitsje op de sosjal media, ensfh.
Johan Dirk / Beetstersweach op tongersdei 6 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol dit graach bij us Wensink vestiging op us balie del sette as pilot. Foar oare vestigingen fan us. Wij praatte graach Fries, maar eltsenien begint altyd yn it Nederlands. Dit moat oars! Dêrneist fyn ik dat ús bedriuw dat troch Nederlân sit wat tichter by de klant komme moat. En sjen litte moat dat yn Fryslân ek allegear Friezen wurkje.
Wouter / Heerenveen op woansdei 12 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wurkje foar de gemeente op in boarstelmasine en wurdt hiel faak yn it Hollânsk oansprutsen. Dit mat oars!!
Timon / Aldegea op freed 5 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlKomend weekend gaan wij op weekendje met de actieve leden van mijn Groningse studievereniging. De gemaakte teams hebben een Nederlandse provincie als naam. Ik ben ingedeeld in team Friesland (!!) en kom zelf ook uit Friesland. Het lijkt me geweldig om de accommodatie vol te hangen met Friese posters om de kracht van ons team (en de provincie) goed duidelijk te maken aan alle Groningers! :))
Taede / Sneek op moandei 8 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat it sa moai wurke op ús 1e lokaasje, wolle we se ek op ús 2e lokaasje hawwe.
Rudmer / Allingawier op tiisdei 9 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar de basisskoalle wêr’t ik juf bin.
Henriëtte / Sneek op sneon 13 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar in korfbalvereniging yn Grins hawwe wy in striid tusken Hollanders en Friezen. Mei dizze prachtige materialen kinne wy as Friezen binnen de feriening sjen litte hoe moai de Fryske taal is en ek alle Fryske tsjinstanners oanmoedigje om Frysk te prate. Dan winne wy als Friezen alfêst de wedstryd 😉
Nynke / Groningen op freed 19 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk soe graach de Praat mar Frysk sticker ha, sa dat ik de sticker op myn laptop plakke kin. Op dizze manier kin elkenien sjen dat ik Frysktalig bin.
Alian / Heerenveen op snein 21 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wenje no al 8 jier yn Berkel en Rodenrijs en wol ek hjirre sjen litte dat minsken frysk tsjin my prate kinne. Sels doch ik dat ek tsjin myn lytse famke fan 5 omdat ik it belangryk fyn dat 'myn' Fryske taal en kultuer bestean bliuwt.
Albert / Berkel en Rodenrijs op tiisdei 23 maaie

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!