Heee leuk! Doch ris in kursus Frysk!

Yn jannewaris set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk! En wol op 16, 17 en 18 jannewaris. Ynskriuwe kin oant en mei 10 jannewaris 2017! Foar alle kursussen, de taalnivotsjek, in les besjen, ynskriuwe en de lokaasjes sjoch op Kursus.Afuk.nl! Gjin idee hokfoar kursus by dy past? Of wat dyn nivo is? Huppetee! Doch de Taalnivo-tsjek! […]Twittersprekoere foar bedriuwen #TaalynBedriuw

Takom jier begjinne wy mei in twittersprekoere foar bedriuwen en organisaasjes. Yn dat oere kin der fan alles frege, mar ek dield wurde. Kinst terjochte mei taalfragen, dyn Fryske reklame sjen litte, reklame meitsje foar in aktiviteit, ús netwurk ynsette foar it betinken fan 'slogans', produkten en bedriuwsnammen en kontakt sykje mei oare bedriuwen. It kin allegear, mar it moat fansels wol oer en/of yn it Frysk!Ynternasjonale Twitterdei foar lytse talen takom jier op 26 septimber

Takom jier wurde de Fryske Twitterdei en de Ynternasjonale Twitterdei foar Lytse Talen op tiisdei 26 septimber hâlden. It is dan ek de Europeeske dei fan de Talen.Sinees leart yn trije moanne Frysk!

Sinees Ken Ho hat yn trije moanne Frysk leard! En as hy it kin, kinsto it ek! Ein juny kaam Ken Ho nei Fryslân en trije moanne letter koed er it al prate. Benijd nei syn ferhaal? Tsjek de fideo!Praat mar Frysk by Postplaza

It foel ús op dat se by Postplaza yn Ljouwert in soad Frysk brûke yn ‘e kommunikaasje nei harren gasten ta! Leuk! Dêr woenen wy fansels mear fan witte! Wy gienen op besite by Postplaza!Wolst ús in berjochtsje stjoere?

Of gewoan op 'e hichte bliuwe?
Stel do wolst in fraach stelle, do hast in goed idee of do wolst gewoan op 'e hichte bliuwe. Hoe berikst ús dan? Dat kin op in hiel soad manieren!Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMijn vader is Fries. Begrijp al best veel maar af en toe nog best lastig om alles te begrijpen
Marnix / Maastricht op moandei 28 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFar de keet we wolle de hiele moare fol ha
M / Oudega swf op woansdei 7 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk ben zelf een 'oprjochte fries', ik kan het helaas alleen niet zo goed schrijven. Mijn vriend komt uit Zwolle en spreekt helaas geen fries, daarom wil ik hem graag een klein fries pakketje geven om hem toch een beetje op het goede spoor te brengen ;)
Heike / Groningen op freed 11 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm de keet te versieren en om us caravans mei vol te hingjen
Arjen / Joure op snein 13 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk zou dit graag willen hebben voor een presentatie over de Frieze taal en cultuur.
Wilja / Kootstertille op moandei 14 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat wij zijn verhuist naar holland en het fries praten er graag in wilen houden. We plakken het in huis of in de auto.
Henk / Grafhorst op tongersdei 17 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm sjen te litten dat ik grustk op use taal bin.
Peter / Sint nicolaasga op tongersdei 17 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik don oan iederien kin litte sjen dot ik een echte frys bin! En don foarol oan myn grinser swager.
Marrit / Ureterp op snein 20 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm myn famielje meer Frysk te litte praate😃
Marije / Oosterbierum op tiisdei 22 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFryslân boppe
Thom / Damwouede op moandei 21 novimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!