Wy sykje Scrabble-spultsjes

Foar it Talepaviljoen yn Lân fan Taal dêr't wy yn 2018 allerhande taalaktiviteiten organisearje sille, sykje wy Scrabble-spultsjes yn safolle mooglik talen. Sawol Scrabble yn de gruttere talen as lytse talen binne wolkom. En ek oare taalspultsjes kinne wy goed brûke.Ynternasjonale Social Media Dei foar lytse talen

Dit jier organisearret de Afûk op tiisdei 26 septimber in Ynternasjonale Social Media Dei foar lytse talen yn Europa. Dy dei is it ek de Europeeske Dei fan de Talen. Net allinnich Fryslân docht mei, mar ek tal fan oare organisaasjes út mear as 16 oare regio's yn Europa.Praat mar Frysk op besite by Wurkz!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Wurkz yn Burgum! Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; want wat smyt it Frysk foar harren op? En hoe sit dat mei de Fryske mentaliteit?Ynternasjonale Social Media Dei foar lytse talen yn Europa!

Do hast grif wol ris heard fan de Fryske Twitterdei fan de Praat mar Frysk-kampanje. De belangryske reden om sa’n dei te organisearjen is om it Frysk ek sichtber te meitsjen op sosjale media en om sjen te litten hoe’t je in lytse taal grut meitsje kinne. Dit jier organisearret op tiisdei 26 septimber de Afûk […]Jaaa! Wer wat nijs yn de Praat mar Frysk-app!

Jim kinne grif de Praat mar Frysk-app as handich wurdboek Nederlânsk-Frysk, Frysk-Nederlânsk of om dyn freonen in ‘tútsje’ te stjoeren. Marrr, der is nóch wat leuks bykommen: ‘Blinder of Blunder’! Blinder of Blunder! Hoe is it mei dyn Frysk? Kinst it no teste! In pear kear wyks in test om te sjen hoe’t it mei […]Twitter-sprekoere foar bedriuwen

Sjoch! In moai foarbyld fan it brûken fan it Frysk! Alle kredits foar Hotel Postplaza en Bierconcepten! Moarn hawwe wy wer in Twitter-sprekoere. Hasto in tip of in idee oer hoe’tst it Frysk brûke kinst of wolst witte wat de mearwearder dêr fan wêze kin? Tidens it Twitter-sprekoere kin der fan alles frege, mar ek dield […]Workshop Gastfrij Frysk

Workshop Gastfrij Frysk: Ambassadeur fan jo streek Untdekke wat jo bedriuw en regio bysûnder makket en leare hoe’t jo dat oerbringe kinne op jo gasten, relaasjes en kunde. De workshop Gastfrij Frysk is mear as in workshop Gasthearskip. Jo leare om op nij te sjen nei de eigenheid fan it bedriuw, de kultuer, de taal, […]Heee leuk! Doch ris in kursus Frysk!

Yn jannewaris set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk! En wol op 16, 17 en 18 jannewaris. Ynskriuwe kin oant en mei 10 jannewaris 2017! Foar alle kursussen, de taalnivotsjek, in les besjen, ynskriuwe en de lokaasjes sjoch op Kursus.Afuk.nl! Gjin idee hokfoar kursus by dy past? Of wat dyn nivo is? Huppetee! Doch de Taalnivo-tsjek! […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOp skoalle hawwe wy een project, neamd multicultureel. Ik hald disse project samen die klasgenoot, fansels oer ûs moaie Fryslân. Wy wolle graag utdiel producten ha, om us presentaasje wat interactiviever te meitsjen. Groentis, Paulina de Vries.
Paulina / Buitenpost op woansdei 24 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat myn broerke dit geweldig fynt! En we wol dit graag tro frysland verspreide
Geertje / 91 op snein 28 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDe stickers komen op de zeiltonnen van een aantal kampgenoten die mee gaan op een zeilkamnp in heeg. Deze komen vaak buiten Friesland weg. Met deze stickers hoop ik dat niet alleen er kampliefdes gaan groeien, maar ook dat de liefde voor Friesland groter wordt natuurlijk.
Niels / Drachten op snein 28 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin sa grutsk op ús Fryske taal, dat mei eltsenien witte!!
Alie / Dokkum op moandei 29 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin gek oppe Fryske taal :D
Fenna / Stiens op freed 12 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk ben van oorsprong drenthse, maar woon al jaren in Friesland. Praat Fries alleen met een borrel op. Kan het goed verstaan en lezen. Trots dat ik inwoner ben van deze mooie provincie
Giena / Franeker op freed 12 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar de temawike oer it Frysk op skoalle. Leuk om it wat sjen te litten
Neeltje / Leeuwarden op moandei 15 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bestel dizze stixkers om dat ik een frys bin en sa kin ik mooi reclame var jim meitsie en der hoar ik van oaren helpe!
Wietse / Ijlst op woansdei 10 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik fynt hardstikke leuk om oerol op te plakken!
Ryanne / De westereen op sneon 6 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdot ik n echte frysk bin. Sil mien auto ji flink mei versiere
Wianda / Augustinusga op sneon 6 maaie

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!