De Praat mar Frysk-app is in wurdboek en in freone-app yn ien! Dêrneist wurdt de app geandewei it jier geregeld oanfold mei nije funksjes en mooglikheden! Downloade? De app is te finen yn de Apple-store en yn de Androïd-market!

Mei de wurdboek-funksje ‘Wat wurd it’ hast oeral en altyd in Frysk wurdboek by dy! Kinst oersette fan Nederlânsk nei Frysk en oarsom. Mar kinst ek wurden ynstjoere! Dêrneist kinst fan guon wurden ek it lûd opfreegje sadat’st ek hearre kinst hoe’t it klinkt!

De nijste tafoeging oan de Praat mar Frysk-app is ‘Blinder of blunder’. Mei ‘Blinder of blunder’ kinst om ‘e pear dagen teste hoe’t it der mei dyn Frysk foar stiet! Fan stavering oant betsjutting. En wa wit learst noch wat by ek!

Ek nij is datst fia de Praat mar Frysk-app in hiel soad Fryske GIF-kes brûke, ferstjoere en downloade kinst! De Frysk op ‘e dyk-funksje is spesjaal foar dyjingen dy’t ûnderweis in Frysk op ‘e dyk-foto tsjinkomme en dy fia de Praat mar Frysk-app fuort nei ús tastjoere wolle. Mei in pear klikken hawwe wy dyn Frysk op ‘e dyk-foto binnen! Handich dochs?

Wolst nóch mear oersethelp? Of sikest oare Fryske apps? Of Fryske games en taalspultsjes foar jong en âld? Fryske Wordfeud of wolst mear witte oer de Fryske Google Translate? Tsjek www.Taalhelp.frl! Alles Fryske taalhelpmiddels op ien plak!

Praat mar Frysk-app

De Praat mar Frysk-app is in wurdboek en in freone-app yn ien! Dêrneis wurdt de app geandewei it jier geregeld oanfold mei nije funksjes en mooglikheden!