Bedriuwsfideo

Wy fan Praat mar Frysk geane geregeld op 'e kofje by bedriuwen en organisaasjes yn Fryslân om te hearren wat sy mei it Frysk dogge. En dêr meitsje wy in fideo fan! Hjirûnder fynst in oersjoch.

Brûksto it Frysk ek op dyn wurk? Wa wit komme wy dan ek by del om in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo te meitsjen. Mail ús: praatmarfrysk@gmail.com!

 • De Sloopkeamer, Dokkum
  anemptytextlline

  Yn it ramt fan #FryskeFreed gienen wy diskear op besite by Sandra fan de Sloopkeamer yn Dokkum! Want wat is in sloopkeamer en wat smyt sa’n Fryske namme eins op? Tsjek de fideo!

 • Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd wêrom’t se by de bistedokter yn Grou in Praat mar Frysk-stikker op ‘e doar plakt hawwe. Benijd nei it ferhaal derachter? En wat in bistedokter no eins mei it Frysk kin yn de praktyk? Tsjek de fideo!

 • Bedrijvencentrum Lauwersdelta, Bûtenpost
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op’e kofje yn Bútenpost. Machtich moai fan Joop, Sita en dy oaren, dat se mear dwaan wolle mei de sichtberens fan de Fryske taal yn en op harren bedriuwspân Lauwersdelta. En fansels hiel leuk dat se ús fan Praat mar Frysk frege ha om mei te tinken.

 • Jacob Mannenmode, Ljouwert
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Jacob Mannenmode om te hearren wat it Frysk him opsmyt. En dat smiet moai wat tips op! Benijd? Tsjek de fideo!

 • Serious gaming yn it Frysk by 8D-games
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen diskear op ‘e kofje by 8D-games. Wat hawwe sy mei it Frysk en hoe brûke sy it Frysk by it meitsjen fan serious games? En wat smyt it Frysk harren op? Tsjek de fideo!

 • Kapsalon De Spiegel, Ljouwert
  anemptytextlline

  Spesjaal foar #FryskeFreed gienen wy op ‘e kofje by Salon de Spiegel yn it sintrum fan Ljouwert om te hearren wat it #Frysk harren opsmyt! Sy hawwe al jierren de measte moaie Fryske teksten op harren stoepboerd stean en dat smyt in soad ekstra reklame en tomkes omheech op! Tsjek de fideo!

 • 'Gjin Drokte' Partyservice yn Balk.
  anemptytextlline

  Wy gienen op ‘e kofje by partyservice ‘Gjin Drokte’ yn Balk! Wat hawwe sy mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe brûke sy dat yn harren bedriuw? Erik Mennega fan ‘Gjin Drokte’ fertelt deroer!

 • Klean & sa, Twizelerheide
  anemptytextlline

  Wat hat in kleanwinkel mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe wurdt it brûkt yn de ferkeap? De froulju fan Klean & sa yn Twizelerheide fertelle dy persys wat it Frysk harren opsmyt!

 • Rispens Totaalservice, Mitselwier.
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Birhanu Rispens fan Rispens Totaalservice út Mitselwier. Wat hat hy mei it Frysk en wat smyt it him op?