Ynternasjonale Social Media Dei foar lytse talen yn Europa!

Do hast grif wol ris heard fan de Fryske Twitterdei fan de Praat mar Frysk-kampanje. De belangryske reden om sa’n dei te organisearjen is om it Frysk ek sichtber te meitsjen op sosjale media en om sjen te litten hoe’t je in lytse taal grut meitsje kinne. Dit jier organisearret op tiisdei 26 septimber de Afûk […]The Great Language Game

Dat is leuk! Talen riede! Hearst 20 sekonden in taal en meist kieze út 5 mooglikheden. Hokker taal is it? Kinsto goed talen werkenne? In game mei mear as 78 talen en der komme hieltyd mear by! En ja it Frysk is ek al dy kant opstjoerd! Wat is dyn skoare? Lit it ús witte! […]Jaaa! Wer wat nijs yn de Praat mar Frysk-app!

Jim kinne grif de Praat mar Frysk-app as handich wurdboek Nederlânsk-Frysk, Frysk-Nederlânsk of om dyn freonen in ‘tútsje’ te stjoeren. Marrr, der is nóch wat leuks bykommen: ‘Blinder of Blunder’! Blinder of Blunder! Hoe is it mei dyn Frysk? Kinst it no teste! In pear kear wyks in test om te sjen hoe’t it mei […]Praat mar Frysk by Douma Staal yn Snits

Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Douma Staal yn Snits! In écht Frysk bedriuw. Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; wat smyt it Frysk foar harren op? Ek in filmke oer wat it Frysk foar jim bedriuw opsmyt? Fertel it ús! Mail nei: praatmarfrysk@gmail.com en wy komme graach by jim […]Frysk op Social Media

Ut it ûndersyk fan Lysbeth Jongbloed docht bliken dat 92% fan de minsken dy't sy ûnderfrege hat oer it brûken fan it Frysk op sosjale media yn it Frysk antwurdzje as se in berjocht yn it Frysk krije. Dus as wy wolle dat mear minsken it Frysk brûke, moatte wy dêr sels mei begjinne.Wolkom yn Lân fan Taal!

Yn 2018 is Ljouwert-Fryslân de Kulturele Haadstêd fan Europa. Lân fan Taal is dêr in wichtich ûnderdiel fan. Lân fan Taal is in frijsteat foar álle talen fan de wrâld, dêr’t alle talen gelyk binne en taal gjin grinzen mear hat. Kinst Lân fan Taal fine op en om it Aldehoustertsjerkhôf en yn de Prinsetún.Twitter-sprekoere foar bedriuwen

Sjoch! In moai foarbyld fan it brûken fan it Frysk! Alle kredits foar Hotel Postplaza en Bierconcepten! Moarn hawwe wy wer in Twitter-sprekoere. Hasto in tip of in idee oer hoe’tst it Frysk brûke kinst of wolst witte wat de mearwearder dêr fan wêze kin? Tidens it Twitter-sprekoere kin der fan alles frege, mar ek dield […]Earste rekreaasje ûndernimmers kinne gasten ‘Gastfrij Frysk’ ûntfange

  Sa’n 20 ûndernimmers fan it Gastengilde, in ûndernimmersgroep yn Noardeast Fryslân, hie tongersdei 9 maart de primeur: dielnimme oan de workshop Gastfrij Frysk. It is in programma út Wales dat de Afûk oanpast hat op Fryslân. Yn it koart giet it derom dat toeristysk- rekreative ûndernimmers de identiteit fan de omjouwing meinimme yn de […]Workshop Gastfrij Frysk

Workshop Gastfrij Frysk: Ambassadeur fan jo streek Untdekke wat jo bedriuw en regio bysûnder makket en leare hoe’t jo dat oerbringe kinne op jo gasten, relaasjes en kunde. De workshop Gastfrij Frysk is mear as in workshop Gasthearskip. Jo leare om op nij te sjen nei de eigenheid fan it bedriuw, de kultuer, de taal, […]Heee leuk! Doch ris in kursus Frysk!

Yn jannewaris set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk! En wol op 16, 17 en 18 jannewaris. Ynskriuwe kin oant en mei 10 jannewaris 2017! Foar alle kursussen, de taalnivotsjek, in les besjen, ynskriuwe en de lokaasjes sjoch op Kursus.Afuk.nl! Gjin idee hokfoar kursus by dy past? Of wat dyn nivo is? Huppetee! Doch de Taalnivo-tsjek! […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin gek oppe Fryske taal :D
Fenna / Stiens op freed 12 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk ben van oorsprong drenthse, maar woon al jaren in Friesland. Praat Fries alleen met een borrel op. Kan het goed verstaan en lezen. Trots dat ik inwoner ben van deze mooie provincie
Giena / Franeker op freed 12 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar de temawike oer it Frysk op skoalle. Leuk om it wat sjen te litten
Neeltje / Leeuwarden op moandei 15 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bestel dizze stixkers om dat ik een frys bin en sa kin ik mooi reclame var jim meitsie en der hoar ik van oaren helpe!
Wietse / Ijlst op woansdei 10 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik fynt hardstikke leuk om oerol op te plakken!
Ryanne / De westereen op sneon 6 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdot ik n echte frysk bin. Sil mien auto ji flink mei versiere
Wianda / Augustinusga op sneon 6 maaie

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wurkje ien een sûpermerk yn ljouwert mei nog een oantol fryske collega's ot wy meienoar frysk prate hjere klânten dat.... yn protte minsken witte net dat wy frysk prate en begjinne oltiid yn het nederlansk wylst wy it leafst yn us memmetaal praten
Bouwina / Stiens op woansdei 5 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm't ik in echte frysk bin, mar yn ferbân mei myn stúdzje en wurk yn Grins praat ik net sa'n soad mear frysk. Troch de stickers wol ik eltsenien witte litte dat se frysk prate meie!
Nynke / GRONINGEN op freed 14 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlomdat myn freun se ek hat en ik woe se ik ha en omdat ik se mooi fyn
Arjan / Goenga op freed 14 april

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDei, By us op it wurk komme stadigoan mear Grinslander en Drinten, ik wol se toch oerhelje om it Frysk (better) te begrypen en te acceptearen. Mei dit fergeese guord sil it grif better gjin! Mochten der nog inkele talengidsen oer weze om mei te stjuren, dan graach! Oar promoosje guord yn wot foar foarm don ek, is wolkom Mei Groetnis, Sijmen
S / Surhuisterveen op sneon 25 maart

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!