BoekeKast, podcast mei Fryske ferhalen!

Hielendal hip en booming op it stuit: de podcast. Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân hawwe mei-inoar de podcastsearje Boekekast opsetten. Yn Boekekast wurdt alle wiken in oar Frysk ferhaal as podcast brocht. Fan snein 29 septimber ôf is dan alle sneins in nije podcast te hearren fia www.omropfryslan.nl/podcast.Praat mar Frysk yn bedriuw!

Grutte ynfrastruktuerele projekten, lykas it wurk fan konsortsium Levvel (fersterking fan de Ofslútdyk), freegje it uterste fan alle belutsen partijen. Kommunikaasje is dêrby hiel wichtich. It is dêrom weardefol dat minsken harren eigen taal sa folle mooglik brûke kinne, om har better út te ferwurdzjen. Sa brûke Feike Brouwer (Wagenborg Nedlift) en Gerben Dijkstra (Levvel, […]De leukste kroechkwis fan Fryslân komt nei Wergea en De Jouwer!

It is wer feest yn Fryslân! De leukste kroechkwis fan 'e provinsje strykt del yn Wergea en op De Jouwer!Praat mar Frysk by de dokter!

Praat mar Frysk op besite by Mark Esinger, húsdokter yn Tsjummearum! In pear jier lyn kaam hy fanút Heemstede nei Fryslân om te wurkjen. Wy woenen wolris mei him yn petear oer wêrom’t hy in kursus Frysk docht. Húsdokter Mark oer de mearwearde fan it Frysk en wêrom’t it belangryk is foar in dokter dat dy […]Taalhelp nedich?

Op Taalhelp.frl fynst alle fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol. Apps, games, wurdboeken en oare handige digitale taalhelpmiddels.Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm te laten zien dat ik het op prijs stel dat het Fries gebruikt word en dat mensen het ook tegen mij kunnen spreken. Ik praat bildts en wanneer Fries sprekers dit horen schakelen ze vaak over naar het Nederlands
Ronald / Sint Annaparochie op snein 22 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol se hielgraach opplakke opskoalle
Ruben / Gau op moandei 23 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol tilburg in bietsje opfleuren
Aloys / Tilburg op tiisdei 24 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wenje yn Ljouwerd, mar ik wurd altyd yn it Nederlansk oansprutsen. Dat fyn ik spytich, wy wenje yn it hert van Fryslân! Praat mar Frysk!
Femke / Leeuwarden op woansdei 7 augustus

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlomdat ik trotsk bin op dat ik frysk bin en ik it wol dat alle minsken jir gewoan lekker frysk prate
famke / Metslawier op snein 1 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar op use carbagerun auto.
Gerwin / Nieuwehorne op tiisdei 10 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk soe dizze prachtige produkten graach hawwe wolle om de Fryske taal te behâlden
Hidde / Akkrum op tiisdei 10 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlZodat hopelijk meer mensen Fries praten. Sorry kan niet Fries typen*
Chris / Bontebok op tiisdei 10 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk had een Friese pake en beppe. Ik versta het Fries goed, schrijven is lastiger. Ik bestel een setje stickers voor mezelf en een setje foar myn mem.
Linda / Den Haag op woansdei 31 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin mei de Fryske taal grutbrocht, mar wurkje en wenje hjoed-de-dei yn ' e rânestêd. Ik soe it aardich fine om oare Friezen te treffen, mar omdat it werkennen fan elkoar wat lestich is, tocht ik dat sa'n button wol in aardich oansprekpunt wêze koe. Fandêr de bestelling : D Tige tank!
Ineke / Utrecht op freed 2 augustus

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!