DE GRUTSTE FRYSKE WEBSJOP!
Ja hear! In nagelnije websjop foar de Afûk! De grutste online Fryske boekwinkel fan de wrâld! Mei mear as tûzen boeken, mei cd's, dvd's, kadootsjes, snypsnaren, oanbiedings en noch folle mear! ls fierder >
DE GRUTSTE FRYSKE WEBSJOP!
FRYSKE FERRASSINGSPOZIJ!
PRAAT MAR FRYSK OP WHATSAPP
PRAAT MAR FRYSK EN ARRIVA!


Rinia Fytsen Makkum
De Praatpeal siket de leukste doarpswinkels fan Frysln! Diskear tfanhuze hy in wykje by Rinia Fytsen yn Makkum; de ldtste fytswinkel fan Frysln!
Nasjonaal Museumkongres
In hele delegaasje Museumbazen t it hele ln sammelen har yn it Fries Museum yn Ljouwert foar it nasjonaal Museumkongres. Wy binne ek gek op musea, dat de Praatpeal wie der by fansels!
Gamma Dokkum
De Praatpeal wie in wykje tfanhs by de Gamma yn Dokkum! Wr wied er tfanhs? Dat sizze wy! Gamma!
Nijsbrief
Ien kear yn de moanne de Praat Mar Frysk mailnijsbrief yn dyn mailbox. Ha we nije downloads, filmkes, wedstriiden, praatmarfrysk webshop spul foar dy dan bisto de earste dyt it wit. Jou hjir dyn emailadres op: (of folgje s op Twitter)
  

Wr/Wannear kinsto foar peal stean? Sjoch hjir wannear't de peal mei kamera en mikrofoan by dy yn de buert is!
Kingloopwinkel yn Grou | vr 07 nov | 10:00 oere
De Praatpeal is gek op doarpswinkels en stiet diskear yn de Kringloopwinkel fan Grou! Dat wolst s fertelle hoe't it dr is? Kom even del en fertel it yn de Praatpeal!

Dierespesjaalsaak Numan yn Kollum | di 18 nov | 10:00 oere
Ja! De Praatpeal gie wer tfanhs hear! Fan 18 novimber f oan by Dierespesjaalsaak Numan yn Kollum! Leuk jong! Bist yn 'e buert? Wip even del!

En fierder komt de peal noch by:

Lste reaksjes fan s besikers op www.praatmarfrysk.nl

Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Zuster? Ik moet naar het huisje...
Taal yn de soarch, bst belangryk!

De taal dyt brkt wurdt yn de soarch is fan grut belang. Taal is wichtich foar it wolwzen fan soarchfregers n bepaalt de fstn tusken fersoargjende en soarchfreger.

31 okt 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De grutste Fryske websjop!
Hielendal fernijd!
Ja hear! In nagelnije websjop foar de Afk! De grutste online Fryske boekwinkel fan de wrld! Mei mear as tzen boeken, mei cd's, dvd's, kadootsjes, snypsnaren, oanbiedings en noch folle mear!
31 okt 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk yn bedriuw
Frysk yn 'e soarch, hoe sit dat?
Wy fan Praat mar Frysk witte fansels dat it Frysk yn it bedriuwslibben in protte foardielen hawwe kin. Hoe sit dat mei Frysk yn in soarchbedriuw? Wy gienen op besite by Kornelis Bijlsma. Hy is fysioterapeut by De Vesteynde yn de Westereen. Wat hawwe sy dr mei it Frysk?
23 okt 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Ferrassingspozij alle filmkes!
Tsjek de playlist!
Tet Rozendal gie foar s de dyk t en ferraste elk dy't it hearre woe mei in prachtich Frysk gedicht... Benijd wat dat opsmyt? Tsjek de filmkes!
22 okt 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >


Doutzen Kroes
Ambassadrise fan de earste oere.
ls fierder >

Epke en Herre Zonderland
Ha Rinze turnles jûn.
ls fierder >

Equal Souls
Winners fan Liet! 2010
ls fierder >

Foppe de Haan
Hy hat op paad west mei Frits de Kikkert
ls fierder >

Geert Arend Roorda
Fuotballer by SC Heerenveen
ls fierder >

Gerbrich van Dekken
Sjongeres Gerbrich van Dekken is ien fan ús nijste ambassadeurs. Tegearre mei Gerbrich hawwe wy al in pear prachtige Praat mar Frysk-aksjes holden! Wy binne gek mei har en Gerbrich mei ús!
ls fierder >

Groove Department
Kommende simmer sil de band Groove Department on tour troch Frankryk lâns alle Fryske campings. Fansels sille se optrede, jamme en Frankryk ûnfeilich meitsje. Mar sy sille foar ús ek op paad om te sjen hoe Frysk sa'n Fryske camping no eins is.
ls fierder >

Iris Kroes
De winneres fan The Voice of Holland is ús ambassadrise yn Smellingerlân. Op 14 juny 2012 hat se it startskot jûn yn Drachten mei in optreden ûnder karriljon.
ls fierder >

Jitiizer
Jitiizer hat foar ús in tonger-core nûmer skreaun.
ls fierder >

Pieter Weening
Mei de Tour yn it giel mei button?
ls fierder >

Piter Wilkens
Jout privee-konserten oan nije ambassadeurs.
ls fierder >

Syb van der Ploeg
In muzikale ambassadeur mei hert foar it Frysk
ls fierder >

Van Wieren
Sy skreaunen it Praat Mar Frysk liet
ls fierder >

Wout Zijlstra
Foar swiere putsjes belje wy him
ls fierder >

Miskien fielt de peal him ek prima ths op dyn evenemint! Toaniel, snertrace, muzyk, blomskikken, bradery, alles kin en mei. We kinne neat belove, mar freegje de peal oan fia dit e-mailadres en dan nimme wy kontakt mei dy op oer it hoe, wat, wannear en wrom.


Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes, muzyk en alle oare spam! Klik hjir.

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube