Ja! Kinst dy no kwalifisearje foar it Grut Frysk Diktee 2020! Doch mei!

De kwalifikaasje foar it Grut Frysk Diktee 2020 is los. Minsken dy’t meidwaan wolle moatte harren kwalifisearje. Dat kin fan no ôf oant 16 maart online fia de website www.fryskdiktee.nl. Op dy site stiet in kwalifikaasjediktee. Kandidaten dy’t dat diktee goed meitsje kinne in plakje yn de grutte finale bemachtigje. Njonken de kandidaten dy’t harren […]Earste Frysktalige supermerken iepene

Yn oktober die de Afûk in oprop oan supermerkûndernimmers yn Fryslân om it Frysk yn harren winkels mear sichtber te meitsjen. Meardere ûndernimmers hawwe dêrop reagearre en nei oanlieding dêrfan waarden ein desimber 2019 de earste twa Frysktalige supermerken offisjeel iepene. ‘Alles ûnder ien dak’ yn Eastermar en de Albert Heijn yn Damwâld binne fan […]‘By inoar socht soadsje’ wint de Praat mar Frysk Kroechkwis op De Jouwer!

Lokwinske team ‘By inoar socht soadsje’! Sy winne mei mar 17 flaters de Fryske Kroechkwis yn kafee ‘t Hert op De Jouwer! Ofrûne sneon yn it stampfol kafee ‘t Hert op De Jouwer waard ûnder lieding fan presintator Habtamu de Hoop alwer de lêste kroechkwis fan dit jier holden. Wy hawwe in prachtige jûn hân! Mei tank […]De leukste kroechkwis fan Fryslân komt nei Tsjerkwert!

It is wer feest yn Fryslân! De leukste kroechkwis fan 'e provinsje strykt del yn Wergea en op De Jouwer!Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik as Fries om utens graag myn trots op Fryslan utdraagje wol tidens de Vastenavend yn myn wenplak Bergen op Zoom. Ik ha hjir tal fan freonen die 't ik oanstutsen haw mei Fryslân leafde. Sy komme tsjinwurdig jierliks mei nei it Heitelân foar it Skutsjesilen by Langwar en Thialf ensafoarthinne
Jan Cees / Bergen op Zoom op snein 23 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDan kin ik die op mien brommer plakke en want ik ha nog een keal plakje derop.
jimte / wommels op freed 14 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlStypje fan de fryske taal yn 'e rjochtbank
M / Ljouwert op woansdei 19 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk jou it kardiel Frysk op ROC Friese Poort. Ik fyn it moai om myn studinten priizen te jaan, fandêr myn bestelling.
Simone / Burgum op snein 2 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFyn ik machtig mooi, ek om us keet mei vol te plakken
Arjan / Goenga op woansdei 29 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wurkje op een skoalle en ha altiid een sticker op myn namme kaartsje, mei derop 'Praat mar Frysk'. Alle collega's wolle ek dan een stikker. En no binne se op. Derom wat nij guod derby.
Klaske / Sneek op woansdei 29 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk woon in Friesland maar werk in Groningen, en op deze manier wil ik graag een beetje Friesland naar de buren brengen... En om ze er mee te plagen haha.
Gertjan / Bakkefean op tiisdei 28 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk soe graach de praat mar frysk stikkers ha wolle!! ik ryd geregeld s mei de trein en bus. en dan kin ik moai reclame meitsje troch se op te plakken op het station en yne trein en bus! sa hoop ik dat minsken der wat van mei krije en ek frysk praatte!!
Hessel / workum op snein 19 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik ha dit spûl besteld omdot ik ien Greenslân graag Frysk promote wol op een kamping oan de Dútse greens. De misken voenen dit namelijk de vorige keer ek ol machtig mooi om te sjen. Se wienen don ek ferbjustere dot wy dit sa promote.
Wietske / HARKEMA op moandei 20 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk jouw cursussen oan alders yn bernegebaren. Disse jouw ik ek yn it Frysk. Tidens de cursus promoot ik dermei ek de Fryske taal en stean ik op in beurs dan witte minsken ek dat se yn it Frysk tsjin my begjinne meie yn plak fan it Hollansk.
Anna / Stiens op tiisdei 21 jannewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!