Wurdt dit ek dyn favorite tas?

De ‘moaie wurden’ fan Praat mar Frysk binne fan hjoed ôf net allinne te krijen as in moai pakketsje kaartsjes, mar steane no ek – in seleksje – op in tas! Superleuk om sels te hawwen mar ek om wei te jaan as kadootsje. Om de priis hoechst it net te litten want dizze tas […]Net dreech, wol hiel leuk: workshop Taalpsychology

Taal. Brûkst it alle dagen mar stiest der net sa faak by stil. Wat betsjut taal eins foar dy? Wannear brûksto hokker taal? Nijsgjirrich? Meld dy dan oan foar de workshop Psychology fan dyn Taal: in nijsgjirrige trening oer ‘taalgedrach en -gewoantes’ yn  teory én praktyk. Foar elkenien en krekt ék foar dyjingen dy’t der net sa […]Populêre taalspultsjes Wordle en Wurdian no ek yn it Frysk

Sûnt hjoed, Ynternasjonale dei fan de Memmetaal, binne de it populêre wurdspultsjes Wordle en Wurdian ek offisjeel yn it Frysk te spyljen. Yn gearwurking mei de Afûk ûntwikkelen Jelle Besseling en Ronald van den Berg fan beide taalspultsjes in offisjele Fryske fariant.   Wordl yn it Frysk It online wurdspul Wordle is yn koarte tiid […]Nij yn de Praat mar Frysk-webwinkel!

Om’t it op 21 febrewaris ynternasjonale dei fan de memmetaal is en om’t lang om let de winkels wer iepen meie, hawwe wy fan Praat mar Frysk spesjaal foar de detailhannel wat moais yn de oanbieding: Frysktalige wibelders! De wibelders (ek bekend as wobblers of schapstoppers) litte dyn winkelskap, kassa of baly ekstra opfalle. En […]Moaie wurden foar dy fan Praat mar Frysk

Praat mar Frysk hat wat nijs! Moaie wurden. Foar dysels, in oar, foar dyn leafste, om stikem by ien yn ‘e jas te triuwen, om ien in hert ûnder de riem te stekken, om fuort te jaan oan mei wa’tsto mar in moai wurd diele wolst. Mar leafst 20 moaie Fryske wurden hat Praat mar […]In nije oerset-app: de Oersetter-app!

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette. Download ‘m hjir foar iOS en hjir foar Android! Wolst noch mear taalhelp, gean dan nei Frysker.nl. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear. […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Elkenien dy’t it Frysk ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus folgje by de Afûk. De kursussen sette alle jierren útein yn jannewaris en yn septimber. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Dat kin no ek online mei in groep en in lesjouwer. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol dit graach brûke foar in les yn myn staazjeklasse.
Sanne / De westereen op woansdei 7 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMoaie stikkers en moaie wurden
Astrid / Dokkum op woansdei 7 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFjar op uze rallyween!
Willem / Damwald op tongersdei 8 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk haw al jierren de 'mei ik wol oer' stickers op myn koffers sitten.. Mar nou haw ik neie koffers... Dêr moat natuurlijk ek wêr stickers op😉
Astrid / De Jouwer op sneon 17 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm de keet mei te fersieren
Marije / Wiuwert op sneon 25 juny

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMoai foar op us trije kliko's. Don sjoche we sa welk fan us is ot se by de wei stean!
Marc / Schagen op moandei 25 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk werk in Emmen in het ziekenhuis en krijg ook wel Friezen als patiënt. Ik wil graag de button gebruiken op mijn werkkleding om te laten zien dat ik Fries versta en spreek.
Cees / Klijndijk op tiisdei 26 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wurkje by in klernwinkel yn Ljouwert, it is eins standaard dat je Nederlânsk prate. Ik soe graach in PMF button ha, dan hear ik fansels at we Frysk prate kinne of net! Groetnis Jessica
Jessica / Ryptsjerk op moandei 2 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFrysk is fansels de moaiste taal dy't der is!
Leontien / Tijnje op woansdei 18 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk sil dizze stikkers ferspreide under de ‘net’ friese studenten ut myn klas die wol yn Ljouwert op skoalle sitte. We wenje hjir natuurlijk wol yn Fryslan!
Baudien / Schettens op tongersdei 19 maaie

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!