Praat mar Frysk op ‘e kofje by Hulpmiddelencentrum Fryslân

Hulpmiddelencentrum Fryslân bestelde Praat mar Frysk-promoasjemateriaal. Reden foar ús om ris op ‘e kofje! Want hoe dogge sy it dêr mei it Frysk?Team ‘Swichum Aktyf’ wint de Fryske Kroechkwis 2018 yn Wurdum!

Ofrûne freed yn in grôtfol doarpshûs ‘De Golle’ yn Wurdum waard alwer de lêste Praat mar Frysk kroechkwis fan dit jier holden. Sa’n 20 teams hienen har opjûn foar in jûn fol fragen oer Fryslân, it Frysk en Wurdum en omstreken. En úteinlik wûn team ‘Swichum Aktyf’! Lokwinske! Wy hawwe in prachtige jûn hân! Mei tank fansels ek oan […]Op ‘e kofje by Saar aan Huis Fryslân

Thússoarch yn it Frysk… Dat is dochs hiel gewoan? ‘Saar aan Huis’ fynt fan wol. En harren kliënten en meiwurkers binne it dêr hielendal mei iens! Wy gienen op ‘e kofje by ‘Saar aan Huis’ om te hearren hoe en wat. Tsjek de fideo!Platfoarm Fryske taalhelp-apps en games online

Sûnt hjoed kin elkenien op www.taalhelp.frl terjochte foar Fryske taalhelp-apps, taalgames en oare digitale taalhelpmiddels. De webside jout in handich oersjoch fan fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol. De webside www.taalhelp.frl is mei ûntwikkele op basis fan in ûndersyk troch de Provinsje Fryslân dêr’t út bliken die dat der ferlet wie fan mear […]De leukste kroechkwis fan Fryslân komt nei Talepaviljoen MeM yn Ljouwert!

Op freedtemiddei 1 juny om 14:30 oere organisearret Praat mar Frysk fan de Afûk wer in Fryske kroechkwis. Diskear yn it Talepaviljoen MeM yn de Ljouwerter Prinsetún. Meidwaan? Jou dy mei dyn team (1-6 persoanen) fan hjoed ôf oan op fia praatmarfrysk@gmail.com. Dielname is fergees. Der is muzyk, der is bier, wyn en fris en […]Op ‘e kofje, eeh wyn, by De Wijnimporteurs yn Sint Nyk!

Mear as 300 winen en ek noch in eigen label: ‘de Frison’, in échte Fryske wyn. Hoe sit dat presys? Wy gienen op ‘e kofje, eeh wyn, by de Wijnimporteurs yn Sint Nyk om te hearren wat sy mei it Frysk hawwe en wat it harren opsmyt! Tsjoch!Game! US: Lân fan Taal

Hasto de game ‘US: Lân fan Taal’ al? US: Lân fan Taal is in game oer Ljouwert dy’tst op dyn smartphone spylje kinst. Fan hjoed ôf oan fergees te downloaden yn de Apple App-store en Androïd-market! Spylje yn ien fan de trije faksjes om de kontrole oer Ljouwert. Fyn misjes yn Ljouwert, lis se klear foar […]Op ‘e kofje yn Grins by Norisk IT-groep

Twa Fryske bazen yn Grins. Hoe wurket dat op ‘e wurkflier? Wat binne no krekt dy Fryske genen? En wat smyt it Frysk harren op yn it kontakt mei de klanten? Se fertelle der graach oer! Tsjek de fideo!Frysk Alle Dagen

Wisten jim dat 92% fan de Frysktaligen oanjout yn it Frysk te antwurdzjen as se in berjocht yn it Frysk krije? Dat is in hiel soad! Punt is: der binne mar in lyts oantal minsken dy’t yn it Frysk begjinne. Ast wolst dat mear minsken it Frysk brûke, dan sit der mar ien ding op: […]Ynternasjonale Social Media Dei set lytse talen yn ‘e skynwerpers

#EDL2017 en #Frysk trending topic! Tiisdeitenacht om even nei tolven ferskynden de earste Fryske berjochten al op Facebook, Twitter en Instagram. In teken dat de Fryske Social Media Dei by guon net gau genôch begjinne koe. En it waard in grut sukses. De hashtags #Frysk en #EDL2017 (European Day of Languages 2017) wienen binnen de […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graach jimme produkten brûke, om't ik it gewoan hiel leuk fyn!
Marije / Oudemirdum op woansdei 27 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graach dat myn beppesissers ek frysk learre
jeltje / britsum op snein 31 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlwe hingje de lippen op ynne auto sadat iedereen sjocht dat wij frysk prate :)
Siebe Pieter / Lollum op tongersdei 4 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlPromotie van Fryslan en makkelijk toegang tot contact/communicatie
Klaas / Leeuwarden op tongersdei 11 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik sjen litte wol dat ik fier bin op myn memmetaal! 😉
Aukje / Drachten op tongersdei 11 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik mijn spreekbeurt hou over Friesland en de taal
Lisa / Beverwijk op tiisdei 16 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik wurkje in a frysk gemeente en ik ben van Turkse afkomst
masite / heerenveen op woansdei 17 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWij hawwe in chalet yn Hoenderloo en meitsje der graaach wat propaganda foar Fryslan.. In sticker op de doar en ien op de auto soe moai weze.
Rinze / Drachten op tongersdei 16 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDit is omdot ik it belagriek fien dat elsenien wit dot dr frysk kin praate ken mien huus. Ek kinik sels net geef frysk prate mar dat wolik ost grutske frysk wol graag lere.
Hiske / Buitenpost op tongersdei 16 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlAs je fan dy minsken oan de doar krije dy't miene dat se altiten mar hooghaarlemerdijks prate kinne dan is dit fansels in prachtige sticker om op de doar te plakken en fansels op de auto en ik bestel gelyk ek efkes foar myn mem sûnder internet dan kin it yn ien kear
griet / Warten op tiisdei 21 novimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!