Bedriuwsfideo

Wy fan Praat mar Frysk gean hjir en dêr gauris op 'e kofje om te hearren hoe't it Frysk der yn it bedriuwslibben foar stiet. Want wat smyt it bygelyks op as jo de taal fan de klant prate? Wêrom Frysktalige reklame? Of in twatalige webside?

Ek in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo? Mail ús!

 • Praat mar Frysk by Douma Staal yn Snits
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Douma Staal yn Snits! In écht Frysk bedriuw. Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; wat smyt it Frysk foar harren op?

  Ek in filmke oer wat it Frysk foar jim bedriuw opsmyt? Fertel it ús! Mail nei: praatmarfrysk@gmail.com en wy komme graach by jim del!

 • Skildersbedriuw Loonstra
  anemptytextlline

  Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Skildersbedriuw Loonstra út Dokkum! Wêrom? Sy hawwe Fryske ferve! Wy wienen heel benijd nei harren ferhaal; wat smyt it Frysk foar harren op?

 • MOOK de Notaris
  anemptytextlline

  Nei de notaris kin wol spannend wêze en wat is der dan fijner om je yn je eigen taal útdrukke te kinnen. Yn it Frysk as it heal kin. Dat fine se by MOOK de Notaris ek. Wy gienen op ‘e kofje om te hearren wat it opsmyt as jo josels as Frysk bedriuw nei bûten ta profilearje.

 • Postplaza
  anemptytextlline

  It foel ús op dat se by Postplaza yn Ljouwert in soad Frysk brûke yn ‘e kommunikaasje nei harren gasten ta! Leuk! Dêr woenen wy fansels mear fan witte! Wy gienen op besite by Postplaza!

 • Kris Callens fan it Fries Museum
  anemptytextlline

  Praat mar Frysk gie op ‘e kofje by de direkteur fan it Fries Museum yn Ljouwert. Hoe sjocht hy as Flaming oan tsjin de twatalichheid yn ús provinsje? En hoe giet it museum dêr mei om?

 • Lieven Bertels fan KH2018
  anemptytextlline

  In petear mei artistyk direkteur fan Kulturele Haadstêd Lieven Bertels! Hoe sjocht hy mei syn meartalige achtergrûn tsjin it Frysk en ús meartalige provinsje oan? Hokfoar plak kriget it Frysk yn it programma fan KH2018? Lieven Bertels oer it Frysk!

 • Tjalling van der Goot
  anemptytextlline

  Tjalling van der Goot is strafabbekaat by Anker & Anker. Hy makke in skoft werom in bysûndere saak mei. In folslein Fryske saak. Syn kliïnt wie Frysktalich, de offisier fan justysje, de rjochters en ek de iepenbiere oanklagers! En fansels hold Tjalling syn pleit ek yn it Frysk. It Frysk yn ‘e rjochtseal kin fanselssprekkender seit Tjalling. Tsjek de fideo!

   

 • Gynekolooch Doaitse Wilbers (MCL)
  anemptytextlline

  In dokter stiet heel ticht by de pasjint. Dat wy fan Praat mar Frysk wienen wolris benijd hoe’t dat no eins mei taal yn ‘e soarch sit. Neffens ginekolooch Doaitse Wilbers fan it MCL is taal ferskriklik belangryk yn ‘e relaasje mei de pasjint en dêrom praat hy ek Frysk!

 • MCL Ljouwert
  anemptytextlline

  Feest yn it sikehûs! Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite yn it MCL, want Frysk yn ‘e soarch, dat fertsjinnet de oandacht! Je memmetaal prate kinne yn it sikehûs, dat is dochs fijn? Mear witte oer Frysk yn ‘e soarch? Sjoch op Dat Wie Doe Sa.