De leukste kroechkwis fan Fryslân komt nei Wergea en De Jouwer!

It is wer feest yn Fryslân! De leukste kroechkwis fan 'e provinsje strykt del yn Wergea en op De Jouwer!Praat mar Frysk by de dokter!

Praat mar Frysk op besite by Mark Esinger, húsdokter yn Tsjummearum! In pear jier lyn kaam hy fanút Heemstede nei Fryslân om te wurkjen. Wy woenen wolris mei him yn petear oer wêrom’t hy in kursus Frysk docht. Húsdokter Mark oer de mearwearde fan it Frysk en wêrom’t it belangryk is foar in dokter dat dy […]Taalhelp nedich?

Op Taalhelp.frl fynst alle fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol. Apps, games, wurdboeken en oare handige digitale taalhelpmiddels.Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wenje yn Ljouwerd, mar ik wurd altyd yn it Nederlansk oansprutsen. Dat fyn ik spytich, wy wenje yn it hert van Fryslân! Praat mar Frysk!
Femke / Leeuwarden op woansdei 7 augustus

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlomdat ik trotsk bin op dat ik frysk bin en ik it wol dat alle minsken jir gewoan lekker frysk prate
famke / Metslawier op snein 1 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar op use carbagerun auto.
Gerwin / Nieuwehorne op tiisdei 10 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk soe dizze prachtige produkten graach hawwe wolle om de Fryske taal te behâlden
Hidde / Akkrum op tiisdei 10 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlZodat hopelijk meer mensen Fries praten. Sorry kan niet Fries typen*
Chris / Bontebok op tiisdei 10 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk had een Friese pake en beppe. Ik versta het Fries goed, schrijven is lastiger. Ik bestel een setje stickers voor mezelf en een setje foar myn mem.
Linda / Den Haag op woansdei 31 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin mei de Fryske taal grutbrocht, mar wurkje en wenje hjoed-de-dei yn ' e rânestêd. Ik soe it aardich fine om oare Friezen te treffen, mar omdat it werkennen fan elkoar wat lestich is, tocht ik dat sa'n button wol in aardich oansprekpunt wêze koe. Fandêr de bestelling : D Tige tank!
Ineke / Utrecht op freed 2 augustus

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlBy us komme gauris minsken del ( ek wol fakânsjegongers) , dan is it fansels praktysk om te witten dat se frysk prate kinne. Graach sels !!
Simen / Oudega op snein 28 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlSchiermonnikoog is friesland, maar iedereen spreekt automatisch Nederlands. Ik werk op een camping en zou graag de klanten duidelijk willen maken dat ik fries spreek
Focco / Schiermonnikoog op sneon 27 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar de fekânsje ha ik nije koffers kocht en der moat fansels wer fryske stickers op.
Jeltsje / Vegelinsoard op sneon 29 juny

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!