De TOSTA 2016 Dokkum fideo is klear!

It wie grut feest yn Dokkum tidens it TOSTA Festival! Mear as 2.000 besikers yn de TOSTA Village! Muzyk, byldzjende keunst, workshops, literatuer en in heel soad leuke minsken! Ien grut feest yn Dokkum dus! Benijd hoe’t it wie? Tsjek de fideo!Sinees leart yn trije moanne Frysk!

Sinees Ken Ho hat yn trije moanne Frysk leard! En as hy it kin, kinsto it ek! Ein juny kaam Ken Ho nei Fryslân en trije moanne letter koed er it al prate. Benijd nei syn ferhaal? Tsjek de fideo!Feest yn Dokkum!

Sa! Dokkum is wer skjin en it Tosta 2016-team is ûnderweis nei Galisië foar it folgjende TOSTA-Festival. Tank oan elkenien dy’t op hokker wize dan ek in bydrage levere oan in alderferskuorrendst moai TOSTA-Festival yn Fryslân! Tige tank!Praat mar Frysk by Postplaza

It foel ús op dat se by Postplaza yn Ljouwert in soad Frysk brûke yn ‘e kommunikaasje nei harren gasten ta! Leuk! Dêr woenen wy fansels mear fan witte! Wy gienen op besite by Postplaza!Wolst ús in berjochtsje stjoere?

Of gewoan op 'e hichte bliuwe?
Stel do wolst in fraach stelle, do hast in goed idee of do wolst gewoan op 'e hichte bliuwe. Hoe berikst ús dan? Dat kin op in hiel soad manieren!Tútsje-stikkers!

Dit is in moai plak foar in tútsje!
Ideale stikker om de moaiste tútplakken yn Fryslân oan te wizen! En se binne ek noch 'gleon' in the dark. :)Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlSe binne foar myn broerke en suske en ik wol se broeke foar in presentaasje foar it fak frysk
Jesse / Burgum op Wed 21 Sep

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar in skoalle dy't op e gefel "drietalig vanaf groep 1" stean hat, mei dit net ûntbrekke
Palle / Drachten op Fri 23 Sep

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graag wot oan mien lyts Amsterdams nicht jan
Wybren / Schettens op Fri 23 Sep

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar de keet
Wouter / Workum op Tue 27 Sep

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlfamilie van mijn man komt uit friesland, dus ik moet me toch maar eens in het taaltje gaan verdiepen :P
anne / den haag op Sun 18 Sep

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy krije in lytse poppe en dêrtroch tink ik mear nei oer hoe belangryk Frysk foar my is. Dizze stikkers en posters sil ik thùs mar ek op it wurk brûke: wy ferhiere fakânsje húskes en fansels ek oan Friezen!
Amanda / West-Terschelling op Mon 19 Sep

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWenje krek op myslefs. No kin minsken sjen dot se bij mei oan de doar gewoan Frysk prate kinne.
Welmer / It Hearrenfean op Tue 20 Sep

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlYn grins kinne se ek wol wot meer frysk prate!!!!!
Bob / grins op Tue 20 Sep

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDe Fryske taal heech hoarre
Jelger / Hommerts op Fri 16 Sep

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlSe binne geweldig
Jesse / Burgum op Wed 14 Sep

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!