Op ‘e kofje yn Grins by Norisk IT-groep

Twa Fryske bazen yn Grins. Hoe wurket dat op ‘e wurkflier? Wat binne no krekt dy Fryske genen? En wat smyt it Frysk harren op yn it kontakt mei de klanten? Se fertelle der graach oer! Tsjek de fideo!Frysk Alle Dagen

Wisten jim dat 92% fan de Frysktaligen oanjout yn it Frysk te antwurdzjen as se in berjocht yn it Frysk krije? Dat is in hiel soad! Punt is: der binne mar in lyts oantal minsken dy’t yn it Frysk begjinne. Ast wolst dat mear minsken it Frysk brûke, dan sit der mar ien ding op: […]Ynternasjonale Social Media Dei set lytse talen yn ‘e skynwerpers

#EDL2017 en #Frysk trending topic! Tiisdeitenacht om even nei tolven ferskynden de earste Fryske berjochten al op Facebook, Twitter en Instagram. In teken dat de Fryske Social Media Dei by guon net gau genôch begjinne koe. En it waard in grut sukses. De hashtags #Frysk en #EDL2017 (European Day of Languages 2017) wienen binnen de […]De leukste Fryske Kroechkwis ynkoarten yn De Rottefalle!

Op freed 6 oktober om 19:30 oere organisearret Praat mar Frysk fan de Afûk in Fryske Kroechkwis yn kafee ‘De Lits’ yn De Rottefalle! Meidwaan? Jou dy mei dyn team (1-6 persoanen) op fia praatmarfrysk@gmail.com en wa wit winne jim de haadpriis! Der is muzyk, der is bier, der is fris en fansels de leukste […]Tekenje it Minority Safepack!

Op 26 septimber is it wer Europeeske Taledei. Dan organisearret it EBLT yn gearwurking mei oaren in bysûndere presintaasje, nammentlik de grutte start fan de pr rûnom it Minority Safepack-inisjatyf yn Nederlân. It giet dêrby om in boargerinisjatyf nei de EU ta, útgeande fan de taalminderheidsorganisaasje FUEN. It doel is dat de EU him sterk […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Praat mar Frysk op besite by goudsmid Watze van der Wal!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Watze en Simone van der Wal, beide goudsmid op De Jouwer. Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; want wat smyt it Frysk foar harren op? Se fertelle der graach oer! Tsjek de fideo!Afûk en BUOG bouwe in Talepaviljoen yn de Ljouwerter Prinsetún

Lân fan taal kriget yn 2018 in bysûnder Talepaviljoen op in bysûnder plak. Yn 2018 wurdt de Prinsetún in Taletún mei it Talepaviljoen as sintraal moetingsplak. De Afûk jout yn gearwurking mei BUOG stal oan dizze ‘húskeamer’ – ek wol ‘livingroom of languages’ - fan Lân fan taal dêr’t it publyk op alderhande wizen yn ‘e kunde komme kin mei de ferskillende (lytse) taalmienskippen yn Europa, Nederlân, Fryslân en Ljouwert.Frysk op ‘e dyk yn Terherne!

Wat binne wy moai fuort net? Wat sit dyn hier leuk! Net mei de brommer op it iis. Leaf wêze hjoed! Wippende brêge!Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWij hawwe in chalet yn Hoenderloo en meitsje der graaach wat propaganda foar Fryslan.. In sticker op de doar en ien op de auto soe moai weze.
Rinze / Drachten op tongersdei 16 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlDit is omdot ik it belagriek fien dat elsenien wit dot dr frysk kin praate ken mien huus. Ek kinik sels net geef frysk prate mar dat wolik ost grutske frysk wol graag lere.
Hiske / Buitenpost op tongersdei 16 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlAs je fan dy minsken oan de doar krije dy't miene dat se altiten mar hooghaarlemerdijks prate kinne dan is dit fansels in prachtige sticker om op de doar te plakken en fansels op de auto en ik bestel gelyk ek efkes foar myn mem sûnder internet dan kin it yn ien kear
griet / Warten op tiisdei 21 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wil deze stickers graag hebben omdat ik zelf ook fries ben en ze op mijn laptop/telefoon en fiets wil plakken. En mijn nederlandse vrienden deze stickers wil laten zien. Ik vind ze wel grappig.
Esther / Jirnsum op tiisdei 21 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlStickers op de doar plakke en op myn wurk de button drage en ûtdiele :). En san tût op ut rût stjit aanst hiel gesellig mei de Kryst, Ljochtsjes derachter en skyne mar.
Tsjikke / Damwâld op tongersdei 9 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWol graag dat elkenien wit dat der by us frysk sprutsen wurde kin.
Nelleke / Eastersee op tongersdei 9 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk mat ús machtig moaie taal beskermje! :D
Marit / MARSUM op moandei 13 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk meitsje reclame mei myn fiets
Wouter / Leeuwarden op moandei 13 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMijn schoonvader is Fries en woont nu in Brabant, Dit zullen leuke attenties zijn voor hem die hem weer even thuis laten voelen.
Johan / Roosendaal op moandei 13 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlAs soargynstelling communiceere wy een soad yn t frysk my use bewenners
Gert-Jan / Leeuwarden op snein 5 novimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!