17 APRIL WER FRYSKE TWITTERDEI!
Op tongersdei 17 april organisearje wy alwer foar de tredde kear de Fryske Twitterdei. Op dy dei wolle wy besykje om safolle mooglik Frysktalige tweets de wrâld yn te stjoeren.  ls fierder >
17 APRIL WER FRYSKE TWITTERDEI!
WOLKOM GOUDEN JORRIT!
MEI K WOL OER!
DOCH MEI OAN FRYSK OP 'E DYK!


Alles nder ien dak!
Wy fan Praat mar Frysk komme graach by de lokale winkelier oer de flier, dat wy gienen mei de Praatpeal op besite by doarpswinkel 'Alles nder ien Dak' yn Eastermar!
Oprop Jorrit Bergsma!
It is hast Fryske Twitterdei en fansels dochsto tegearre mei in heel soad oare Friezen ek mei! Neist s allgear docht s nijste en gouden ambassadeur Jorrit Bergsma ek mei! Tsjek syn oprop!
Jacobi Hobby & Creatief
De Praatpeal stie diskear yn Drachten! By de famylje Jacobi fan Hobby & Creatief! Wiest der by? Tsjek it filmke!
Nijsbrief
Ien kear yn de moanne de Praat Mar Frysk mailnijsbrief yn dyn mailbox. Ha we nije downloads, filmkes, wedstriiden, praatmarfrysk webshop spul foar dy dan bisto de earste dyt it wit. Jou hjir dyn emailadres op: (of folgje s op Twitter)
  

Wr/Wannear kinsto foar peal stean? Sjoch hjir wannear't de peal mei kamera en mikrofoan by dy yn de buert is!
Cees Dijkstra Mode yn Feanwlden | za 26 apr | 09:00 oere
Feanwlden meistje jim klear! De Praatpeal komt tfanhs! Diskear by Cees Dijkstra Mode! Hast in pear sokken nedich of in nij boesgroentsje? Kom even del! Gesellich!

Bakkerij Sybesma yn Boksum | ma 12 mei | 09:00 oere
Net allinnich yn Mantgum is de Praatpeal by Sybesma tfanhs, mar ek yn Boksum! De Praatpeal is gek op dy lekkere oranjekoeke dat wy sjogge jim graach wer yn Boksum!

En fierder komt de peal noch by:
Van der Velde Slaapcomfort | 24 mei | 09:00 oere

Lste reaksjes fan s besikers op www.praatmarfrysk.nl

Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Tips foar Fryske Twitterdei!
handich!
Tongersdei 17 april is it wer feest op Twitter! Fryske Twitterdei! Op dizze dei probearje wy safolle mooglik frysktalige tweets de wrld yn te stjoeren en wa wit wurdt #Frysk wer ien fan de meast besprutsen nderwerpen op Twitter!
16 apr 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
It Grut Frysk Diktee live op TV!
Rjochtstreeks op televyzje en Omroplive.nl

Wat ris besykje wol hoe goed hy of sy it Frysk skriuwe kin, krijt no de kns. Minsken kinne dit jier ths meidwaan oan it Grut Frysk Diktee. It diktee is op woansdei 16 april foar it earst live te folgjen op Omrop Frysln Televyzje en ynternet.
09 apr 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Meitsje dyn taal bekend!
doch mei en lit it Frysk winne!
De Europeeske taalkampanje foar meartalichheid en taalferskaat, ek bekend as Language Diversity, organisearret in fideokompetysje! En do kinst meidwaan? Feest! En it is heel maklik
08 apr 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fryske Twitterdei de webside!
bliuw fan mint oant mint op e hichte!
Hast gjin Twitter-account en wolst dochs op e hichte bliuwe fan wat der allegear op de Fryske Twitterdei foarby komt? Of wolst dyn eigen tweet of aksje foarbykommen sjen? Tsjek de Fryske Twitterdei-webside!
03 apr 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >


Doutzen Kroes
Ambassadrise fan de earste oere.
ls fierder >

Epke en Herre Zonderland
Ha Rinze turnles jûn.
ls fierder >

Equal Souls
Winners fan Liet! 2010
ls fierder >

Foppe de Haan
Hy hat op paad west mei Frits de Kikkert
ls fierder >

Geert Arend Roorda
Fuotballer by SC Heerenveen
ls fierder >

Gerbrich van Dekken
Sjongeres Gerbrich van Dekken is ien fan ús nijste ambassadeurs. Tegearre mei Gerbrich hawwe wy al in pear prachtige Praat mar Frysk-aksjes holden! Wy binne gek mei har en Gerbrich mei ús!
ls fierder >

Groove Department
Kommende simmer sil de band Groove Department on tour troch Frankryk lâns alle Fryske campings. Fansels sille se optrede, jamme en Frankryk ûnfeilich meitsje. Mar sy sille foar ús ek op paad om te sjen hoe Frysk sa'n Fryske camping no eins is.
ls fierder >

Iris Kroes
De winneres fan The Voice of Holland is ús ambassadrise yn Smellingerlân. Op 14 juny 2012 hat se it startskot jûn yn Drachten mei in optreden ûnder karriljon.
ls fierder >

Jitiizer
Jitiizer hat foar ús in tonger-core nûmer skreaun.
ls fierder >

Pieter Weening
Mei de Tour yn it giel mei button?
ls fierder >

Piter Wilkens
Jout privee-konserten oan nije ambassadeurs.
ls fierder >

Syb van der Ploeg
In muzikale ambassadeur mei hert foar it Frysk
ls fierder >

Van Wieren
Sy skreaunen it Praat Mar Frysk liet
ls fierder >

Wout Zijlstra
Foar swiere putsjes belje wy him
ls fierder >

Miskien fielt de peal him ek prima ths op dyn evenemint! Toaniel, snertrace, muzyk, blomskikken, bradery, alles kin en mei. We kinne neat belove, mar freegje de peal oan fia dit e-mailadres en dan nimme wy kontakt mei dy op oer it hoe, wat, wannear en wrom.


Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes, muzyk en alle oare spam! Klik hjir.

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube