Praat mar Frysk by it Wetterskip

Hoe giet it Wetterskip om mei it Frysk op kantoar? En wêrom is in kursus Frysk foar harren meiwurkers sa handich? Tsjek it filmke! Praat mar Frysk, ek by it Wetterskip! Ek in bedriuwsfideo? Lit it ús witte en stjoer in mailtsje nei: praatmarfrysk@gmail.com!Feriene Naasjes roppe 2019 út ta jier fan de memmetalen

Gearwurking Afûk, UNESCO en Wikitongues Mei it each op it ferdwinen fan hieltyd mear lytse talen, hawwe de Feriene Naasjes 2019 útroppen ta The International Year of Indiginous Languages, it ynternasjonale jier fan de memmetalen (#IYIL2019). Hjoed, 28 jannewaris, fynt yn Parys de offisjele start plak fan de #IYIL2019 kampanje. It hiele jier troch sil […]Nije Fryske app: Word Tango

Hasto Word Tango al? Yn dit wurdspul sjochst wurden mei ûntbrekkende letters. Sleep de ekstra letters nei it júste plak en meitsje de wurden dy’t socht wurde. Der binne ûntelbere levels en kinst Word Tango yn mear as 100 talen spylje en ek yn it Frysk! Mei Word Tango wreidest dyn wurdskat út en oefenest […]Praat mar Frysk op ‘e kofje by Hulpmiddelencentrum Fryslân

Hulpmiddelencentrum Fryslân bestelde Praat mar Frysk-promoasjemateriaal. Reden foar ús om ris op ‘e kofje! Want hoe dogge sy it dêr mei it Frysk?Platfoarm Fryske taalhelp-apps en games online

Sûnt hjoed kin elkenien op www.taalhelp.frl terjochte foar Fryske taalhelp-apps, taalgames en oare digitale taalhelpmiddels. De webside jout in handich oersjoch fan fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol. De webside www.taalhelp.frl is mei ûntwikkele op basis fan in ûndersyk troch de Provinsje Fryslân dêr’t út bliken die dat der ferlet wie fan mear […]Frysk Alle Dagen

Wisten jim dat 92% fan de Frysktaligen oanjout yn it Frysk te antwurdzjen as se in berjocht yn it Frysk krije? Dat is in hiel soad! Punt is: der binne mar in lyts oantal minsken dy’t yn it Frysk begjinne. Ast wolst dat mear minsken it Frysk brûke, dan sit der mar ien ding op: […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFyn ik mooi foar op de iPad en tillefoan
Jacob / Nijland op moandei 21 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlYn Grinser dy't yn cursus Frysk docht:D
Folkert Sjoerd / Heerenveeen op tiisdei 22 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlmoai far yne keet
Joram / Burgum op moandei 4 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik grutsk bin op de Fryske taal.
Ruben / Gau op tiisdei 29 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wil graag dat mijn kinderen Fries leren en daarom dat mensen Fries tegen ze spreken. Dat kan nu ook omdat we weer naar Friesland terug zijn verhuisd.
Dorien / Drylts op tiisdei 22 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graach jimme produkten brûke, om't ik it gewoan hiel leuk fyn!
Marije / Oudemirdum op woansdei 27 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graach dat myn beppesissers ek frysk learre
jeltje / britsum op snein 31 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlwe hingje de lippen op ynne auto sadat iedereen sjocht dat wij frysk prate :)
Siebe Pieter / Lollum op tongersdei 4 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlPromotie van Fryslan en makkelijk toegang tot contact/communicatie
Klaas / Leeuwarden op tongersdei 11 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik sjen litte wol dat ik fier bin op myn memmetaal! 😉
Aukje / Drachten op tongersdei 11 jannewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!