Praat mar Frysk by de ortodontist!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Daniël van der Meulen fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat hat hy mei it Frysk en wêrom is it sa fijn dat je Frysk prate kinne by him yn ‘e praktyk? En wêrom wie Berneboekeambassadeur Lida Dijkstra by him op besite?De fernijde Praat mar Frysk-app: altyd in Frysk wurdboek by dy!

Hasto de nije Praat mar Frysk-app al? Hy wachtet op dy yn dyn appstore! In handich Frysk wurdboek mei audio, Fryske GIFkes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Hielendal fergees!Taalpsychology: earste treningen foar treners

De earste treningen Psychology fan Taal foar treners binne dit seizoen hâlden yn Loft yn Boksum. De 6 dielnimmers krigen ynformaasje oer de opbou fan de trening en de teoretyske eftergrûn fan psychologyske fenomenen dy’t mei it switchen fan de iene taal nei de oare taal te krijen hawwe. Want wannear skeakelest oer fan dyn […]Hûnetonge en Blauwe skoentsys yn Frjentsjer en Sint Anne!

Tegearre mei de Gemeente Waadhoeke en Silence of the Bees hawwe wy ferline wike yn Frjentsjer en Sint Anne Fryske en Bildtse buordsjes mei krûdenammen pleatst om sjen te litten hokker krûden dêr nei it oanpaste meanbelied groeie sille. Bioferskaat is taalferskaat De nammen op de buordsjes binne bewust yn it Frysk en it Bildtsk. […]Praat mar Frysk op de kemping!

Anke fan kemping De Wigwam yn Aldemardum bestelde Praat mar Frysk-materiaal om har Fryske gasten sjen te litten dat se har ek op harren fakânsjeadres gewoan yn harren memmetaal uterje kinne. Mar ék om gasten fan bûten Fryslân yn ‘e kunde komme te litten mei it Frysk. Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd nei […]It Praat mar Frysk mûlkapke!

Se binne der! De ienige echte Praat mar Frysk mûlkapkes. Ideaal foar yn de bus, de trein, de boat nei Skylge en op oare plakken dêr’t frege wurdt om in mûlkapke. It Praat mar Frysk-mûlkapke is te keap yn de Afûk-websjop foar mar €2,50 it stik! Gau hinne, want der is mar in beheinde foarrie! […]Praat mar Frysk yn ‘e soarch!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by soarchgroep Noorderbreedte. Oer it Frysk yn ‘e soarch en hoe fijn it wêze kin ast dy yn dyn memmetaal útdrukke kinst. (Dizze fideo is opnommen foar’t de RIVM-maatregels fan krêft wienen)Praat mar Frysk en it Bijepakt

Yn novimber 2019 hat de Afûk it Bijepakt tekene. Dat hâldt yn dat der no in krúsbestowing plak fine sil tusken bioferskaat en de Fryske taal. Wy fan Praat mar Frysk fine bioferskaat en taalferskaat ek belangryk en wurkje mei oan it bijepakt fan de Afûk. Der komme in pear leuke Praat mar Frysk-aksjes oan!Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik ha fan myn studentehûs yn grins een frysk Bernlef hûs make en no matte der fansels al wat mooie stikkers komme sa dat de besite wit dat se yn een Bernlef hûs binne.
Tjitte / Groningen op woansdei 4 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk ben zelf dit jaar Fries aan het leren dus het is een leuke motivatie voor me!
Frans / Groningen op woansdei 4 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm te brûken yn de húsdokterpraktyk.
Vera / Drachten op tongersdei 5 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk zit in de vijfde klas van de HAVO op het Dockinga College, in dit jaar moeten wij ons profielwerkstuk schrijven. Reclames en campagnes heb ik altijd al interessant gevonden, maar aangezien dit een te breed onderwerp was moest ik een specifieke campagne kiezen. Ik dacht gelijk aan de Praat Mar Frysk campagne!
Nynke / Dokkum op freed 6 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol hiel graag de praat mar frysk button hawwe omdat ik no in Stienwiek wenje en graag in 't Fean wurkje wol. Ik ha 12 jier in Driebergen wenne, en der miste ik de Fryske taal hiel bot! Elke kans om Frysk te praten pak ik no dus grif oan!
Lyan / Steenwijk op sneon 7 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlYn myn wurk as ferpleechkundiche ha ik pasjinten hân dy't Frysk as memmetaal hiene, en ik ha merkt dat it foar harren hiel noflik wêze kan as't se frysk praten kinnen. Ik kin it net spreken, mar ferstean giet prima! Mei de buttons wil ik 'advertearje' foar it frysk. En ek hoopje ik, dat't de Friezen mear frysk mei my praten kinne as ik in Fryslân bin. Heal leaf dat't se Nederlânsk praten, mar ik wil graach oefenen! Bedankt voor dit prachtige initiatief!
Emma / Stompetoren op sneon 17 oktober

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlomdat ik nu net in Groningen studeer en helemaal nog niets uit Friesland in mijn kamer heb. Dit is natuurlijk wel jammer. Daarom zou het vet leuk zijn als ik wat stikkers op kan plakken en bvb een button op mijn tas kan doen!!
Elske / Groningen op freed 25 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlGoeie! 🙂 Ik bin Honor en ik lear no Frysk. Myn feint is Frysk en ik wol mei mei him en syn âlden Frysk prate. Ik kin Frysk wol lêze en ferstean mar ik kin it net goed skriuwe. Ik nim diel oan it kursus Introduction to Frisian fan de universiteit fan Grins. Ik wol in button jaan oan myn feint en ik wol mear in it Frysk lêze. Takom jier wol ik in Grins studearje.
Honor / Eindhoven op sneon 26 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk fyn it moai om Frysk te praten, mar yn Ljouwert begjinne minsken faak yn it Hollânsk. Ik lit graach sjen dat se tsjin my Frysk prate kinne. Fan dêr myn fraach om de stikkers en de posters.
Grytsje / Ljouwert op freed 18 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlwe gaan een extra les friese taal doen op de school waar ik werk en dit is een leuke toevoeging!
Pieter / Amsterdam op moandei 21 septimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!