‘By inoar socht soadsje’ wint de Praat mar Frysk Kroechkwis op De Jouwer!

Lokwinske team ‘By inoar socht soadsje’! Sy winne mei mar 17 flaters de Fryske Kroechkwis yn kafee ‘t Hert op De Jouwer! Ofrûne sneon yn it stampfol kafee ‘t Hert op De Jouwer waard ûnder lieding fan presintator Habtamu de Hoop alwer de lêste kroechkwis fan dit jier holden. Wy hawwe in prachtige jûn hân! Mei tank […]Meitsje Fryske poeiermolkewurden!

Elisabeth stjoerde ús dizze foto en no liket it ús hiel aardich om jim te freegjen wa’t noch mear Fryske poeiermolkewurden meitsje kin Meitsje in #Frysk wurd en help mei om de supermerken in bytsje Frysker te meitsjen! Stjoer dyn foto fia Facebook, Twitter of Instagram en tag ús of stjoer him nei  praatmarfrysk@gmail.com en […]Jim winkel ek folslein yn it #Frysk? Wa docht mei?

Watfoar supermerkûndernimmer, of supermerkûndernimmers wolle tegearre mei ús sjen hoe’t we it Frysk en de meartaligens fan Fryslân better sichtber meitsje kinne yn harren winkel(s)? Yn it bûtenlân is it faak gewoan om meardere talen sjen te litten op strjitte, mar ek yn winkels. Sa is it yn Baskenlân alhiel net frjemd dat in supermerk […]Praat mar Frysk yn bedriuw!

Grutte ynfrastruktuerele projekten, lykas it wurk fan konsortsium Levvel (fersterking fan de Ofslútdyk), freegje it uterste fan alle belutsen partijen. Kommunikaasje is dêrby hiel wichtich. It is dêrom weardefol dat minsken harren eigen taal sa folle mooglik brûke kinne, om har better út te ferwurdzjen. Sa brûke Feike Brouwer (Wagenborg Nedlift) en Gerben Dijkstra (Levvel, […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk soe it graach ha wolle, omdat ik Fryske lessen jou. Moai foar de learlingen, no.
Geeske / Kootstertille op freed 22 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat veel van mijn medewerkers denken dat ik geen Fries versta, maar dat kan ik wel en daarom wil ik ze even zo'n button en sticker geven
rozina / smallebrugge op woansdei 4 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wil graag een plek maken voor mij en mijn vriend (en anderen natuurlijk!) Om terug te kunnen komen om elkaar daar een kus te geven. Op een van onze eerste dates kwamen we zo'n sticker tegen en we vonden dit super leuk!
Jitske / Dronrijp op tongersdei 5 desimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlUs bern en wy brûke de stickkers oeral op. Tassen, Fytsen, tillefoans, keamerkes….ensfh.. Benammen de bern binnne dr gek op.
Anneke / Raard op woansdei 20 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOp de sportclub vervallen mijn clubgenoten direct in het FROLLANDS, zodra ik ook maar 1 woord Nederlands gebruik. Misschien is dat met een button te voorkomen. Graag twee exemplaren. Bij voorbaat dank, Han Gertenbach
Han / haka.gertenbach@gmail.com op tiisdei 19 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin grutsk op dat ik Frysk bin en ik sil se op myn laptop en boeken plakke om dat ek oan oaren sjen te litten.
Arjan / Delft op snein 27 oktober

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlAs der ien bedriuw yn Drachten is die it Frysk heech yn it faandel hat dan binne wy dat wol. Ik mail , epp en oare soarten fan media, doch ik altyd yn't Frysk, en de minsken kinne it wardearje Ja ik mei wol sizze dat ik in ambassadeur bin fan Frysk Groetnis Anne Bekkema
Anne / Drachten op sneon 2 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk fyn dit in skitterende aksje. Ik lit graach sjen dat ik Frysk bin, eltsenien mei it witte.
Tessa / Bakhuizen op snein 27 oktober

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm te laten zien dat ik het op prijs stel dat het Fries gebruikt word en dat mensen het ook tegen mij kunnen spreken. Ik praat bildts en wanneer Fries sprekers dit horen schakelen ze vaak over naar het Nederlands
Ronald / Sint Annaparochie op snein 22 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol se hielgraach opplakke opskoalle
Ruben / Gau op moandei 23 septimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!