Jim winkel ek folslein yn it #Frysk? Wa docht mei?

Watfoar supermerkûndernimmer, of supermerkûndernimmers wolle tegearre mei ús sjen hoe’t we it Frysk en de meartaligens fan Fryslân better sichtber meitsje kinne yn harren winkel(s)? Yn it bûtenlân is it faak gewoan om meardere talen sjen te litten op strjitte, mar ek yn winkels. Sa is it yn Baskenlân alhiel net frjemd dat in supermerk […]BoekeKast, podcast mei Fryske ferhalen!

Hielendal hip en booming op it stuit: de podcast. Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân hawwe mei-inoar de podcastsearje Boekekast opsetten. Yn Boekekast wurdt alle wiken in oar Frysk ferhaal as podcast brocht. Fan snein 29 septimber ôf is dan alle sneins in nije podcast te hearren fia www.omropfryslan.nl/podcast.Praat mar Frysk yn bedriuw!

Grutte ynfrastruktuerele projekten, lykas it wurk fan konsortsium Levvel (fersterking fan de Ofslútdyk), freegje it uterste fan alle belutsen partijen. Kommunikaasje is dêrby hiel wichtich. It is dêrom weardefol dat minsken harren eigen taal sa folle mooglik brûke kinne, om har better út te ferwurdzjen. Sa brûke Feike Brouwer (Wagenborg Nedlift) en Gerben Dijkstra (Levvel, […]De leukste kroechkwis fan Fryslân komt nei Wergea en De Jouwer!

It is wer feest yn Fryslân! De leukste kroechkwis fan 'e provinsje strykt del yn Wergea en op De Jouwer!Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin grutsk op dat ik Frysk bin en ik sil se op myn laptop en boeken plakke om dat ek oan oaren sjen te litten.
Arjan / Delft op snein 27 oktober

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlAs der ien bedriuw yn Drachten is die it Frysk heech yn it faandel hat dan binne wy dat wol. Ik mail , epp en oare soarten fan media, doch ik altyd yn't Frysk, en de minsken kinne it wardearje Ja ik mei wol sizze dat ik in ambassadeur bin fan Frysk Groetnis Anne Bekkema
Anne / Drachten op sneon 2 novimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk fyn dit in skitterende aksje. Ik lit graach sjen dat ik Frysk bin, eltsenien mei it witte.
Tessa / Bakhuizen op snein 27 oktober

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm te laten zien dat ik het op prijs stel dat het Fries gebruikt word en dat mensen het ook tegen mij kunnen spreken. Ik praat bildts en wanneer Fries sprekers dit horen schakelen ze vaak over naar het Nederlands
Ronald / Sint Annaparochie op snein 22 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol se hielgraach opplakke opskoalle
Ruben / Gau op moandei 23 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol tilburg in bietsje opfleuren
Aloys / Tilburg op tiisdei 24 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wenje yn Ljouwerd, mar ik wurd altyd yn it Nederlansk oansprutsen. Dat fyn ik spytich, wy wenje yn it hert van Fryslân! Praat mar Frysk!
Femke / Leeuwarden op woansdei 7 augustus

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlomdat ik trotsk bin op dat ik frysk bin en ik it wol dat alle minsken jir gewoan lekker frysk prate
famke / Metslawier op snein 1 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar op use carbagerun auto.
Gerwin / Nieuwehorne op tiisdei 10 septimber

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk soe dizze prachtige produkten graach hawwe wolle om de Fryske taal te behâlden
Hidde / Akkrum op tiisdei 10 septimber

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in Frysk wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje.

Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!

Een tekst naar het Fries vertalen? Een online Fries woordenboek? Friese app’s, games? Alle Friese taalhulpmiddelen op één handige plek online! Check www.Taalhelp.frl!