FRYSKE FERRASSINGSPOëZIJ!
<div>Tet Rozendal gie foar ús de dyk út en ferraste elk dy't it hearre woe mei in prachtich Frysk gedicht... Benijd wat dat opsmyt? Tsjek de filmkes!</div><div><br></div> lês fierder >
FRYSKE FERRASSINGSPOëZIJ!
PRAAT MAR FRYSK OP WHATSAPP
PRAAT MAR FRYSK EN ARRIVA!
NIJ JASKE FOAR BAASHIMD.NL!


Van der Velde yn Winsum
Ja hear! Dêr wienen se al! De Praatpeal-filmkes fanút Winsum! Wy fan Praat mar Frysk binne gek op koesen, dat wy sleepten de Praatpeal nei de Beddoloog om ris in hearlik wykje te útfanhûzjen op in wetterbêd. Benijd nei de filmkes? Tsjek se gau!
Simmerjûn Burgum
De Praatpeal stie op de Kultuermerk yn Burgum en wy fregen ús ôf: 'Wat is dyn ultime simmergefoel?'
Rinia Fytsen Makkum
De Praatpeal siket de leukste doarpswinkels fan Fryslân! Diskear útfanhuze hy in wykje by Rinia Fytsen yn Makkum; de âldtste fytswinkel fan Fryslân!
Nijsbrief
Ien kear yn de moanne de Praat Mar Frysk mailnijsbrief yn dyn mailbox. Ha we nije downloads, filmkes, wedstriiden, praatmarfrysk webshop spul foar dy dan bisto de earste dy’t it wit. Jou hjir dyn emailadres op: (of folgje ús op Twitter)
  

Wêr/Wannear kinsto foar peal stean? Sjoch hjir wannear't de peal mei kamera en mikrofoan by dy yn de buert is!
Bekkema Fotoshop yn Drachten | di 28 okt | 10:00 oere
Ja! De Praatpeal giet wer útfanhûs! Diskear nei Fotoshop Bekkema yn Drachten! Bist yn 'e buert? Wip even del! Gesellich!

Kingloopwinkel yn Grou | vr 07 nov | 10:00 oere
De Praatpeal is gek op doarpswinkels en stiet diskear yn de Kringloopwinkel fan Grou! Dat wolst ús fertelle hoe't it dêr is? Kom even del en fertel it yn de Praatpeal!

En fierder komt de peal noch by:

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nl

Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Ferrassingspoëzij alle filmkes!
Tsjek de playlist!
Tet Rozendal gie foar ús de dyk út en ferraste elk dy't it hearre woe mei in prachtich Frysk gedicht... Benijd wat dat opsmyt? Tsjek de filmkes!
22 okt 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fryske striptease!
Nije Fryske strips yn ús websjop!
Nij yn de Praat mar Frysk-websjop: Fryske strips! 'De skippers fan de Kameleon' fan striptekener Dick Matena nei it ferhaal fan H. de Roos en 'De FKP 2, revolúsje' fan Skelte Braaksma. Sin oan in Fryske striptease? Wolkom yn de Praat mar Frysk-websjop!
29 sept 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk yn bedriuw!
op besite by KraamZus
Wy fan Praat mar Frysk komme by de leukste bedriuwen del om te hearren wat sy mei it Frysk hawwe en wat it harren opsmyt. Diskear op besite by direkteur Zus Berger fan KraamZus!
29 sept 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Earste Fryske Ferkearstegel yn Hurdegaryp
Ek wat foar jim skoalle?

Op moandei 15 septimber 2014 binne yn Hurdegaryp de earste Fryske ferkearstegels presintearre. De ferkearstegels drage by oan in feilige omjouwing by de skoalle en binne ûnderdiel fan in ferkearsedukatyf programma ‘Leer in het Verkeer’.

15 sept 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >


Doutzen Kroes
Ambassadrise fan de earste oere.
lês fierder >

Epke en Herre Zonderland
Ha Rinze turnles jûn.
lês fierder >

Equal Souls
Winners fan Liet! 2010
lês fierder >

Foppe de Haan
Hy hat op paad west mei Frits de Kikkert
lês fierder >

Geert Arend Roorda
Fuotballer by SC Heerenveen
lês fierder >

Gerbrich van Dekken
Sjongeres Gerbrich van Dekken is ien fan ús nijste ambassadeurs. Tegearre mei Gerbrich hawwe wy al in pear prachtige Praat mar Frysk-aksjes holden! Wy binne gek mei har en Gerbrich mei ús!
lês fierder >

Groove Department
Kommende simmer sil de band Groove Department on tour troch Frankryk lâns alle Fryske campings. Fansels sille se optrede, jamme en Frankryk ûnfeilich meitsje. Mar sy sille foar ús ek op paad om te sjen hoe Frysk sa'n Fryske camping no eins is.
lês fierder >

Iris Kroes
De winneres fan The Voice of Holland is ús ambassadrise yn Smellingerlân. Op 14 juny 2012 hat se it startskot jûn yn Drachten mei in optreden ûnder karriljon.
lês fierder >

Jitiizer
Jitiizer hat foar ús in tonger-core nûmer skreaun.
lês fierder >

Pieter Weening
Mei de Tour yn it giel mei button?
lês fierder >

Piter Wilkens
Jout privee-konserten oan nije ambassadeurs.
lês fierder >

Syb van der Ploeg
In muzikale ambassadeur mei hert foar it Frysk
lês fierder >

Van Wieren
Sy skreaunen it Praat Mar Frysk liet
lês fierder >

Wout Zijlstra
Foar swiere putsjes belje wy him
lês fierder >

Miskien fielt de peal him ek prima thús op dyn evenemint! Toaniel, snertrace, muzyk, blomskikken, bradery, alles kin en mei. We kinne neat belove, mar freegje de peal oan fia dit e-mailadres en dan nimme wy kontakt mei dy op oer it hoe, wat, wannear en wêrom.


Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto´s, filmkes, muzyk en alle oare spam! Klik hjir.

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube