Japanske Kodaira is wrâldkampioen op 500 meter en… se praat Frysk!

Wrâldkampioene Kodaira út Japan hat twa jier yn Fryslân wenne en kin ek in pear wurdsjes Frysk prate. Se fynt Fryslân ek hiel moai. Op de site fan de NOS Sport fertelt se deroer.De Fryske Kroechkwis op De Lemmer!

Ja! Wy fan Praat mar Frysk organisearje wer in Fryske Kroechkwis! Op freed 24 maart om 20:00 oere gean wy los yn ytkafee ‘Lange Piet’ op De Lemmer! Meidwaan? Jou dy mei dyn team op fia praatmarfrysk@gmail.com en win dikke fette prizen! Der is bier, der is fris, de leukste fragen oer Fryslân, de taal en de kultuer en fansels […]Workshop Gastfrij Frysk

Workshop Gastfrij Frysk: Ambassadeur fan jo streek Untdekke wat jo bedriuw en regio bysûnder makket en leare hoe’t jo dat oerbringe kinne op jo gasten, relaasjes en kunde. De workshop Gastfrij Frysk is mear as in workshop Gasthearskip. Jo leare om op nij te sjen nei de eigenheid fan it bedriuw, de kultuer, de taal, […]Sjong siket nij talint!

By SjONG is it de bedoeling datst dyn eigen Fryskte tekst skriuwst op in besteande hit. Miskien wol fan dyn favorite sjonger Bruno Mars, of bisto de nije Ariana Grande? Elts dy’t sjongtalint hat, mei meidwaan. Hoechst dus net op sjongles te sitten om mei dwaan. Opjaan kin o/m 1 maart.Wy dogge it in bytsje oars!

Jim wienen fansels wend oan in fêst ritme op ús Twitter- en Facebook-account. Dat komt even oars!Heee leuk! Doch ris in kursus Frysk!

Yn jannewaris set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk! En wol op 16, 17 en 18 jannewaris. Ynskriuwe kin oant en mei 10 jannewaris 2017! Foar alle kursussen, de taalnivotsjek, in les besjen, ynskriuwe en de lokaasjes sjoch op Kursus.Afuk.nl! Gjin idee hokfoar kursus by dy past? Of wat dyn nivo is? Huppetee! Doch de Taalnivo-tsjek! […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wenje sûnt dit skoallejier yn Maastricht en ek dèr wol ik graach sjen litte dat ik grutsk bin op it Frysk
Yanna / Maastricht op freed 10 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFrysk is de moaiste taal fan de wrâld en mut net ferjitten wurre!
Pieter / Dokkum op woansdei 8 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMijn moeder komt uit Friesland en als ik daar ben praat iedereen ook fries, zelf ben ik er niet zo goed in, maar ik begrijp altijd wat er bedoelt word. Mijn vriend en mijn vrienden begrijpen helaas niks van fries en het leek me leuk om ze wat Friese dingen bij te brengen en te laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk te begrijpen is.
Nicole / Hoorn op tiisdei 7 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy wolle derfoar soargje dot de fryske taal behâlden bliuwt ! (it is us memmetaal)
Grytsje / Drachten op tiisdei 7 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMyn freun is Zwols, en ik bin dr by kommen te wenje omdat ik in Zwolle studeerje. Ik wol em sa graag een bytsje pleagje. En miskien begript er dan nog wat meer Frysk ot we by myn familie binne.
Evelien / Zwolle op sneon 4 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol se ha omdat ik it prachtige stickers fin
Jilke / Workum op freed 3 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik wenje yn dutslan en kom ut fryslan ik bin trots op myn fryslan en wol graag een mooie Sticker op mien auta
Simon / Ostercappeln op woansdei 15 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlLeuk voor op de laptop oid zodat men snel fries durft te spreken met mij.
J / Zwolle op snein 12 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk soe graach wat broeke wolle foar us iepen dei nije wike warnsdei om it frysk foar skoalle ek te promoten. Alfêst Tige tank.
Tineke / Ferwert op tiisdei 24 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wutkje as verpleegkundige. En no wolle we as team san button oan de klean ha.
Anke / Beetsterzwaag op woansdei 25 jannewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!