Frysk Alle Dagen

Wisten jim dat 92% fan de Frysktaligen oanjout yn it Frysk te antwurdzjen as se in berjocht yn it Frysk krije? Dat is in hiel soad! Punt is: der binne mar in lyts oantal minsken dy’t yn it Frysk begjinne. Ast wolst dat mear minsken it Frysk brûke, dan sit der mar ien ding op: […]Ynternasjonale Social Media Dei set lytse talen yn ‘e skynwerpers

#EDL2017 en #Frysk trending topic! Tiisdeitenacht om even nei tolven ferskynden de earste Fryske berjochten al op Facebook, Twitter en Instagram. In teken dat de Fryske Social Media Dei by guon net gau genôch begjinne koe. En it waard in grut sukses. De hashtags #Frysk en #EDL2017 (European Day of Languages 2017) wienen binnen de […]De leukste Fryske Kroechkwis ynkoarten yn De Rottefalle!

Op freed 6 oktober om 19:30 oere organisearret Praat mar Frysk fan de Afûk in Fryske Kroechkwis yn kafee ‘De Lits’ yn De Rottefalle! Meidwaan? Jou dy mei dyn team (1-6 persoanen) op fia praatmarfrysk@gmail.com en wa wit winne jim de haadpriis! Der is muzyk, der is bier, der is fris en fansels de leukste […]Tekenje it Minority Safepack!

Op 26 septimber is it wer Europeeske Taledei. Dan organisearret it EBLT yn gearwurking mei oaren in bysûndere presintaasje, nammentlik de grutte start fan de pr rûnom it Minority Safepack-inisjatyf yn Nederlân. It giet dêrby om in boargerinisjatyf nei de EU ta, útgeande fan de taalminderheidsorganisaasje FUEN. It doel is dat de EU him sterk […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Praat mar Frysk op besite by goudsmid Watze van der Wal!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Watze en Simone van der Wal, beide goudsmid op De Jouwer. Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; want wat smyt it Frysk foar harren op? Se fertelle der graach oer! Tsjek de fideo!Afûk en BUOG bouwe in Talepaviljoen yn de Ljouwerter Prinsetún

Lân fan taal kriget yn 2018 in bysûnder Talepaviljoen op in bysûnder plak. Yn 2018 wurdt de Prinsetún in Taletún mei it Talepaviljoen as sintraal moetingsplak. De Afûk jout yn gearwurking mei BUOG stal oan dizze ‘húskeamer’ – ek wol ‘livingroom of languages’ - fan Lân fan taal dêr’t it publyk op alderhande wizen yn ‘e kunde komme kin mei de ferskillende (lytse) taalmienskippen yn Europa, Nederlân, Fryslân en Ljouwert.Frysk op ‘e dyk yn Terherne!

Wat binne wy moai fuort net? Wat sit dyn hier leuk! Net mei de brommer op it iis. Leaf wêze hjoed! Wippende brêge!Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik fan Fryslân hald, praat graag Fries en tink dat we us best wat dwaan motte mei sien allen om it wat ien stan te halden! Dus stickers op e auto op it wurk op e doar!
Nynke / Witmarsum op woansdei 27 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin natuerlyk in grutske frysk en bin no besich it frysk te promoten binnen myn bedriuw, en ja ik wurkje yn Assen, wenje yn Grins, en myn mantsje komt út Yndoneezje, dus dan meist wol in bytsje dyn grutskheid sjen litte. Mei jim fergees merchandise kin ik sawol thús as op myn wurkplak it frysk promoten. Ik fin it echt geweldich dat jim dit dogge
Fer / Groningen op tongersdei 28 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik graech sjen litte wol dat ik Frysk bin en om us jonkje Frysk te learen.
Yris / Fermoy op freed 29 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWe maken ons profielwerkstuk over de Friese taal en hebben tijdens een bezoek bij Provincie Friesland over jullie website gehoord.
McKenna / Etten-Leur op sneon 30 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlUs famylje hat nije reiskoffers en wy geane ynkoarten op fakânsje mei it fleantùch, Wat geane wy mei de stickers dwaan? Op de koffers plakke, sa kinne wy se d'r rap ùt tusken alle oaren en it soarchet ùt en troch foar in praatsje mei noch mear reislustiche Friezen (witte wy ùt erfaring mei de FRL sticker op de auto).
Nely / Damwâld op snein 1 oktober

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlMoai spul die stikkers op de munten, ús nije brievenbus mar ek wer in praat mar Frysk stikker op en yn ús moaie hoekje hawwe wy in moai plak om te tútsjen :-)
Judith / De Knipe op tiisdei 26 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlJo helje in frys wol ut fryslan, mar it frys net ut in frys.
Jos / Delft op tiisdei 26 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy sillsille oare jier trouwe...kin we mooi opplakke by us trouwlokaasje...kin we der mooi tutsje
Ramona / Rottevalle op tiisdei 26 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOmdat ik hiel grutsk bin op use fryske taal!!
Amarins / Marsum op tiisdei 26 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar de leafde foar Fryslân ----:*
sander / burgum op tiisdei 26 septimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!