Op ’e kofje by Jacob Mannenmode!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Jacob Mannenmode om te hearren wat it Frysk him opsmyt. En dat smiet moai wat tips op! Benijd? Tsjek de fideo!Serious gaming yn it Frysk by 8D-games!

Wy fan Praat mar Frysk gienen diskear op ‘e kofje by 8D-games. Wat hawwe sy mei it Frysk en hoe brûke sy it Frysk by it meitsjen fan serious games? En wat smyt it Frysk harren op? Tsjek de fideo!Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters

Op tongersdei 19 jannewaris 2023 is de oanmoedigingskampanje foar nije Fryskpraters fan start gien. Bewustwurding, begryp en kompliminten binne de haadyngrediïnten fan de online kampanje dy’t troch Praat mar Frysk yn gearwurking mei Mercator ûntwikkele is .Elke twadde freed is Fryske Freed!

Elke twadde freed fan de moanne fiere wy #FryskeFreed! En dêrom is it freed 14 april wer tiid foar in nije Fryske Freed! It doel? It Frysk sichtberder en hearberder meitsje rûnom yn de Provinsje en dêrbûten en minsken oanmoedigje it Frysk faker te brûken.  Dêrom roppe wy partikulieren, bedriuwen en organisaasjes – jim dus! […]Dokter, mei it ek yn it Frysk?

Fan hjoed ôf – Fryske Freed − krije pasjinten yn de Fryske sikehuzen op in oantal ôfdielingen de pasjinteynformaasje sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk oanbean. It Ljouwerter bedriuw Indiveo ûntwikkelet foar ûnder oaren de Fryske sikehuzen pasjinteynformaasje yn de foarm fan animaasjefideo’s, saneamde divi’s. Yn gearwurking mei de Afûk is in earste […]It Frysk is ekstra reklame en tomkes omheech!

Spesjaal foar #FryskeFreed gienen wy op ‘e kofje by Salon de Spiegel yn it sintrum fan Ljouwert om te hearren wat it #Fryskharren opsmyt! Sy hawwe al jierren de measte moaie Fryske teksten op harren stoepboerd stean en dat smyt in soad ekstra reklame en tomkes omheech op! Tsjek de fideo!Net dreech, wol hiel leuk: workshop Taalpsychology

Taal. Brûkst it alle dagen mar stiest der net sa faak by stil. Wat betsjut taal eins foar dy? Wannear brûksto hokker taal? Nijsgjirrich? Meld dy dan oan foar de workshop Psychology fan dyn Taal: in nijsgjirrige trening oer ‘taalgedrach en -gewoantes’ yn  teory én praktyk. Foar elkenien en krekt ék foar dyjingen dy’t der net sa […]In nije oerset-app: de Oersetter-app!

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette. Download ‘m hjir foar iOS en hjir foar Android! Wolst noch mear taalhelp, gean dan nei Frysker.nl. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear. […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Elkenien dy’t it Frysk ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus folgje by de Afûk. De kursussen sette alle jierren útein yn jannewaris en yn septimber. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Dat kin no ek online mei in groep en in lesjouwer. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy ha in winkel en we wolle graach sjen litte dat eltsenien by us Frysk prate kin! En de buttons fine us bern fest hiel leuk 🙂
Simone / De Jouwer op woansdei 8 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk woon en werk in Groningen(sorry) maar ben en blijf een trotse Fries! Mijn groningse vriend leert al frysk lezen. De stickers geven aan dat Fryslân dichtbij is.
Tineke / Westernieland op tongersdei 9 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWij werken met mensen die net een dierbare zijn verloren. Juist als er veel emotie is, is het zo fijn om in eigen taal te kunnen praten. Daarom vinden we het belangrijk om iedereen te laten weten dat dit bij ons kan!
Sabina / Grou op moandei 13 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlLeuk om op myn spul te plakken sa dot minsken witte dat der Frysk sprutsen wurde mei!
Yoran / Ljouwert op woansdei 15 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlomdat ik fan mooie wurden hald, en ik it trochjaan wol, fia boletromkes en post.
H J / Buitenpost op woansdei 15 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk ha in broerke yn it sikenhus dy't in stikkerfersameling op it rút fan syn keamer hat en ik wol him graach ferrasse mei dizze stikkers
David / Ijlst op moandei 13 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk heb net een nieuwe auto gekocht en op mijn oude zat er ook één maar die kon ik er niet meer afkrijgen en die was al versleten dus ik dacht ik bestel even twee nieuwe
halbe / Stroobos op tiisdei 14 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik heb net een nieuwe auto gekocht en op mijn oude zat er ook één maar die kon ik er niet meer afkrijgen en die was al versleten dus ik dacht ik bestel even twee nieuwe.
halbe / Stroobos op tiisdei 14 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlKlanten laten weten dat ze Fries kunnen spreken
Jens / Witmarsum op freed 17 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk volg een cursus Frysk praten bij Afûk. Dan is het ook mooi dat ik iedereen kan laten weten dat ze Fries tegen mij kunnen praten
Giena / Frjenrsjer op tiisdei 21 febrewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!