Bedriuwsfideo

Wy fan Praat mar Frysk geane geregeld op 'e kofje by bedriuwen en organisaasjes yn Fryslân om te hearren wat sy mei it Frysk dogge. En dêr meitsje wy in fideo fan! Hjirûnder fynst in oersjoch.

Brûksto it Frysk ek op dyn wurk? Wa wit komme wy dan ek by del om in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo te meitsjen. Mail ús: praatmarfrysk@gmail.com!

 • Kapsalon De Spiegel
  anemptytextlline

  Spesjaal foar #FryskeFreed gienen wy op ‘e kofje by Salon de Spiegel yn it sintrum fan Ljouwert om te hearren wat it #Frysk harren opsmyt! Sy hawwe al jierren de measte moaie Fryske teksten op harren stoepboerd stean en dat smyt in soad ekstra reklame en tomkes omheech op! Tsjek de fideo!

 • Op 'e kofje by 'Gjin Drokte' Partyservice yn Balk!
  anemptytextlline

  Wy gienen op ‘e kofje by partyservice ‘Gjin Drokte’ yn Balk! Wat hawwe sy mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe brûke sy dat yn harren bedriuw? Erik Mennega fan ‘Gjin Drokte’ fertelt deroer!

 • Praat mar Frysk by Klean & sa
  anemptytextlline

  Wat hat in kleanwinkel mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe wurdt it brûkt yn de ferkeap? De froulju fan Klean & sa yn Twizelerheide fertelle dy persys wat it Frysk harren opsmyt!

 • Op 'e kofje by Rispens Totaalservice!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Birhanu Rispens fan Rispens Totaalservice út Metslawier. Wat hat hy mei it Frysk en wat smyt it him op?

 • Praat mar Frysk by de ortodontist!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Daniël van der Meulen fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat hat hy mei it Frysk en wêrom is it sa fijn dat je Frysk prate kinne by him yn ‘e praktyk? En wêrom wie Berneboekeambassadeur Lida Dijkstra by him op besite?

 • Praat mar Frysk op de kemping!
  anemptytextlline

  Anke fan kemping De Wigwam yn Aldemardum bestelde Praat mar Frysk-materiaal om har Fryske gasten sjen te litten dat se har ek op harren fakânsjeadres gewoan yn harren memmetaal uterje kinne. Mar ék om gasten fan bûten Fryslân yn ‘e kunde komme te litten mei it Frysk. Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd nei it ferhaal en gienen op ‘e kofje by kemping De Wigwam! Praat mar Frysk op de kemping!

 • Praat mar Frysk yn 'e soarch!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by soarchgroep Noorderbreedte. Oer it Frysk yn ‘e soarch en hoe fijn it wêze kin ast dy yn dyn memmetaal útdrukke kinst.

  (Dizze fideo is opnommen foar’t de RIVM-maatregels fan krêft wienen)

 • Dit is it lekkere fan Albert Heijn Damwâld
  anemptytextlline

  Wat in primeur! De earste twa Frysktalige supermerken yn Fryslân binne offisjeel iepene. De Albert Heijn yn Damwâld en ‘Alles ûnder ien dak’ yn Eastermar binne fan no ôf op en top Frysk. Durk Boer fan de Albert Heijn yn Damwâld fertelt wêrom’t dit in skitterende ûntwikkeling is.

 • Praat mar Frysk yn bedriuw!
  anemptytextlline

  Grutte ynfrastruktuerele projekten, lykas it wurk fan konsortsium Levvel (fersterking fan de Ofslútdyk), freegje it uterste fan alle belutsen partijen. Kommunikaasje is dêrby hiel wichtich. It is dêrom weardefol dat minsken harren eigen taal sa folle mooglik brûke kinne, om har better út te ferwurdzjen. Sa brûke Feike Brouwer (Wagenborg Nedlift) en Gerben Dijkstra (Levvel, konsortsium fan BAM, Van Oord en Rebel) #Frysk by harren petearen mei elkoar en mei kollega’s. Dit soarget foar ferbining, better wurk en goede oplossingen. Sels sizze se it sa…