TONGERSDEI 16 APRIL 4E FRYSKE TWITTERDEI!
No tongersdei 16 april is it wer feest op Twitter! Fan moarns ier oant jûns let meitsje wy der wer in feestje fan op social media! Dochsto ek mei? ls fierder >
TONGERSDEI 16 APRIL 4E FRYSKE TWITTERDEI!
RIE OERSPIELD MEI LEAFDESBRIEVEN!
FRYSKE FERRASSINGSPOEZIJ!
PRAAT MAR FRYSK OP WHATSAPP


Gamma Dokkum
De Praatpeal wie in wykje tfanhs by de Gamma yn Dokkum! Wr wied er tfanhs? Dat sizze wy! Gamma!
Fotoshop Bekkema
De Praatpeal wie in wykje fanhs yn Drachten! Diskear by fotoshop Bekkema! Benijd hoe't er it dr hn hat? Besjoch gau de filmkes!
Kringloopwinkel Grou
De Praatpeal wie even in pear dagen tfanhs yn de Kringloopwinkel fan Talant yn Grou! Benijd hoe't er it dr hn hat? Tsjek de filmkes!
Nijsbrief
Ien kear yn de moanne de Praat Mar Frysk mailnijsbrief yn dyn mailbox. Ha we nije downloads, filmkes, wedstriiden, praatmarfrysk webshop spul foar dy dan bisto de earste dyt it wit. Jou hjir dyn emailadres op: (of folgje s op Twitter)
  

Wr/Wannear kinsto foar peal stean? Sjoch hjir wannear't de peal mei kamera en mikrofoan by dy yn de buert is!
En fierder komt de peal noch by:

Lste reaksjes fan s besikers op www.praatmarfrysk.nl

Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Fjirde Fryske Twitterdei!
In feestje foar it #Frysk!
De Fryske Twitterdei wie in moai feestje. Om 08.00 oere moarns stie de hashtag #Frysk al tusken de meast besprutsen nderwerpen op Twitter. Tzenen twitterders ferstjoerden 3.500 unike tweets en der waard fansels ek wer in soad retweeten.
17 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 16 april
Wike 16
Op tongersdei 16 april hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike stie it taalpraatsje folslein yn it teken fan de Fryske Twitterdei! #Frysk
16 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Och hea, dit is tk!
Frysk op 'e dyk yn Wergea!
Ofrne sneon wie de alderearste Frysk op 'e dyk-middei yn Wergea! No freed alle Frysk op 'e dyk-foto's fan Wergea online op s Frysk op 'e dyk-tumblr! En fansels hawwe wy wat aardichs achterlitten yn Wergea... Benijd nei it resultaat? Tsjek de fideo!
13 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 9 april
Wike 15
Op tongersdei 9 april hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike oer it Frysk as Us goud yn Natuermuseum Frysln, Yola: in lde Ierske taal dy't besibbe is oan it Frysk en tips foar de Fryske Twitterdei.
09 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >


Doutzen Kroes
Ambassadrise fan de earste oere.
ls fierder >

Epke en Herre Zonderland
Ha Rinze turnles jûn.
ls fierder >

Equal Souls
Winners fan Liet! 2010
ls fierder >

Foppe de Haan
Hy hat op paad west mei Frits de Kikkert
ls fierder >

Geert Arend Roorda
Fuotballer by SC Heerenveen
ls fierder >

Gerbrich van Dekken
Sjongeres Gerbrich van Dekken is ien fan ús nijste ambassadeurs. Tegearre mei Gerbrich hawwe wy al in pear prachtige Praat mar Frysk-aksjes holden! Wy binne gek mei har en Gerbrich mei ús!
ls fierder >

Groove Department
Kommende simmer sil de band Groove Department on tour troch Frankryk lâns alle Fryske campings. Fansels sille se optrede, jamme en Frankryk ûnfeilich meitsje. Mar sy sille foar ús ek op paad om te sjen hoe Frysk sa'n Fryske camping no eins is.
ls fierder >

Iris Kroes
De winneres fan The Voice of Holland is ús ambassadrise yn Smellingerlân. Op 14 juny 2012 hat se it startskot jûn yn Drachten mei in optreden ûnder karriljon.
ls fierder >

Jitiizer
Jitiizer hat foar ús in tonger-core nûmer skreaun.
ls fierder >

Pieter Weening
Mei de Tour yn it giel mei button?
ls fierder >

Piter Wilkens
Jout privee-konserten oan nije ambassadeurs.
ls fierder >

Syb van der Ploeg
In muzikale ambassadeur mei hert foar it Frysk
ls fierder >

Van Wieren
Sy skreaunen it Praat Mar Frysk liet
ls fierder >

Wout Zijlstra
Foar swiere putsjes belje wy him
ls fierder >

Miskien fielt de peal him ek prima ths op dyn evenemint! Toaniel, snertrace, muzyk, blomskikken, bradery, alles kin en mei. We kinne neat belove, mar freegje de peal oan fia dit e-mailadres en dan nimme wy kontakt mei dy op oer it hoe, wat, wannear en wrom.


Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes, muzyk en alle oare spam! Klik hjir.

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube