Tekenje it Minority Safepack!

Op 26 septimber is it wer Europeeske Taledei. Dan organisearret it EBLT yn gearwurking mei oaren in bysûndere presintaasje, nammentlik de grutte start fan de pr rûnom it Minority Safepack-inisjatyf yn Nederlân. It giet dêrby om in boargerinisjatyf nei de EU ta, útgeande fan de taalminderheidsorganisaasje FUEN. It doel is dat de EU him sterk […]Fryske Social Media Dei! Doch mei! #Frysk #EDL2017

Do hast grif wol ris heard fan de Fryske Twitterdei fan de Praat mar Frysk-kampanje. De belangryske reden om sa’n dei te organisearjen is om it Frysk ek sichtber te meitsjen op sosjale media en om sjen te litten hoe’t je in lytse taal grut meitsje kinne. Dit jier organisearret op tiisdei 26 septimber de Afûk […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Praat mar Frysk op besite by goudsmid Watze van der Wal!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Watze en Simone van der Wal, beide goudsmid op De Jouwer. Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; want wat smyt it Frysk foar harren op? Se fertelle der graach oer! Tsjek de fideo!Afûk en BUOG bouwe in Talepaviljoen yn de Ljouwerter Prinsetún

Lân fan taal kriget yn 2018 in bysûnder Talepaviljoen op in bysûnder plak. Yn 2018 wurdt de Prinsetún in Taletún mei it Talepaviljoen as sintraal moetingsplak. De Afûk jout yn gearwurking mei BUOG stal oan dizze ‘húskeamer’ – ek wol ‘livingroom of languages’ - fan Lân fan taal dêr’t it publyk op alderhande wizen yn ‘e kunde komme kin mei de ferskillende (lytse) taalmienskippen yn Europa, Nederlân, Fryslân en Ljouwert.Frysk op ‘e dyk yn Terherne!

Wat binne wy moai fuort net? Wat sit dyn hier leuk! Net mei de brommer op it iis. Leaf wêze hjoed! Wippende brêge!Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wenje noch in Brabant maar wol hiel graag wer nei friesloan. Ik ha hjir thus allegearre lytse dinkjes ut frieslan stean.
Boukje / Schijndel op woansdei 13 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin oldermachtig grutsk op Fryslan en om in frys te wease! Bin frachtweinchauffeur en kin dan mooi de stickers op de frachtwein plakke en de Tuut foar it rût ,sa Fryslan wot promoten !!
cornelis / Sint Nicolaasga op moandei 11 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar us thus om wat mear te tutsjen en foar yn Brabant wer wy ek foar een part wenje om der de minsken wat mear mei it moaie frysk fertrouwt te meitsjen
Aukje / Ljouwert op freed 8 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk fien it leuk die stickers ensa en wy ha een keet en dan kinne we die stickers yn de keet beplakke of dat we op stap gean en op oaren plakke!
Freya / Blauwhuis op tongersdei 7 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol de poster op skoalle op hingje.
Baukje / Boarnburgum op tongersdei 7 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wenje yn Haarlem mar ik wol myn freun graag litte sjen dat frys sa mooi is
Veerle / Haarlem op snein 27 augustus

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk plak allegear stickers op myn fyts en ik wol dr graach wat fryske stickers by he.
Thea / Blauwhuis op sneon 5 augustus

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlLeuk voor op de sportschool,om friese taal te promoten
Karin / Menaam op snein 9 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWe hebben een Friese collega die érg trots is op haar roots. We zouden het leuk vinden om haar met wat spulletjes te verrassen en om zelf met het bedrijven-pakket wat spulletjes neer te zetten zodat ze het wat meer naar haar zin heeft hier in Brabant :-)
Ninka / Oosterhout op moandei 10 july

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlKabelnoord is in bedriuw wêr't in hiel soad minsken Frysk prate, mar d'r binne noch in pear die't wol in triuwke ha kinne.
Mathijs / Dokkum op woansdei 12 july

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!