Praat mar Frysk by de dokter!

Praat mar Frysk op besite by Mark Esinger, húsdokter yn Tsjummearum! In pear jier lyn kaam hy fanút Heemstede nei Fryslân om te wurkjen. Wy woenen wolris mei him yn petear oer wêrom’t hy in kursus Frysk docht. Húsdokter Mark oer de mearwearde fan it Frysk en wêrom’t it belangryk is foar in dokter dat dy […]Workshop Twatalige Konversaasjes

Do hast it sels grif ek ris meimakke: dejinge dy't tsjinoer dy sit hat al in pear kear oanjûn dat er wol Frysk ferstiet, mar it net praat en dochs skeakelest hieltyd wer oer nei it Nederlânsk sûnder datst dêr suver erch yn hast.Taalhelp nedich?

Op Taalhelp.frl fynst alle fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol. Apps, games, wurdboeken en oare handige digitale taalhelpmiddels.‘Leaver in Droegehamster as in wiete poes?’

Feest yn Droegeham! Nei Terherne ferline jier, wie it no de beurt oan Droegeham! Op nei de Wâlden mei in part fan it Praat mar Frysk-team en fansels in kofferbak fol Fryske ferkearsbuorden! Benijd nei it resultaat? Tsjek de fideo! Hasto se al sjoen? Wa wit komme wy dit jier ek noch by jim yn ‘e buert!Praat mar Frysk by it Wetterskip

Hoe giet it Wetterskip om mei it Frysk op kantoar? En wêrom is in kursus Frysk foar harren meiwurkers sa handich? Tsjek it filmke! Praat mar Frysk, ek by it Wetterskip! Ek in bedriuwsfideo? Lit it ús witte en stjoer in mailtsje nei: praatmarfrysk@gmail.com!Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlinteresse in talen en dialekten,
marjo / krommenie op woansdei 10 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik het moai fyn en sa kin ik myn ipad wat fersiere foar skoalle
Judith / Oosterend op snein 14 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlomdat ik een echte Frysk bin. en graag wot voor de taal wol betekenje
Pieter / Broeksterwald op tiisdei 16 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDe Friese taal is erg leuk! :-)
Aar / Zegveld op woansdei 17 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol t graach ha omdat minsken vaak nederloans prate. Dear ha ik wat mien nocht fon en hoop dat ze no Frysk praten gean.
Hisse / Warns op tongersdei 21 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlNohhh omdat 't geweldig moai guod is! En om sjen te litten, sawol privé as op 't wurk, dat Frysk mei! No sa, hawar, mar wêr oan'e slach 😉
Marten Klaas / Wikel op freed 22 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graach by ús op it wurk elkenien Frysk leare prate. En dêrby hearre aardige Fryske teksten.
Bram / Heerenveen op moandei 25 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk hie de stickers sjon by mien freonen, en ik voen ze wol heel gaaf. Derom wol ik ze ek graag he!
Jan / Hichtum op snein 24 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik wol graag reclame meitsje far de fryske taal! om wat stikkers hjir en der op te plakken. ik fien t ek nog super moaie stikkers!
elbrich / bolsward op snein 24 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWe hebben een feestje en iedereen die is fan van praatmarfrysk.nl.
Frenky / Allingawier op snein 10 maart

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!