Enkête digitale helpmiddels Frysk

Skatsjes! Hawwe jim wol ris heard fan digitale taalhelpmiddels? Apps en programma’s dy’t dy helpe kinne by it #Frysk praten of skriuwen? Anna Fardau wol witte watsto fan dizze taalhelpmiddels witst en oftst se brûkst. Folje de enkête yn en meitsje kâns op in VVV-bon! Klik hjir foar de Fryske ferzy en hjir foar de Nederlânske enkête.  Earste rekreaasje ûndernimmers kinne gasten ‘Gastfrij Frysk’ ûntfange

  Sa’n 20 ûndernimmers fan it Gastengilde, in ûndernimmersgroep yn Noardeast Fryslân, hie tongersdei 9 maart de primeur: dielnimme oan de workshop Gastfrij Frysk. It is in programma út Wales dat de Afûk oanpast hat op Fryslân. Yn it koart giet it derom dat toeristysk- rekreative ûndernimmers de identiteit fan de omjouwing meinimme yn de […]Japanske Kodaira is wrâldkampioen op 500 meter en… se praat Frysk!

Wrâldkampioene Kodaira út Japan hat twa jier yn Fryslân wenne en kin ek in pear wurdsjes Frysk prate. Se fynt Fryslân ek hiel moai. Op de site fan de NOS Sport fertelt se deroer.De Fryske Kroechkwis op De Lemmer!

Ja! Wy fan Praat mar Frysk organisearje wer in Fryske Kroechkwis! Op freed 24 maart om 20:00 oere gean wy los yn ytkafee ‘Lange Piet’ op De Lemmer! Meidwaan? Jou dy mei dyn team op fia praatmarfrysk@gmail.com en win dikke fette prizen! Der is bier, der is fris, de leukste fragen oer Fryslân, de taal en de kultuer en fansels […]Workshop Gastfrij Frysk

Workshop Gastfrij Frysk: Ambassadeur fan jo streek Untdekke wat jo bedriuw en regio bysûnder makket en leare hoe’t jo dat oerbringe kinne op jo gasten, relaasjes en kunde. De workshop Gastfrij Frysk is mear as in workshop Gasthearskip. Jo leare om op nij te sjen nei de eigenheid fan it bedriuw, de kultuer, de taal, […]Heee leuk! Doch ris in kursus Frysk!

Yn jannewaris set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk! En wol op 16, 17 en 18 jannewaris. Ynskriuwe kin oant en mei 10 jannewaris 2017! Foar alle kursussen, de taalnivotsjek, in les besjen, ynskriuwe en de lokaasjes sjoch op Kursus.Afuk.nl! Gjin idee hokfoar kursus by dy past? Of wat dyn nivo is? Huppetee! Doch de Taalnivo-tsjek! […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik getrouwd ben met een fries en ik graag wil laten weten dat wij ook fries praten/verstaan
Annemarie / Oosterhout op woansdei 8 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graag stickers far Mien maten
Sjoerd / Friesland op woansdei 8 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy binne trots op it frysk en litte dit graach sjen
Dick / Berltsum op moandei 6 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm te gebruiken voor de profielwerksutkpresentatie bij mij op school. Mijn profielwerkstuk gaat namelijk over de Friese taal als tweede taal.
lilian / Dokkum op freed 3 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWij wolle op skoalle it frysk promote mei in projektwike (23 maart o/m 31 maart) en dat wolle we graach dwaan mei û.o. in stikker foar els bern. Fansels binne wij tige bliid mei alle materiaal wat jim misse kinne. Tútsje famn Yvonne (learkrêft Simon Havingaskoalle mei 300 bern).
Yvonne / Sneek op freed 3 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wenje al 10 jier yn Dutslan en no sunt 2 jier by de grins fan Nederlan yn Bad Bentheim. As ik yn Nederlan en foaral as ik yn Fryslan kom mei myn Dutske auto, wol ik graach dat de minsken sjen kinne, dat ik ut Fryslan kom
Anne / Bad Bentheim op woansdei 1 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wenje sûnt dit skoallejier yn Maastricht en ek dèr wol ik graach sjen litte dat ik grutsk bin op it Frysk
Yanna / Maastricht op freed 10 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFrysk is de moaiste taal fan de wrâld en mut net ferjitten wurre!
Pieter / Dokkum op woansdei 8 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMijn moeder komt uit Friesland en als ik daar ben praat iedereen ook fries, zelf ben ik er niet zo goed in, maar ik begrijp altijd wat er bedoelt word. Mijn vriend en mijn vrienden begrijpen helaas niks van fries en het leek me leuk om ze wat Friese dingen bij te brengen en te laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk te begrijpen is.
Nicole / Hoorn op tiisdei 7 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy wolle derfoar soargje dot de fryske taal behâlden bliuwt ! (it is us memmetaal)
Grytsje / Drachten op tiisdei 7 febrewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!