It Frysk is ekstra reklame en tomkes omheech!

Spesjaal foar #FryskeFreed gienen wy op ‘e kofje by Salon de Spiegel yn it sintrum fan Ljouwert om te hearren wat it #Fryskharren opsmyt! Sy hawwe al jierren de measte moaie Fryske teksten op harren stoepboerd stean en dat smyt in soad ekstra reklame en tomkes omheech op! Tsjek de fideo!No freed, Fryske Freed!

Op freed 11 novimber lansearret Praat mar Frysk de Fryske Freed. De earste Fryske Freed om presys te wêzen, want  fan dy freed ôf is elke twadde freed fan de moanne Fryske Freed.  It doel? It Frysk sichtberder en hearberder meitsje rûnom yn de Provinsje en dêrbûten en minsken oanmoedigje it Frysk faker te brûken.  […]Net dreech, wol hiel leuk: workshop Taalpsychology

Taal. Brûkst it alle dagen mar stiest der net sa faak by stil. Wat betsjut taal eins foar dy? Wannear brûksto hokker taal? Nijsgjirrich? Meld dy dan oan foar de workshop Psychology fan dyn Taal: in nijsgjirrige trening oer ‘taalgedrach en -gewoantes’ yn  teory én praktyk. Foar elkenien en krekt ék foar dyjingen dy’t der net sa […]Wurdt dit ek dyn favorite tas?

De ‘moaie wurden’ fan Praat mar Frysk binne fan hjoed ôf net allinne te krijen as in moai pakketsje kaartsjes, mar steane no ek – in seleksje – op in tas! Superleuk om sels te hawwen mar ek om wei te jaan as kadootsje. Om de priis hoechst it net te litten want dizze tas […]Populêre taalspultsjes Wordle en Wurdian no ek yn it Frysk

Sûnt hjoed, Ynternasjonale dei fan de Memmetaal, binne de it populêre wurdspultsjes Wordle en Wurdian ek offisjeel yn it Frysk te spyljen. Yn gearwurking mei de Afûk ûntwikkelen Jelle Besseling en Ronald van den Berg fan beide taalspultsjes in offisjele Fryske fariant.   Wordl yn it Frysk It online wurdspul Wordle is yn koarte tiid […]Sa litst sjen dat klanten yn dyn saak Frysk prate kinne

Spesjaal foar de detailhannel hawwe wy fan Praat mar Frysk wat moais yn de oanbieding: Frysktalige wibelders! De wibelders (ek bekend as wobblers of schapstoppers) litte dyn winkelskap, kassa of baly ekstra opfalle. En do makkest ek noch op in aardige manier dúdlik dat it Frysk by dy wolkom is. Se binne te krijen mei […]Moaie wurden foar dy fan Praat mar Frysk

Praat mar Frysk hat wat nijs! Moaie wurden. Foar dysels, in oar, foar dyn leafste, om stikem by ien yn ‘e jas te triuwen, om ien in hert ûnder de riem te stekken, om fuort te jaan oan mei wa’tsto mar in moai wurd diele wolst. Mar leafst 20 moaie Fryske wurden hat Praat mar […]In nije oerset-app: de Oersetter-app!

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette. Download ‘m hjir foar iOS en hjir foar Android! Wolst noch mear taalhelp, gean dan nei Frysker.nl. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear. […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Elkenien dy’t it Frysk ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus folgje by de Afûk. De kursussen sette alle jierren útein yn jannewaris en yn septimber. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Dat kin no ek online mei in groep en in lesjouwer. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDe Sinterklaastiid komt er wer oan en ik sil dit brûke foar in surprise.
Mandy / Drachten op woansdei 16 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy hawwe stickers noadich foar ús kontainer dus woeden graach stickers fan dizze site hawwe. Ik soe se graach foar myn mem wolle bestelle want it wie har idee! 🙂
Yelinah / Workum op freed 18 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlK wol t graach drage yn e Albert Heijn yn nijmegen
Yorn / Nijmegen op moandei 21 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk sil de stikkers brûke yn myn lessen Frysk oan de earste klassen.
Janneke / Driezum op tiisdei 22 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol dit graach brûke foar in les yn myn staazjeklasse.
Sanne / De westereen op woansdei 7 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMoaie stikkers en moaie wurden
Astrid / Dokkum op woansdei 7 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFjar op uze rallyween!
Willem / Damwald op tongersdei 8 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk haw al jierren de 'mei ik wol oer' stickers op myn koffers sitten.. Mar nou haw ik neie koffers... Dêr moat natuurlijk ek wêr stickers op😉
Astrid / De Jouwer op sneon 17 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm de keet mei te fersieren
Marije / Wiuwert op sneon 25 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMoai foar op us trije kliko's. Don sjoche we sa welk fan us is ot se by de wei stean!
Marc / Schagen op moandei 25 july

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!