Sjong siket nij talint!

By SjONG is it de bedoeling datst dyn eigen Fryskte tekst skriuwst op in besteande hit. Miskien wol fan dyn favorite sjonger Bruno Mars, of bisto de nije Ariana Grande? Elts dy’t sjongtalint hat, mei meidwaan. Hoechst dus net op sjongles te sitten om mei dwaan. Opjaan kin o/m 1 maart.Wy dogge it in bytsje oars!

Jim wienen fansels wend oan in fêst ritme op ús Twitter- en Facebook-account. Dat komt even oars! Fansels alle dagen wer wat nijs, mar wy pakke it dit jier krekt even oars oan! Op moansdeis in siswize of in Fryske wiisheid. Op tiisdeis tiid foar poëzij mei in moai Frysk gedicht. Woansdeis sille wy te […]Doutzen rommet strân fan Flylân op

"Ik rûn froeger mei myn âlders altyd oer it strân en ha doe leard dat it hiel gewoan is om de rommel op te rêden." Oer it Frysk seit Doutzen: "Myn bern prate Frysk. Phyllon, myn soan, leart it sels oan syn suske. Dus der wurdt thús altyd Frysk praat."‘Wiif’, it meast ferskriklike wurd fan 2016!

Hûnderten reaksjes en reaksjes en reaksjes op reaksjes en in heel soad ergernissen oer Hollanismen en tiidwurden dy’t omdraaid wurde, mar de top 5 fan meast ferskriklike Fryske wurden fan 2016 is: – Koarje – Nútsjesmoar – Wiif – Iepenbierferfier – Pjutteboartersplak En niiskrekt tidens ús Taalpraatsje op Omrop Fryslân is bekend wurden dat it […]Heee leuk! Doch ris in kursus Frysk!

Yn jannewaris set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk! En wol op 16, 17 en 18 jannewaris. Ynskriuwe kin oant en mei 10 jannewaris 2017! Foar alle kursussen, de taalnivotsjek, in les besjen, ynskriuwe en de lokaasjes sjoch op Kursus.Afuk.nl! Gjin idee hokfoar kursus by dy past? Of wat dyn nivo is? Huppetee! Doch de Taalnivo-tsjek! […]Twittersprekoere foar bedriuwen #TaalynBedriuw

Takom jier begjinne wy mei in twittersprekoere foar bedriuwen en organisaasjes. Yn dat oere kin der fan alles frege, mar ek dield wurde. Kinst terjochte mei taalfragen, dyn Fryske reklame sjen litte, reklame meitsje foar in aktiviteit, ús netwurk ynsette foar it betinken fan 'slogans', produkten en bedriuwsnammen en kontakt sykje mei oare bedriuwen. It kin allegear, mar it moat fansels wol oer en/of yn it Frysk!Ynternasjonale Twitterdei foar lytse talen takom jier op 26 septimber

Takom jier wurde de Fryske Twitterdei en de Ynternasjonale Twitterdei foar Lytse Talen op tiisdei 26 septimber hâlden. It is dan ek de Europeeske dei fan de Talen.Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFrysk is mooi wurk
Wiënna / Arum op sneon 14 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wil de stickers graag gebruiken om op te plakken op producten. Ook omdat er in Leeuwarden te weinig mensen Fries praten vind ik.
Karen / Idaerd op woansdei 11 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlSpitigergenôch kin ik net sa goed frysk skriuwe. Maar as Limburger bin ik yntressearre in de Fryske taal. Ik sjoch (en harkje) regelmatig nei Omrop Fryslân. Ek léze ik soms boeken in it Frysk.
Michiel / Boekend (Venlo) op tiisdei 10 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlHaw sûnt in skofke Drintse kollega's. Se dogge stjonkend har bêst om ts yntegrearjen. Om se te stimulearje mei de taal wol ik se in sticker jaan at se wurdzdjes goed sizze. .En ta beslút it tútsje fan Doutzen groetnis wilma
wilma / reduzum op tiisdei 10 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar op use prachtige caravan, die simmers hiel Fryslân en Nederlân troch gjit. My disse stickers kinne we 't Frysk wer wat better promote! Bedankt!
Marije / Menaam op moandei 9 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wenje ien in studentenhûs en wol graag mien Fryske roots meer oandacht jan.
Rinke / leeuwarden op freed 6 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm te bruken foar t bedriuw
Jeltsje / Nijemardum op freed 6 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm't ik wol dat it Frysk behâlden bliuwt, wy kinne net fanatyk genôch weze, sa njonken lytsen wurde wy hielendal ynpakt troch it Nederlânsk
Wijbe / Suwâld op freed 6 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlomdat wij twa Brabanders yn de famylje ha die wij frysk leare wolle
jansje / GROU op freed 16 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik ben trots op mijn friese roots!! hoewel ik de kinderen voornamelijk nederlandstalig opvoed vind ik het heel belangrijk dat ze het fries ook leren. Deze spullen maken het allemaal net even leuker! om de lippen wordt waarschijnlijk gevochten, jammer dat je daar niet 2 van kan bestellen. een aantal spullen zal ik op de school afgeven, want helaas wordt daar maar weinig tijd besteed aan de friese taal en geschiedenis. super leuk dit!!
rianna / HEERENVEEN op sneon 10 desimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!