Bedriuwsfideo

Wy fan Praat mar Frysk gean hjir en dêr gauris op 'e kofje om te hearren hoe't it Frysk der yn it bedriuwslibben foar stiet. Want wat smyt it bygelyks op as jo de taal fan de klant prate? Wêrom Frysktalige reklame? Of in twatalige webside?

Ek in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo? Mail ús!

 • Praat mar Frysk yn bedriuw!
  anemptytextlline

  Grutte ynfrastruktuerele projekten, lykas it wurk fan konsortsium Levvel (fersterking fan de Ofslútdyk), freegje it uterste fan alle belutsen partijen. Kommunikaasje is dêrby hiel wichtich. It is dêrom weardefol dat minsken harren eigen taal sa folle mooglik brûke kinne, om har better út te ferwurdzjen. Sa brûke Feike Brouwer (Wagenborg Nedlift) en Gerben Dijkstra (Levvel, konsortsium fan BAM, Van Oord en Rebel) #Frysk by harren petearen mei elkoar en mei kollega’s. Dit soarget foar ferbining, better wurk en goede oplossingen. Sels sizze se it sa…

 • Praat mar Frysk by de dokter!
  anemptytextlline

  Praat mar Frysk op besite by Mark Esinger, húsdokter yn Tsummearum! In pear jier lyn kaam hy fanút Heemstede nei Fryslân om te wurkjen. Wy woenen wolris mei him yn petear oer wêrom’t hy in kursus Frysk docht. Húsdokter Mark oer de mearwearde fan it Frysk en wêrom’t it belangryk is foar in dokter dat dy ek it Frysk machtich is.

 • Praat mar Frysk by Zeilschool Pean!
  anemptytextlline

  Zeilschool Pean is neffens eigen sizzen in échte Fryske sylskoalle. Hoe sit dat? Hy gean sy mei it Frysk om en wat smyt it harren op? Wy gienen op ‘e kofje om te hearren hoe’t sy it dogge. Tsjek de fideo!

 • Praat mar Frysk by it Wetterskip
  anemptytextlline

  Hoe giet it Wetterskip om mei it Frysk op kantoar? En wêrom is in kursus Frysk foar harren meiwurkers sa handich? Tsjek it filmke! Praat mar Frysk, ek by it Wetterskip!

 • Op 'e kofje by Hulpmiddelencentrum Fryslân
  anemptytextlline

  Hulpmiddelencentrum Fryslân bestelde Praat mar Frysk-promoasjemateriaal. Reden foar ús om ris op ‘e kofje! Want hoe dogge sy it dêr mei it Frysk?

 • Op ‘e kofje by Saar aan Huis Fryslân
  anemptytextlline

  Thússoarch yn it Frysk… Dat is dochs hiel gewoan? ‘Saar aan Huis’ fynt fan wol. En harren kliënten en meiwurkers binne it dêr hielendal mei iens! Wy gienen op ‘e kofje by ‘Saar aan Huis’ om te hearren hoe en wat. Tsjek de fideo!

 • Op 'e kofje, eeh wyn, by De Wijnimporteurs yn Sint Nyk!
  anemptytextlline

  Mear as 300 winen en ek noch in eigen label: ‘de Frison’, in échte Fryske wyn. Hoe sit dat presys? Wy gienen op ‘e kofje, eeh wyn, by de Wijnimporteurs yn Sint Nyk om te hearren wat sy mei it Frysk hawwe en wat it harren opsmyt! Tsjoch!

 • Op 'e kofje yn Grins by Norisk IT-groep
  anemptytextlline

  Twa Fryske bazen yn Grins. Hoe wurket dat op ‘e wurkflier? Wat binne no krekt dy Fryske genen? En wat smyt it Frysk harren op yn it kontakt mei de klanten? Se fertelle der graach oer! Tsjek de fideo!

 • Praat mar Frysk op besite by goudsmid Watze van der Wal!
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Watze en Simone van der Wal, beide goudsmid op De Jouwer. Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; want wat smyt it Frysk foar harren op? Se fertelle der graach oer! Tsjek de fideo!