Bedriuwsfideo

Wy fan Praat mar Frysk geane geregeld op 'e kofje by bedriuwen en organisaasjes yn Fryslân om te hearren wat sy mei it Frysk dogge. En dêr meitsje wy in fideo fan! Hjirûnder fynst in oersjoch.

Brûksto it Frysk ek op dyn wurk? Wa wit komme wy dan ek by del om in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo te meitsjen. Mail ús: praatmarfrysk@gmail.com!

 • Op 'e kofje by de bistedokter!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd wêrom’t se by de bistedokter yn Grou in Praat mar Frysk-stikker op ‘e doar plakt hawwe. Benijd nei it ferhaal derachter? En wat in bistedokter no eins mei it Frysk kin yn de praktyk? Tsjek de fideo!

 • Op 'e kofje yn Bûtenpost!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op’e kofje yn Bútenpost. Machtich moai fan Joop, Sita en dy oaren, dat se mear dwaan wolle mei de sichtberens fan de Fryske taal op harren bedriuwspân. En fansels hiel leuk dat se ús fan Praat mar Frysk frege ha om mei te tinken.

 • Jacob Mannenmode
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Jacob Mannenmode om te hearren wat it Frysk him opsmyt. En dat smiet moai wat tips op! Benijd? Tsjek de fideo!

 • Serious gaming yn it Frysk by 8D-games!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen diskear op ‘e kofje by 8D-games. Wat hawwe sy mei it Frysk en hoe brûke sy it Frysk by it meitsjen fan serious games? En wat smyt it Frysk harren op? Tsjek de fideo!

 • Kapsalon De Spiegel
  anemptytextlline

  Spesjaal foar #FryskeFreed gienen wy op ‘e kofje by Salon de Spiegel yn it sintrum fan Ljouwert om te hearren wat it #Frysk harren opsmyt! Sy hawwe al jierren de measte moaie Fryske teksten op harren stoepboerd stean en dat smyt in soad ekstra reklame en tomkes omheech op! Tsjek de fideo!

 • Op 'e kofje by 'Gjin Drokte' Partyservice yn Balk!
  anemptytextlline

  Wy gienen op ‘e kofje by partyservice ‘Gjin Drokte’ yn Balk! Wat hawwe sy mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe brûke sy dat yn harren bedriuw? Erik Mennega fan ‘Gjin Drokte’ fertelt deroer!

 • Praat mar Frysk by Klean & sa
  anemptytextlline

  Wat hat in kleanwinkel mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe wurdt it brûkt yn de ferkeap? De froulju fan Klean & sa yn Twizelerheide fertelle dy persys wat it Frysk harren opsmyt!

 • Op 'e kofje by Rispens Totaalservice!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Birhanu Rispens fan Rispens Totaalservice út Metslawier. Wat hat hy mei it Frysk en wat smyt it him op?

 • Praat mar Frysk by de ortodontist!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Daniël van der Meulen fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat hat hy mei it Frysk en wêrom is it sa fijn dat je Frysk prate kinne by him yn ‘e praktyk? En wêrom wie Berneboekeambassadeur Lida Dijkstra by him op besite?