Moaie wurden foar dy fan Praat mar Frysk

Praat mar Frysk hat wat nijs! Moaie wurden. Foar dysels, in oar, foar dyn leafste, om stikem by ien yn ‘e jas te triuwen, om ien in hert ûnder de riem te stekken, om fuort te jaan oan mei wa’tsto mar in moai wurd diele wolst. Mar leafst 20 moaie Fryske wurden hat Praat mar […]In nije oerset-app: de Oersetter-app!

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette. Download ‘m hjir foar iOS en hjir foar Android! Wolst noch mear taalhelp, gean dan nei Frysker.nl. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear. […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Elkenien dy’t it Frysk ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus folgje by de Afûk. De kursussen sette alle jierren útein yn jannewaris en yn septimber. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Dat kin no ek online mei in groep en in lesjouwer. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde […]Alle moannen in ‘fergetten wurd’

Us Praat mar Frysk-kollega Mirjam besprekt alle moannen yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele […]Blide bijen yn Blije!

Om’t it offisjeel maitiid is en om’t wy fan Praat mar Frysk it tiid fûnen om wat leuks te dwaan, hawwe wy alle ynwenners fan Blije ferrast mei in hânskreaune kaart mei in gedicht fan Nyk de Vries (Dichter fan Fryslân) en blommesied fan Cruydt-Hoeck! Hûs oan hûs, bij foar bij Mear as 400 adressen […]Kadootsje fan Praat mar Frysk! #FryskSichtber

Fan 21 oant 26 febrewaris fiere wy Ynternasjonale Memmetaaldei mei #FryskSichtber. Wy wolle it Frysk sa sichtber mooglik meitsje yn dy wike. Om’t wy tsjintwurdich in soad efter skermkes sitte, yn Teams of Zoom of oare omjouwingen, hawwe wy 4 digitale eftergrûnskermen makke dy’tst brûke kinst yn dyn oerlizzen en bykletsmominten mei freonen en famylje. […]Praat mar Frysk yn bedriuw: op ‘e kofje by ‘Gjin Drokte’ yn Balk!

Wy gienen op ‘e kofje by partyservice ‘Gjin Drokte’ yn Balk! Wat hawwe sy mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe brûke sy dat yn harren bedriuw? Erik Mennega fan ‘Gjin Drokte’ fertelt deroer!De fernijde Praat mar Frysk-app: altyd in Frysk wurdboek by dy!

Hasto de nije Praat mar Frysk-app al? Hy wachtet op dy yn dyn appstore! In handich Frysk wurdboek mei audio, Fryske GIFkes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Hielendal fergees!Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk kin der ien dy 't it wol brûke kin, tige bliid mei meitsje.
Huub / Oudega SWF op tongersdei 11 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik twa nije jiskefetten krigen haw, mei disse stickers kin ik se wer werom fine.
Astrid / Dokkum op tongersdei 11 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlT binne machtig moaie stikkers
Augustinus / Bolsward op woansdei 3 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk mei graach kaartsjes ferstjoere! Hoe leuk is it, om dit mei Fryske teksten te dwaan!
Aaltsje / Surhuisterveen op tongersdei 11 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy wenje yn Grinslân. Binne no noch grutsker op frysk wêzen.
Jan / Zuidhorn op tongersdei 11 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm myn collega's van myn team yn de soarch te verassen 🙂
Jettie / St.-Annaparochie op freed 12 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk woon sinds 2000 in Amerika en ik mis Friesland enorm. Ik wil sommige woorden in lijsten en op hangen.
Henny / phelps op sneon 13 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDe útspraken yn de friese taal, sese mei oltiid folle meer dan ynt nederlâns.
Antsje / Anjum op sneon 13 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy spreken as ien fan de weinigen frysk op skier. Dus fiene we dit soort dingen fansels fantastisch!
Jeltina / Schiermonnikoog op moandei 15 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlAs juf is it altyd leuk om dizze útspraken yn de klasse te hingjen om it Frysk noch in moaier plakje te jaan!
Lydia / Hidaard op tongersdei 18 novimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!