PRAAT MAR FRYSK OP WHATSAPP
<DIV>Ja! Gesellich! Praat mar Frysk sit sûnt ek op WhatsApp! Hast in taalfraach ûnder it 'appen'? In geweldich Praat mar Frysk idee? Of hast in moaie Frysk op 'e dyk foto? Dan kinst ús no ek fia WhatsApp berikke! Wat in feest net?</DIV> ls fierder >
PRAAT MAR FRYSK OP WHATSAPP
PRAAT MAR FRYSK EN ARRIVA!
NIJ JASKE FOAR BAASHIMD.NL!
TREDDE FRYSKE TWITTERDEI GRUT SUKSES!


Bakkerij Sybesma Boksum
Ja hear! De Praatpeal is gek op gebak en lekkere ble en gie drom in wike tfanhs by Bakkerij Sybesma yn Boksum! Wiesto der ek? Tsjek de Praatpeal-filmkes!
Van der Velde yn Winsum
Ja hear! Dr wienen se al! De Praatpeal-filmkes fant Winsum! Wy fan Praat mar Frysk binne gek op koesen, dat wy sleepten de Praatpeal nei de Beddoloog om ris in hearlik wykje te tfanhzjen op in wetterbd. Benijd nei de filmkes? Tsjek se gau!
Simmerjn Burgum
De Praatpeal stie op de Kultuermerk yn Burgum en wy fregen s f: 'Wat is dyn ultime simmergefoel?'
Nijsbrief
Ien kear yn de moanne de Praat Mar Frysk mailnijsbrief yn dyn mailbox. Ha we nije downloads, filmkes, wedstriiden, praatmarfrysk webshop spul foar dy dan bisto de earste dyt it wit. Jou hjir dyn emailadres op: (of folgje s op Twitter)
  

Wr/Wannear kinsto foar peal stean? Sjoch hjir wannear't de peal mei kamera en mikrofoan by dy yn de buert is!
INUZ Frjentsjer yn Frjentsjer | di 30 sept | 10:00 oere
Ja! De Praatpeal giet diskear tfanhs by INUZ yn Frjentsjer! Bist yn 'e buert? Wip even del! Wy stean der in hele wike!

Gamma Dokkum yn Dokkum | ma 13 okt | 10:00
Dat sizze wy: Gamma! Fan 13-18 oktober stean wy yn de Gamma yn Dokkum oan de Zuiderschans! Wy binne heel benijd nei dyn ferhaal, dat kom mar even del!

En fierder komt de peal noch by:

Lste reaksjes fan s besikers op www.praatmarfrysk.nl

Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Earste Fryske Ferkearstegel yn Hurdegaryp
Ek wat foar jim skoalle?

Op moandei 15 septimber 2014 binne yn Hurdegaryp de earste Fryske ferkearstegels presintearre. De ferkearstegels drage by oan in feilige omjouwing by de skoalle en binne nderdiel fan in ferkearsedukatyf programma Leer in het Verkeer. De tegels binne pleatst yn de omjouwing fan basisskoallen KBS de Winde en IBS Hurdegaryp yn Hurdegaryp.

15 sept 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk yn bedriuw
Op besite by it Reade Krs!
Sytske Alma fan De Harkema is al 11 jier by it Reade Krs yn tsjinst en fersoarget ferskate frijwilligerskursussen binnen Frysln. En sa seit Sytske: "Fansels biede wy de lessen ek yn it Frysk oan!"
02 sept 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk op WhatsApp
Taalfraach? In Frysk op 'e dyk foto? App s!
Ja! Gesellich! Praat mar Frysk sit snt ek op WhatsApp! Hast in taalfraach nder it 'appen'? In geweldich Praat mar Frysk idee? Of hast in moaie Frysk op 'e dyk foto? Dan kinst s no ek fia WhatsApp berikke! Wat in feest net?
18 aug 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wy bin der wer!
De konijntjedagen zijn weer over!
Wy sitte wer te plak hear! Praat mar Frysk is wer yn bedriuw en wy jouwe gas! Ek de twadde helte fan it jier wer allegear nije aksjes, kroechkwissen, kadootsjes en hele aardige ferrassings!
14 aug 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >


Doutzen Kroes
Ambassadrise fan de earste oere.
ls fierder >

Epke en Herre Zonderland
Ha Rinze turnles jûn.
ls fierder >

Equal Souls
Winners fan Liet! 2010
ls fierder >

Foppe de Haan
Hy hat op paad west mei Frits de Kikkert
ls fierder >

Geert Arend Roorda
Fuotballer by SC Heerenveen
ls fierder >

Gerbrich van Dekken
Sjongeres Gerbrich van Dekken is ien fan ús nijste ambassadeurs. Tegearre mei Gerbrich hawwe wy al in pear prachtige Praat mar Frysk-aksjes holden! Wy binne gek mei har en Gerbrich mei ús!
ls fierder >

Groove Department
Kommende simmer sil de band Groove Department on tour troch Frankryk lâns alle Fryske campings. Fansels sille se optrede, jamme en Frankryk ûnfeilich meitsje. Mar sy sille foar ús ek op paad om te sjen hoe Frysk sa'n Fryske camping no eins is.
ls fierder >

Iris Kroes
De winneres fan The Voice of Holland is ús ambassadrise yn Smellingerlân. Op 14 juny 2012 hat se it startskot jûn yn Drachten mei in optreden ûnder karriljon.
ls fierder >

Jitiizer
Jitiizer hat foar ús in tonger-core nûmer skreaun.
ls fierder >

Pieter Weening
Mei de Tour yn it giel mei button?
ls fierder >

Piter Wilkens
Jout privee-konserten oan nije ambassadeurs.
ls fierder >

Syb van der Ploeg
In muzikale ambassadeur mei hert foar it Frysk
ls fierder >

Van Wieren
Sy skreaunen it Praat Mar Frysk liet
ls fierder >

Wout Zijlstra
Foar swiere putsjes belje wy him
ls fierder >

Miskien fielt de peal him ek prima ths op dyn evenemint! Toaniel, snertrace, muzyk, blomskikken, bradery, alles kin en mei. We kinne neat belove, mar freegje de peal oan fia dit e-mailadres en dan nimme wy kontakt mei dy op oer it hoe, wat, wannear en wrom.


Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes, muzyk en alle oare spam! Klik hjir.

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube