Bedriuwsfideo

Wy fan Praat mar Frysk gean hjir en dêr gauris op 'e kofje om te hearren hoe't it Frysk der yn it bedriuwslibben foar stiet. Want wat smyt it bygelyks op as jo de taal fan de klant prate? Wêrom Frysktalige reklame? Of in twatalige webside?

Ek in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo? Mail ús!

 • Op ‘e kofje by Saar aan Huis Fryslân
  anemptytextlline

  Thússoarch yn it Frysk… Dat is dochs hiel gewoan? ‘Saar aan Huis’ fynt fan wol. En harren kliënten en meiwurkers binne it dêr hielendal mei iens! Wy gienen op ‘e kofje by ‘Saar aan Huis’ om te hearren hoe en wat. Tsjek de fideo!

 • Op 'e kofje, eeh wyn, by De Wijnimporteurs yn Sint Nyk!
  anemptytextlline

  Mear as 300 winen en ek noch in eigen label: ‘de Frison’, in échte Fryske wyn. Hoe sit dat presys? Wy gienen op ‘e kofje, eeh wyn, by de Wijnimporteurs yn Sint Nyk om te hearren wat sy mei it Frysk hawwe en wat it harren opsmyt! Tsjoch!

 • Op 'e kofje yn Grins by Norisk IT-groep
  anemptytextlline

  Twa Fryske bazen yn Grins. Hoe wurket dat op ‘e wurkflier? Wat binne no krekt dy Fryske genen? En wat smyt it Frysk harren op yn it kontakt mei de klanten? Se fertelle der graach oer! Tsjek de fideo!

 • Praat mar Frysk op besite by goudsmid Watze van der Wal!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Watze en Simone van der Wal, beide goudsmid op De Jouwer. Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; want wat smyt it Frysk foar harren op? Se fertelle der graach oer! Tsjek de fideo!

 • Praat mar Frysk op besite by Wurkz!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Wurkz yn Burgum! Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; want wat smyt it Frysk foar harren op? En hoe sit dat mei de Fryske mentaliteit?

 • Praat mar Frysk by Douma Staal yn Snits
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Douma Staal yn Snits! In écht Frysk bedriuw. Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; wat smyt it Frysk foar harren op?

  Ek in filmke oer wat it Frysk foar jim bedriuw opsmyt? Fertel it ús! Mail nei: praatmarfrysk@gmail.com en wy komme graach by jim del!

 • Skildersbedriuw Loonstra
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Skildersbedriuw Loonstra út Dokkum! Wêrom? Sy hawwe Fryske ferve! Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; wat smyt it Frysk foar harren op?

 • MOOK de Notaris
  anemptytextlline

  Nei de notaris kin wol spannend wêze en wat is der dan fijner om je yn je eigen taal útdrukke te kinnen. Yn it Frysk as it heal kin. Dat fine se by MOOK de Notaris ek. Wy gienen op ‘e kofje om te hearren wat it opsmyt as jo josels as Frysk bedriuw nei bûten ta profilearje.

 • Postplaza
  anemptytextlline

  It foel ús op dat se by Postplaza yn Ljouwert in soad Frysk brûke yn ‘e kommunikaasje nei harren gasten ta! Leuk! Dêr woenen wy fansels mear fan witte! Wy gienen op besite by Postplaza!